Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

„Su­var­tu­kas“ šven­tė 20-ies me­tų veik­los ju­bi­lie­jų

Va­sa­rio 29-ąją Plun­gės kul­tū­ros cen­tro sa­lės erd­ves su­dre­bi­no vai­kų ir jau­ni­mo liau­diš­kų šo­kių stu­di­jos „Su­var­tu­kas“ kon­cer­tas, skir­tas ko­lek­ty­vo kū­ry­bi­nės veik­los 20-me­čiui pa­mi­nė­ti.

Kaip pa­sa­ko­jo įsta­baus ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai, ly­giai prieš 20 me­tų, bir­že­lio mė­ne­sį, ko­lek­ty­vo va­do­vė Ilo­na Bal­ti­kaus­kai­tė su­kvie­tė Plun­gės ra­jo­no vai­kus, no­rin­čius šok­ti. Su­si­rin­kę į „Su­var­tu­ką“, vai­kai tę­sia tė­vų pra­dė­tas tra­di­ci­jas. Šis ko­lek­ty­vas, puo­se­lė­da­mas liau­dies me­ną, ta­po vie­nu ge­riau­sių liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vų ša­ly­je. Šiuo me­tu jo veik­lo­je da­ly­vau­ja per 200 vai­kų ir jau­ni­mo, ku­rie sėk­min­gai at­sto­vau­ja ra­jo­nui Pa­sau­lio lie­tu­vių ir Moks­lei­vių dai­nų šven­tė­se, Plun­gės mies­to ir Že­mai­ti­jos dai­nų šven­tė­se. Ko­lek­ty­vas taip pat ak­ty­viai da­ly­vau­ja įvai­riuo­se vai­kų ir jau­ni­mo tau­ti­nės mu­zi­kos ir šo­kių fes­ti­va­liuo­se ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je, ki­tuo­se liau­diš­kų šo­kių kon­kur­suo­se, šven­tė­se, tarp­tau­ti­niuo­se pro­jek­tuo­se.
„Su­var­tu­kui“ – liau­diš­kų šo­kių kon­kur­so „Aguo­nė­lė“ lau­re­a­tams, pir­mos vie­tos di­plo­man­tams, „Auk­so paukš­tės“ no­mi­nan­tams bei dau­ge­lio ki­tų kon­kur­sų nu­ga­lė­to­jams – va­do­vau­ja ir šok­ti nuo pat pir­mos die­nos mo­ko me­no va­do­vė ir vyr. ba­let­meis­te­rė, cho­re­og­ra­fė I. Bal­ti­kaus­kai­tė. Ji ir ku­ria pro­gra­mas bei šo­kius, at­sto­vau­ja Tarp­tau­ti­niuo­se pro­jek­tuo­se ir fes­ti­va­liuo­se.
Gra­žų ju­bi­lie­jų šven­čian­ti vai­kų ir jau­ni­mo liau­diš­kų šo­kių stu­di­ja „Su­var­tu­kas“ su­si­ri­ku­sie­siems į Plun­gės kul­tū­ros cen­tro sa­lę pa­do­va­no­jo nuo­sta­bių, ne­pa­mirš­ta­mų aki­mir­kų. Šo­kio rit­mu su­ko­si ir akį džiu­gi­no dau­giau kaip du šim­tai šiuo me­tu ko­lek­ty­vui pri­klau­san­čių vai­kų ir jau­ni­mo. Sce­nos sa­lę tran­kiu žings­niu dre­bi­no ir anks­čiau „Su­var­tu­ke“ šo­ku­sie­ji, šiuo me­tu stu­di­juo­jan­tys ki­tuo­se mies­tuo­se. Taip pat ju­bi­lie­ji­nia­me kon­cer­te ypa­tin­gą at­mos­fe­rą su­si­rin­ku­sie­siems į šven­tę do­va­no­jo jau su­kū­ru­sie­ji šei­mas ir au­gi­nan­tys at­ža­las šo­kė­jai.
Dvi va­lan­das tru­ku­sio­je liau­dies šo­kių šven­tė­je da­ly­va­vo bei svei­ki­ni­mo žo­džius ta­rė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, Kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rius Ro­mas Ma­tu­lis, ki­ti gar­būs sve­čiai.
„Tai, kas vyks­ta čia, tie­siog ne­įti­kė­ti­na. Nuo­sta­bus, ne­pa­kar­to­ja­mas kon­cer­tas. Di­džiau­sia mū­sų Kul­tū­ros cen­tro ben­druo­me­nė šian­dien šven­čia sa­vo kū­ry­bi­nės veik­los dvi­de­šimt­me­tį. Esa­te nuo­sta­būs, šau­nūs, lin­kiu di­džiu­lės sėk­mės! „Su­var­tu­kas“ – ge­riau­sia ša­lies me­no, kul­tū­ros, is­to­ri­jos mo­kyk­la. Apie jū­sų ly­gį, tech­ni­ką, kul­tū­rą, meist­riš­ku­mą ir kal­bė­ti ne­ver­ta… Vi­si tai ma­to ir vi­si ži­no. Tai – nuo­sta­bu! Ko­lek­ty­vas su­bran­di­na žmo­gų, kiek­vie­nas di­džiuo­da­ma­sis ga­li pa­sa­ky­ti, kad iš­mo­ko, pa­ži­no, su­bren­do ge­riau­sia­me ša­lies ko­lek­ty­ve „Su­var­tu­ke“. Svei­ki­nu jus vi­sus su gra­žiu ju­bi­lie­ju­mi ir dė­ko­ju už šią nuo­sta­bią šven­tę“, – kal­bė­jo R. Ma­tu­lis ir dė­ko­jo ko­lek­ty­vo va­do­vei I. Bal­ti­kaus­kai­tei už dar­bo re­zul­ta­tus bei įtei­kė pa­dė­kos raš­tus.
„Su­var­tu­kas“ – di­džiu­lė Plun­gės da­lis. Jis yra sim­bo­lis, ku­ris įsi­rė­žė į Plun­gės is­to­ri­ją vi­siems lai­kams. Ta­čiau pui­kiai su­pran­ta­me, jog be mo­ky­to­jos Ilo­nos pa­stan­gų ir dar­bo puo­se­lė­jant liau­dies me­ną nie­ko ir ne­bū­tų. Tik­tai jos dė­ka ga­li­me di­džiuo­tis, kad tu­ri­me to­kį nuo­sta­bų ko­lek­ty­vą, gar­si­nan­tį Plun­gę vi­sa­me pa­sau­ly­je“, – va­do­vę I. Bal­ti­kaus­kai­tę svei­ki­no ir sėk­mės lin­kė­jo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras A. Kli­šo­nis.
„Trūks­ta žo­džių… Daug esu ma­tęs šo­kio kon­cer­tų, ta­čiau šio ko­lek­ty­vo šo­kiai yra ne­pa­kar­to­ja­mi. Tik puo­se­lė­da­mi lie­tu­vių liau­dies me­ną iš­sau­go­si­me sa­vo tė­vy­nę. Tai da­ro ir šis jau­nas, gra­žus ko­lek­ty­vas. Svei­ki­nu vi­sus su šven­te ir lin­kiu dar daug gy­va­vi­mo me­tų“, – ko­lek­ty­vą ir jo va­do­vę svei­ki­no Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jos Klai­pė­dos fa­kul­te­to šo­kio ka­ted­ros ve­dė­jas, pro­fe­so­rius dr. Vid­man­tas Ma­čiuls­kis.
20-ies me­tų ju­bi­lie­jaus pro­ga „Su­var­tu­ko“ ko­lek­ty­vą taip pat svei­ki­no ir di­džiu­lės sėk­mės kū­ry­bi­nė­je veik­lo­je lin­kė­jo šiuo me­tu šo­kan­čių ir anks­čiau šo­ku­sių vai­kų tė­ve­liai, bu­vę šo­kė­jai, ki­ti šo­kio me­nui ne­abe­jin­gi plun­giš­kiai. Vi­si džiau­gė­si ko­lek­ty­vo veik­la, pa­sie­ki­mais, kad puo­se­lė­ja­mas liau­dies šo­kis ir gar­si­na­ma Plun­gė bei at­sto­vau­ja­ma Lie­tu­vai tarp­tau­ti­niu mas­tu.

Edi­ta LUKIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai