Penktadienis, 2020 m. balandžio 10 d.

Se­niū­nai­čiams įteik­ti pa­žy­mė­ji­mai

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko mo­ky­mai „Se­niū­nai­tis ir jo vie­ta vie­tos sa­vi­val­do­je“. Pir­miau­sia vi­siems ne­se­niai ben­druo­me­nė­se iš­rink­tiems se­niū­nai­čiams pa­žy­mė­ji­mus įtei­kė Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis.

Daug nau­jo ir nau­din­go se­mi­na­ro da­ly­viai su­ži­no­jo iš My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Al­gir­do Ast­raus­ko ir Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių se­niū­nų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­to Kęs­tu­čio Vil­kaus­ko.

Komentarai
Kiti straipsniai