Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

Smar­ki mo­te­riš­kė ap­dau­žė po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lį ir iš­kei­kė pa­rei­gū­ną

At­si­sa­kė pa­si­tik­rin­ti gir­tu­mą, ne­si­tei­kė pa­teik­ti do­ku­men­tų, ne­no­rė­jo lip­ti į tar­ny­bi­nį po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lį, tran­kė­si ma­ši­nos vi­du­je, ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais iš­va­di­no plun­giš­kį pa­rei­gū­ną – tai tik ke­li In­gos Ži­lie­nės (gim. 1976 m.) siau­tė­ji­mo „vaiz­de­liai“, dėl ko jai bu­vo iš­kel­ta ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­la ir va­sa­rio 28 die­ną pa­skir­ta dau­giau nei šim­to eu­rų bau­da.

Du ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo ko­dek­so straips­nius (ANK 506 str. 4 d. – pa­rei­gū­no rei­ka­la­vi­mo ne­vyk­dy­mas ir ANK 508 str. – pa­rei­gū­no gar­bės įžei­di­mas) už­si­trau­ku­si I. Ži­lie­nė į teis­mo po­sė­dį at­vyk­ti ne­pa­no­ro, tad ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­la Plun­gės apy­lin­kės teis­me iš­nag­ri­nė­ta be jos, ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka. Mo­te­ris nu­ro­do gy­ve­nan­ti Klai­pė­do­je.
Ne­ma­lo­nu­mų ji pri­si­da­rė šių me­tų va­sa­rio 3-osios nak­tį, apie 4.30 va­lan­dą, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je. I. Ži­lie­nė ne­vyk­dė Plun­gės ra­jo­no ko­mi­sa­ria­to Re­a­ga­vi­mo sky­riaus ty­rė­jo T. A. tei­sė­tų rei­ka­la­vi­mų pa­teik­ti as­mens duo­me­nis, nu­si­sta­ty­ti blai­vu­mą, lip­ti į tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį. Be to, jau ve­žant pa­žei­dė­ją į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą, ji gar­siai kei­kė­si ir dau­žė au­to­mo­bi­lio sie­nas, o ban­dant ją nu­ra­min­ti – ne­cen­zū­ri­niais, įžei­džian­čiais žo­džiais pa­že­mi­no mi­nė­to po­li­ci­jos pa­rei­gū­no gar­bę ir oru­mą.
Sa­vo kal­tės smar­kio­ji mo­te­riš­kė ne­pri­pa­ži­no. Tei­gė, kad ne­cen­zū­ri­nius žo­džius sa­kė pa­žįs­ta­mam as­me­niui, bet ne pa­rei­gū­nui, o po­li­ci­jos tei­sė­tų rei­ka­la­vi­mų ne­vyk­džiu­si dėl su­si­jau­di­ni­mo.
Teis­mas nu­spren­dė, kad to­kia kal­ti­nin­kės po­zi­ci­ja ver­ti­na­ma kaip pa­si­rink­ta gy­ny­bos tak­ti­ka sie­kiant iš­veng­ti at­sa­ko­my­bės ir pri­pa­ži­no kal­ta dėl ty­či­nių ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų.
Be­je, I. Ži­lie­nė jau tu­ri dvi ga­lio­jan­čias ad­mi­nist­ra­ci­nes nuo­bau­das už vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mus. Šį­kart teis­mas jai sky­rė su­ben­drin­tą 115 eu­rų bau­dą, ku­rią ji tu­rės su­mo­kė­ti per 40 die­nų. Nu­ta­ri­mas per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mui.

Komentarai
Kiti straipsniai