Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

Plau­kio­jom su del­fi­nais, vaikš­čio­jom su dram­bliais ir, aiš­ku, žai­dėm žai­di­mus…

Plun­gės r. sav. vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­rius vi­są va­sa­rio mė­ne­sį mė­ga­vo­si Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos pa­sko­lin­tais vir­tu­a­lios re­a­ly­bės (VR) aki­nių kom­plek­tais (jų tu­rė­jo­me net 20). Taip įgy­ven­di­na­mas šios bib­lio­te­kos pro­jek­tas „STEMCASpace (Moks­lo, tech­no­lo­gi­jų, in­ži­ne­ri­jos, ma­te­ma­ti­kos, kul­tū­ros ir me­no erd­vė)“. Pa­gal jį Že­mai­ti­jos bib­lio­te­kos ga­li mė­ne­siui pa­si­sko­lin­ti VR aki­nius.

Vir­tu­a­lų­jį pa­sau­lį, ku­ria­me, nau­do­da­mie­si in­ter­ne­tu, žais­da­mi kom­piu­te­ri­nius žai­di­mus, tū­no­da­mi so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se, pra­lei­džia­me vis dau­giau lai­ko, ga­li­ma ver­tin­ti įvai­riai. Ga­li­ma jį lai­ky­ti grės­min­gu, ati­to­li­nan­čiu nuo tik­ro­jo gy­ve­ni­mo ir tie­sio­gi­nio ben­dra­vi­mo. Bet, su­vok­da­mi, kad gy­ve­ni­mo ne­su­stab­dy­si­me ir lai­ko ne­at­suk­si­me, vis tik tu­ri­me ban­dy­ti gau­ti nau­dos ir iš prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mų reiš­ki­nių. Tai­gi, me­tę ša­lin skep­tiš­ką nuo­mo­nę, pa­si­nė­rė­me į vir­tu­a­laus pa­sau­lio ga­li­my­bes (ir ma­lo­nu­mus).
O jos, pa­si­ro­do, tik­rai ver­tos dė­me­sio ir ke­lian­čios nuo­sta­bą bei su­si­ža­vė­ji­mą. Kas ne­no­rė­tų pa­plau­kio­ti po­van­de­ni­nia­me pa­sau­ly­je su del­fi­nais, la­man­ti­nais, jū­rų liū­tais, ruo­niais, or­ko­mis, vėž­liais, net ryk­liais. Ir ne tik pa­plau­kio­ti, bet ir dau­giau su­ži­no­ti apie jau iš­var­din­tus bei ne­pa­mi­nė­tus van­de­ny­nų gy­ven­to­jus? O pa­si­vaikš­čio­ti gam­tos ta­kais? Ap­lan­ky­ti sa­va­ną su dram­bliais, ži­ra­fo­mis, zeb­rais, įvai­riais paukš­čiais (ne vie­nas ža­vė­jo­si ko­var­niais, to­kiais pa­na­šiais į gy­ve­nan­čius mū­sų par­ke). Ar ne­no­rė­tu­mė­te pa­sė­dė­ti va­sa­riš­ka­me, ru­de­niš­ka­me, žie­miš­ka­me miš­ke? Už­suk­ti į tro­pi­nę ne­gy­ve­na­mą sa­lą, ap­sup­tą sma­rag­di­nės jū­ros? O kur dar ga­li­my­bė, bū­nant gam­tos ap­sup­ty­je, iš­si­kvies­ti lie­tų, dru­ge­lius, paukš­čius, pa­so­din­ti me­dį, pa­va­din­ti ar­čiau pri­ei­ti gy­vū­nus… Ką be­kal­bė­ti apie pa­sklan­dy­mą vi­sa­to­je tarp žvaigž­dy­nų… Ar­ba da­ly­va­vi­mą Na­cio­na­li­nės ge­og­ra­fi­jos eks­pe­di­ci­jo­je An­tark­ti­do­je ar Ma­ču Pik­ču… Šios pra­mo­gos, be­je, la­biau pa­ti­ko su­au­gu­siems mū­sų bib­lio­te­kos lan­ky­to­jams. Bet pa­si­tai­kė ir la­bai azar­tiš­kų ma­mų, tė­čių, se­ne­lių, mo­čiu­čių, dar­že­lių auk­lė­to­jų, mo­ky­to­jų, no­rin­čių iš­ban­dy­ti sta­lo te­ni­są su ro­bo­tu, pa­gau­dy­ti ka­la­dė­les žai­di­me „Be­at Sa­ber“, pa­skrai­dy­ti erd­vė­lai­viu su „Žvaigž­džių ka­rų“ per­so­na­žais… Bū­da­vo ir taip, kad vai­kai, pri­si­žai­dę iki so­ties, kan­triai sė­dė­da­vo ir lauk­da­vo ma­mos ar tė­čio…
Jau­niau­sie­ji lan­ky­to­jai, be mi­nė­tų gam­tos erd­vių, pa­mė­go pie­ši­mo pro­gra­mė­lę ir žaidimą Bo­go. Tai vir­tu­a­lus au­gin­ti­nis, ku­rį rei­kia glos­ty­ti, praus­ti, mai­tin­ti, su juo žais­ti ir ki­taip rū­pin­tis. Kiek vy­res­ni ir la­biau azar­tiš­ki rin­ko­si ame­ri­kie­tiš­kuo­sius kal­ne­lius, bok­są, tik­ri­no­si akies taik­lu­mą žai­di­me „Su­per shot“. Ži­no­ma, vi­sų pen­kias­de­šim­ties į aki­nius ins­ta­liuo­tų pro­gra­mė­lių ir žai­di­mų ne­iš­var­din­si­me. Be to, ne­iš­ban­džiu­siems vir­tu­a­lios re­a­ly­bės ne taip pa­pras­ta tai pa­aiš­kin­ti.
Api­ben­dri­ni­mui – šiek tiek sta­tis­ti­kos. VR edu­ka­ci­jo­je Vai­kų bib­lio­te­ko­je ap­si­lan­kė 3 dar­že­lių („Sau­lu­tės“, „Rū­te­lės“ ir „Vy­tu­rė­lio“) 5 gru­pės; 7 ra­jo­no mo­kyk­lų („Ry­to“, Se­na­mies­čio, „Bab­run­go“, Akad. A. Ju­cio, Al­sė­džių S. Na­ru­ta­vi­čiaus, Stal­gė­nų, Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tro) 14 kla­sių pra­de­dant pir­mo­kais, bai­giant de­vin­to­kais. Taip pat ve­dė­me edu­ka­ci­ją skau­tams, ra­jo­no bib­lio­te­ki­nin­kams ir sen­jo­rų klu­bo „Rie­šut­me­dis“ na­riams. Po pa­mo­kų, va­ka­rais ir šeš­ta­die­niais VR aki­niais mo­kė­me nau­do­tis bib­lio­te­kos lan­ky­to­jus. Jiems vy­ko 20 už­si­ė­mi­mų. Tai­gi iš vi­so bu­vo 44 edu­ka­ci­jos 912 įvai­raus am­žiaus lan­ky­to­jų. Ne­ma­ža lan­ky­to­jų da­lis su­grįž­da­vo an­trą, tre­čią, ket­vir­tą kar­tą… Jų am­žius – nuo be­veik 2 iki tik­rai gar­baus (me­tų ne­klau­sė­me).
Be­je, tu­rė­jo­me ir pa­gal­bi­nin­kų. Bu­vo die­nų, kai sun­kiai bū­tu­me iš­si­ver­tę be de­šim­to­ko Jus­to, ket­vir­to­kų Dei­man­tės ir Džiu­go pa­gal­bos…
O la­biau­siai džiu­gi­na tai, kad su­lau­kė­me ne tik nuo­la­ti­nių lan­ky­to­jų, bet ir vi­so bū­rio nau­jų drau­gų, ku­rie iki tol Vai­kų bib­lio­te­ko­je net ne­bu­vo lan­kę­si. Be to, daž­nas ir kny­gą ta pa­čia pro­ga pa­si­im­da­vo. Daug dar­že­li­nu­kų ir pra­di­nu­kų gru­pių, at­ėju­sių į VR aki­nių edu­ka­ci­ją, pa­pra­šy­da­vo ir apie ge­riau­sias 2019 me­tų kny­gas vai­kams, da­ly­va­vu­sias me­tų kny­gos rin­ki­muo­se, pa­pa­sa­ko­ti. O kas ma­lo­niau už to­kius pra­šy­mus ga­li bū­ti bib­lio­te­ki­nin­ko au­siai? Su­ren­gė­me 12 kny­gų pri­sta­ty­mų su sma­giais bal­sa­vi­mais už la­biau­siai pa­ti­ku­sią.
Da­bar, pa­si­bai­gus va­sa­riui, dė­ko­ja­me Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­ša­jai bib­lio­te­kai už sma­gią ir nau­din­gą pra­mo­gą, nau­jus lan­ky­to­jus ir drau­gus, su ku­riais už­mez­gė­me ry­šius per va­sa­rį. O ma­žus ir pa­au­gu­sius plun­giš­kius kvie­čia­me ne­pa­mirš­ti mū­sų. Ir kny­gų. Iki su­si­ti­ki­mų.

Kris­ti­na Pi­li­taus­kie­nė
Plun­gės r. sav. vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja

Nuotraukoje: Edukacijos su virtualios realybės akiniais į biblioteką sutraukė ne tik vaikus, bet ir jų tėvelius, mokytojus.

Komentarai
Kiti straipsniai