Pirmadienis, 2021 m. sausio 18 d.

Pa­ro­dy­kit „eks­per­tams“ sa­vo lan­gus, o jie be jū­sų ži­nios ir du­ris at­si­ra­kins…

Plun­gė­je plin­ta ne tik gri­pas, bet ir eks­per­tų „lan­gų tik­ri­ni­mas“. Jei pir­mas jus pa­gul­dys į lo­vą, ant­ra­sis – pa­liks ne tik be pi­ni­gų, bet ir be ki­tų daik­tų. Tad, prieš įsi­leis­da­mi mi­nė­tus „lan­gų eks­per­tus“, ge­rai pa­gal­vo­kit, kuo ri­zi­kuo­ja­te.

Į re­dak­ci­ją pra­ėju­sią sa­vai­tę skam­bi­nę plun­giš­kiai pa­sa­ko­jo apie to­kius „eks­per­tus“ ir ra­gi­no įspė­ti ki­tus, kad jų ne­įsi­leis­tų.
„Įtar­ti­nai at­ro­dė, kad pa­si­skam­bi­nęs ir pri­sis­ta­tęs lan­gų spe­cia­lis­tu žmo­gus klau­si­nė­ja, ko­kie ma­no lan­gai – me­di­niai ar plas­ti­ki­niai, koks jų san­da­ru­mas, ar se­niai su­dė­ti“, – re­dak­ci­jai sa­kė vie­na plun­giš­kė, net ne­abe­jo­jan­ti, kad jai skam­bi­no va­gi­šius.
Ki­tas laik­raš­čio pa­šne­ko­vas tei­gė, kad iš­kart ki­lo min­tis, jog ben­drau­ja su il­ga­pirš­čiais, nes po­kal­bio me­tu „lan­gų eks­per­tas“ pri­myg­ti­nai siū­lė­si ne­mo­ka­mai pa­tik­rin­ti lan­gus. „Kai penk­tą kar­tą pa­sa­kiau, kad ačiū – ne­rei­kia, po­kal­bio to­nas pa­si­kei­tė ir ga­lų ga­le mo­te­riš­kė kaž­ką bur­bė­da­ma nu­me­tė ra­ge­lį“, – sa­vo nuo­ty­kį pa­pa­sa­ko­jo plun­giš­kis.

Is­to­ri­ja kar­to­ja­si

„Lan­gų tik­ri­ni­mas“ nė­ra nau­jas suk­čių me­to­das – jis ša­ly­je bu­vo pa­pli­tęs prieš po­rą me­tų. Ir nors skam­bin­ti bei klaus­ti, ko­kie na­muo­se lan­gai, nė­ra nu­si­kal­ti­mas (tvir­ti­na, jog no­ri pa­siū­ly­ti su­dė­ti lan­gus), jau prieš ke­le­tą me­tų po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai bu­vo įspė­ję, kad tai ga­li bū­ti su­ma­nus il­ga­pirš­čių ap­gau­lės bū­das: nie­kas ne­ži­no, ko­kiam lai­ko­tar­piui to­kias „duo­me­nų ba­zes“ jie kau­pia.
Suk­čiai ap­si­me­ta pa­sta­tų prie­žiū­ros spe­cia­lis­tais, net dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­to­riais ir t. t., kad tik pa­tek­tų į bu­tą. Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vas Ra­mū­nas Ma­to­nis ne­si­ste­bi to­kiu suk­čių me­to­du ir sa­ko, kad nu­si­kal­tė­liai vi­sa­da ieš­ko bū­dų, kaip ap­mul­kin­ti pa­tik­lius gy­ven­to­jus. Pa­rei­gū­nas pri­myg­ti­nai pa­ta­ria žmo­nėms ne­įsi­leis­ti į na­mus ne­pa­žįs­ta­mų­jų: „Jei į na­mus at­ei­na žmo­nės, pri­si­ta­tę įvai­rių tar­ny­bų spe­cia­lis­tais, bū­ti­na pa­rei­ka­lau­ti pa­teik­ti do­ku­men­tus.“

Da­li­ja­si in­for­ma­ci­ja

Apie „lan­gų eks­per­tų“ skam­bu­čius plun­giš­kiai da­li­ja­si in­for­ma­ci­ja ir so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se. Gru­pė­je „Pra­nešk, kur po­li­ci­ja Plun­gė­je“ žmo­nės klau­si­nė­ja vie­ni ki­tų apie pas­ta­ruo­ju me­tu su­ak­ty­vė­ju­sį pa­siū­ly­mą „pa­tik­rin­ti lan­gus“. „Gal kas gir­dė­jo­te, kas čia po Plun­gę va­ži­nė­ja­si ir skam­bi­na“, – klau­sė ne vie­nas gru­pės na­rys.
Kai kas ra­šė, kad pri­ėmė juos, bet į vi­dų ne­įsi­lei­do, net ma­ši­nos mar­kę ir nu­me­rius nu­ro­dė („Opel“, valst. Nr. KZU 3…).
Ki­ti iš­kart įspė­ja, kad tai suk­čiai: „Koks kie­no rei­ka­las, ko­kia lan­gų būk­lė? Ne­si­leis­kit mul­ki­na­mi – jie ne lan­gus žiū­ri, o jū­sų san­tau­pas, tu­ri­mus bran­gius daik­tus! Jei ne­si­sau­go­sit pa­tys, nie­kas ne­ap­sau­gos: bū­kit bud­rūs!“
Ir nors po­li­ci­jos su­ves­ti­nė­se nė­ra už­re­gist­ruo­ta pa­daž­nė­ju­sių va­gys­čių iš bu­tų ar na­mų, vis­gi, kaip sa­ko pa­tys gy­ven­to­jai, jei pa­tys ne­si­sau­go­sim, nie­kas ne­ap­sau­gos. Nie­kas ne­ži­no, ka­da il­ga­pirš­čiai pa­si­nau­dos su­kaup­ta in­for­ma­ci­ja apie jū­sų „lan­gų san­da­ru­mą“ ir tur­tą.

Pet­ras ŽILIUS

Nuotraukoje: Savo turto saugumu pasirūpinti turime patys: nepasitikėkite jokiais nemokamai patikrinti žadančiais „langų tikrintojais“.

Komentarai
Kiti straipsniai