Sekmadienis, 2024 m. gegužės 26 d.

Žemai­tu­kė lenk­ty­ni­nin­kė iš Plun­gės kraš­to gar­si­na Lie­tu­vą

Tik­riau­siai nie­ko iš ki­tų so­die­čių ne­iš­si­s­kir­tų Jū­ra­tės ir Al­fre­do Pra­šu­kų šei­ma, jei­gu jo­je ne­aug­tų jau­nė­lė duk­ra Skais­tė, nuo ma­žu­mės pa­mė­gu­si au­to­mo­bi­lių spor­tą. Per­nai try­li­ka­me­tė iš Plun­gės ra­jo­no Vieš­to­vė­nų kai­mo jau­nių gru­pė­je Lie­tu­vo­je bu­vo pri­pa­žin­ta au­to­kro­so čem­pio­ne. Džiu­gu, kad daž­nai ši at­kak­li že­mai­tu­kė pa­lie­ka už nu­ga­ros su ja be­si­run­gian­čius vai­ki­nus.

Au­to­mo­bi­lių spor­tas mer­gai­tei, ma­tyt, įau­gęs į krau­ją, nes nuo lop­šio žai­dė ne su lė­lė­mis, o ma­ši­ny­tė­mis. Tie ge­nai bus iš tė­čio Al­fre­do at­ėję, nes jis jau­nys­tė­je kar­tin­gus bu­vo pa­mė­gęs, pas­kui per­sė­do ant mo­to­cik­lų. Mer­gai­tės pus­bro­lis Egi­di­jus – ir­gi pa­si­žy­mė­jęs lenk­ty­ni­nin­kas. Jis yra ta­pęs Lie­tu­vos jau­nių au­to­kro­so čem­pio­nu.
Skais­tė net ge­rai ne­pri­si­me­na, nes jai bu­vo pa­na­šiai 2,5 me­tų, kai jai tė­vai nu­pir­ko pir­mą­jį ke­tur­ra­tį, va­ro­mą ba­te­ri­jo­mis. Kai mer­gai­tei bu­vo apie 4,5 me­tų, ji per­sė­do ant rim­tes­nio mo­to­ri­nio ke­tur­ra­čio, o 5-me­tį jau šven­tė tu­rė­da­ma lenk­ty­ni­nį au­to­mo­bi­liu­ką „Be­ta Bug­gy“. Skais­tė bu­vo še­šia­me­tė, kai pa­ju­to pir­mą­jį var­žy­bų sko­nį Lat­vi­jo­je. Ten var­žė­si 12 vai­kų iš Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos, o mer­gai­čių bu­vo tik dvi.
Pir­mo­ji Skais­tės tau­rė pel­ny­ta 2013 me­tais Lie­tu­vos au­to­kro­so čem­pio­na­te. Ge­rai pa­si­ro­dy­ta ir Gargž­duo­se vy­ku­sio­se au­to­kro­so var­žy­bo­se. Ryš­kiau­sias spor­ti­nis pa­sie­ki­mas — 2014 me­tais Lat­vi­jo­je įvy­ku­sia­me Bal­ti­jos ša­lių čem­pio­na­te sep­tyn­me­tės iš­ko­vo­ta tre­čio­ji vie­ta.
Mer­gai­tė drau­ge su tė­čiu skai­čia­vo Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir ki­tų ša­lių mies­tus, kur da­ly­vau­ta ir iš var­žy­bų grįž­ta su tau­rė­mis. Da­bar jų jau­no­ji lenk­ty­ni­nin­kė tu­ri apie 25.
Pra­ėju­siais me­tais Skais­tė įsė­do į lenk­ty­ni­nį TOYOTA YARIS au­to­mo­bi­lį, ku­ris jai at­ne­šė sėk­mę. Su juo da­ly­vau­ta net pen­kio­se au­to­kro­so ir tri­jo­se ra­lio kro­so var­žy­bo­se. Tre­čio­sios vie­tos lai­mė­tos Len­ki­jos To­ru­nės mies­te, taip pat Uk­mer­gė­je ir Vil­ky­čiuo­se. Ra­lio kro­so čem­pio­na­te už 2019 me­tus Skais­tei pri­pa­žin­ta tre­čio­ji vie­ta.
Mer­gai­tė dau­giau­sia tre­ni­ruo­ja­si Plun­gės au­to­mo­bi­lių spor­to klu­be, o var­žy­bo­se at­sto­vau­ja Ma­ri­jam­po­lės au­to­kro­so klu­bui, ka­dan­gi jis su­tei­kia dau­giau­sia pa­ra­mos: su­tvar­ko rei­kia­mus do­ku­men­tus, pa­rū­pi­na na­cio­na­li­nę vai­ruo­to­jo li­cen­ci­ją, ap­mo­ka drau­di­mus, star­to mo­kes­čius.
„Mie­lai at­sto­vau­tu­me Plun­gei ar Tel­šiams, jei­gu at­si­ras­tų rė­mė­jų“, – sa­kė Al­fre­das, ant ku­rio šei­mos pe­čių gu­la ke­lio­nės, ap­ran­gos, įran­gos, reik­me­nų, au­to­mo­bi­lio re­mon­to ir ki­tos iš­lai­dos. Vi­sa tai at­si­ei­na dau­giau ne­gu 10 tūks­tan­čių eu­rų. Duk­ra sa­vo tre­ne­riais lai­ko pus­bro­lį Egi­di­jų, taip pat – tė­tį. Pas­ta­rą­jį dar šyp­so­da­ma­si pa­va­di­na „di­rek­to­riu­mi“.
Ne­at­si­tik­ti­nai, nes nuo tė­vo su­ma­naus ūki­nin­ka­vi­mo pri­klau­so ir šei­mos ge­ro­vė. Ži­no­ma, vi­sur drau­ge – ma­ma Jū­ra­tė, o kar­tais į trak­to­rių sė­da ir Skais­tė. Vie­ni juo­kai lenk­ty­ni­nin­kei po lau­kus va­ži­nė­ti.
Šei­ma šiuo me­tu mel­žia 63 pien­da­ves, o iš vi­so au­gi­na apie 180 gy­vu­lių. Pie­ną par­duo­da „Že­mai­ti­jos pie­no“ ben­dro­vei. Pro­duk­tas ge­ros ko­ky­bės: rie­bu­mas — apie 4 proc,. o bal­ty­min­gu­mas — 3,3–3,4. proc.
Prie ūkio dar­bų dar pa­gelbs­ti tre­je­tas dar­bi­nin­kų. Šei­mi­nin­kai pa­gy­rė darbš­čią mel­žė­ją Vi­dą ir dar­bi­nin­ką Ar­vy­dą. Kar­vių svei­ka­tin­gu­mu rū­pi­na­si šei­mos gal­va, nes sa­vo lai­ku yra moks­lus krim­tęs Klai­pė­dos ve­te­ri­na­ri­jos tech­ni­ku­me. Vais­tus ver­še­liams su­ge­ba su­leis­ti ir žmo­na. Pra­šu­kų ūkio puoš­me­na — po­ni veis­lės ar­kliu­kai. Jų šei­ma au­gi­na tre­je­tą.
Tė­tis ma­mą su duk­ra kar­tais iš­lei­džia ir už­sie­nin pa­si­žmo­nė­ti. Jos vy­ko į Egip­tą ir Tur­ki­ją, o Lie­tu­vo­je pa­ke­liau­ja tri­se. Tiek da­bar na­muo­se ir be­li­kę, nes vy­res­nė­lis Mo­des­tas yra su­kū­ręs ver­slą, sa­vais rū­pes­čiais už­im­tas, o duk­ra In­drė ir­gi gy­ve­na to­liau nuo tė­vų, dir­ba ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ja.
Be­lie­ka tik džiaug­tis tė­vais, ku­rie ska­ti­na duk­rą pra­smin­gam po­mė­giui. Bet vie­niems jiems per sun­ku neš­ti ne­ma­žą fi­nan­si­nę naš­tą. Tu­rė­tų bū­ti ne vie­nam že­mai­čiui gar­bė, kad Skais­tė at­sto­vau­tų Že­mai­ti­jos kraš­tui. Tuo la­biau, kad to­kios drą­sios že­mai­tu­kės lenk­ty­ni­nin­kės dar ne­tu­rė­jo­me. Kad jos to­les­nė sva­jo­nė iš­skleis­tų spar­nus, lie­ka iš­ties­ti pa­ra­mos ran­ką.

Al­gir­das Dač­ke­vi­čius

Nuotraukoje: Try­li­ka­me­tė lenk­ty­ni­nin­kė Skais­tė Pra­šu­kai­tė įvai­rio­se var­žy­bo­se jau yra pel­niu­si 25 tau­res.

Komentarai
Kiti straipsniai