Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

Mal­dos na­mų sta­ty­bos anks­čiau ar vė­liau pra­si­dės

„Tai prie di­džio­sios NORF-os ne­be­sta­tys Je­ho­vos liu­dy­to­jų mal­dos na­mų? Per­nai va­sa­rą dėl tų sta­ty­bų di­džio­ji da­lis A. Ju­cio gat­vės gy­ven­to­jų la­bai ne­ri­ma­vo, tik apie tai ir kal­bė­jo, daug dis­ku­ta­vo. Dau­ge­lis tie­siai švie­siai iš­sa­kė ne­pri­ta­ri­mą. Da­bar tar­si vis­kas nu­ti­lo, ap­ri­mo. Be to, ir sten­do, by­lo­jan­čio apie re­li­gi­nės pa­skir­ties pa­sta­to Lin­gio g. 2 sta­ty­bas, jau ne­bė­ra. Juk ža­dė­jo dar­bus pra­dė­ti la­bai grei­tai, vos tik per­nai, rug­pjū­čio 7 die­ną, šiam pa­siū­ly­mui bu­vo pri­tar­ta. Su­ręs­ti pa­sta­tą ke­tin­ta per 3,5 mė­ne­sio. Gal ne­be­sta­tys? Ir ačiū, Die­vui! – džiaugs­min­gai klau­si­nė­jo ir pa­ti sau at­sa­ki­nė­jo į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si A. Ju­cio gat­vės gy­ven­to­ja.

Skai­ty­to­jams pri­min­si­me, kad per­nai, lie­pos 22 die­ną, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je, vi­suo­me­nei svar­bių sta­ti­nių pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų skil­ty­je, pa­si­ro­dė pra­ne­ši­mas, kad Lin­gio g. 2, Plun­gė­je, ke­ti­na­ma sta­ty­ti re­li­gi­nės pa­skir­ties pa­sta­tą – mal­dos na­mus. Pa­gal pri­sta­ty­tą pro­jek­tą šis pa­sta­tas tu­rė­tų už­im­ti 0,1120 ha že­mės skly­po plo­tą. Ben­dras pa­sta­to, ku­ria­me ke­ti­na įsi­kur­ti mal­dos na­mai, plo­tas – 168,3 kv. m, pa­grin­di­nis pa­sta­to plo­tas – 149,6 kv. m, už­sta­ty­mo plo­tas – 194 kv. m. Ti­kė­ti­na, kad Je­ho­vos liu­dy­to­jų mal­dos na­mų pa­sta­to vi­du­je bus įreng­tos dvi sa­lės, ki­tos pa­gal­bi­nės pa­tal­pos, įė­ji­mas iš gat­vės pu­sės, prie pa­sta­to – 12 au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tų.
Pra­ėju­sių me­tų rug­pjū­čio 7 die­ną, po mal­dos na­mų sta­ty­bos pro­jek­to vie­šo pri­sta­ty­mo pa­siū­ly­mui bu­vo pri­tar­ta.
Vis­kas vy­ko la­bai grei­tai, di­de­liais žings­niais ei­ta link Je­ho­vos liu­dy­to­jų mal­dos na­mų sta­ty­bų. Nie­kas per daug ne­krei­pė dė­me­sio į ša­lia NORF-os, ki­to­je jos pu­sė­je, dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­nan­čių žmo­nių nuo­mo­nę. Gy­ven­to­jai ta­da bu­vo ne­pa­ten­kin­ti, iš­si­gan­dę, ne­no­rė­jo to pa­sta­to sa­vo pa­šo­nė­je. Jie ne­pri­ta­rė ir nau­jos, ne­pa­žįs­ta­mos re­li­gi­jos sklei­dė­jų veik­lai.
„Kai esu dar­be, vai­kai na­mie bū­na vie­ni. Man ne­pa­tin­ka, kai je­ho­vis­tai, at­ėję į bu­tus, kai­šio­ja sa­vo skra­ju­tes ne­pil­na­me­čiams vai­kams. Da­li­na kaž­ko­kias kny­gas ir lie­pia skai­ty­ti. Aš esu krikš­čio­nė, ti­kiu sa­vo Die­vu. Tai skie­pi­ju ir sa­vo vai­kams. Krikš­čio­niš­ko­jo ti­kė­ji­mo mo­kė ma­no tė­vai, se­ne­liai. Kaip ra­dau at­ėju­si į šį pa­sau­lį, taip no­riu ir pa­lik­ti. Ne­rei­kia man sve­ti­mo ti­kė­ji­mo. Tuo la­biau, kai taip įky­riai len­da­ma į akis, net lie­pia­ma“, – pa­sa­ko­jo į re­dak­ci­ją skam­bi­nu­si plun­giš­kė, ne­pa­ten­kin­ta je­ho­vis­tų veik­la. Ji pri­dū­rė, kad ti­ki­si, jog sta­ty­bų ne­be­bus.
Din­go je­ho­vis­tai iš A. Ju­cio gat­vės gy­ven­to­jų pa­šo­nės, ar ne, nu­ta­rė­me pa­klaus­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jo To­mo Jo­cio. „Nie­kas nie­kur ne­din­go. Vė­liau ar anks­čiau re­li­gi­nės pa­skir­ties pa­sta­to – mal­dos na­mų – sta­ty­bos pra­si­dės. Nie­kas taip grei­tai ne­vyks­ta. Jiems šiek tiek strin­ga tin­klų pri­si­jun­gi­mo dar­bai, gal dar kas ne­vyks­ta. Vi­sai ne­se­niai pa­kar­to­ti­nai bu­vo pa­teik­tas Je­ho­vos liu­dy­to­jų re­li­gi­nės ben­druo­me­nės mal­dos na­mų sta­ty­bos pro­jek­tas. Ben­druo­me­nė jau ko­vo mė­ne­siui ga­vo lei­di­mą pra­dė­ti sta­ty­bos dar­bus. Tad jei tu­ri fi­nan­sa­vi­mą, tik­rai pra­dės sta­ty­bas, jei ne, vis­kas už­si­tęs. Be to, nie­kas šiam pro­jek­tui nei prieš vie­ši­ni­mą, nei vė­liau ne­pri­eš­ta­ra­vo“, – į pa­teik­tą klau­si­mą at­sa­kė T. Jo­cys.
Su Je­ho­vos liu­dy­to­jų ben­druo­me­nės at­sto­vais su­si­siek­ti ne­pa­vy­ko. No­rė­jo­si jiems už­duo­ti plun­giš­kiams ak­tu­a­lų klau­si­mą apie mal­dos na­mų A. Ju­cio gat­vės ga­le sta­ty­bų pra­džią. Vie­šo­jo­je erd­vė­je yra nu­ro­dy­ti mi­nė­tos re­li­gi­nės ben­dri­jos rek­vi­zi­tai – Ie­vų g. 8, Gi­rai­tės kai­mas, Kau­no ra­jo­nas, ir te­le­fo­no nu­me­ris. Bet, juo pa­skam­bi­nus, nie­kas ne­at­sa­ko… Nu­ro­dy­tas ir įmo­nės va­do­vas, ta­čiau… Ma­tyt, ne vi­siems mir­tin­gie­siems įma­no­ma su juo su­si­siek­ti…

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Je­ho­vos liu­dy­to­jų re­li­gi­nės ben­druo­me­nės mal­dos na­mų sta­ty­bos pro­jek­tui A. Jucio g., pasak Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jo T. Jocio, niekas neprieštaravo nei prieš paviešinimą, nei po to, tad jie bus statomas.

Komentarai
Kiti straipsniai