Antradienis, 2022 m. birželio 28 d.

Pa­va­sa­ris – pa­lan­kiau­sias me­tas miš­kų so­di­ni­mui

Miš­kai – mū­sų pla­ne­tos plau­čiai. Jie ypač gy­vy­biš­kai rei­ka­lin­gi da­bar, kai dėl žmo­nių veik­los pa­sek­mių vyks­ta kli­ma­to kai­ta ir iš­ki­lo grės­mė ne tik mus su­pan­čiai gy­va­jai gam­tai, bet ir mums pa­tiems. To­dėl įvai­riuo­se pa­tvir­tin­tuo­se ir ren­gia­muo­se Eu­ro­pos ir ša­lies pro­gra­mi­niuo­se do­ku­men­tuo­se nu­ma­ty­ta di­din­ti miš­kų plo­tus ir jų at­spa­ru­mą kli­ma­to po­ky­čiams. Lie­tu­vos miš­kin­gu­mą ar­ti­miau­siais de­šimt­me­čiais pla­nuo­ja­ma pa­di­din­ti nuo 33,6 iki 38 proc., t. y. at­ei­ty­je pla­nuo­ja­ma pa­pil­do­mai įveis­ti apie 300 tūkst. ha nau­jų miš­kų. Šiam tiks­lui įgy­ven­din­ti fi­zi­niams as­me­nims, ku­riems že­mė pri­klau­so nuo­sa­vy­bės tei­se, ir sa­vi­val­dy­bėms ski­ria­ma pa­ra­ma pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nę ,,In­ves­ti­ci­jos į miš­ko plo­tų plėt­rą ir miš­kų gy­vy­bin­gu­mo ge­ri­ni­mą“. Pa­ra­mos dy­dis nuo 2019 m. pa­di­din­tas maž­daug 10–20 proc., at­si­žvel­giant į vei­sia­mas me­džių rū­šis ir tai­ko­mas miš­ko ap­sau­gos prie­mo­nes.
Miš­ką so­din­ti pa­lan­kiau­sia pa­va­sa­rį, kol dar ne­su­spro­gę me­džių pum­pu­rai – jau­ni me­de­liai, pa­de­dant ga­lin­gai bun­dan­čios gam­tos jė­gai, stip­riai įsi­ka­bi­na į že­mę ir ge­rai au­ga. Plo­tuo­se, ku­riuo­se dar ne­su­si­for­ma­vu­si miš­ko eko­sis­te­ma, ge­riau­siai pri­gy­ja ir au­ga ne­reik­lios vie­ti­nės me­džių rū­šys – pu­šys, eg­lės, ber­žai ir juo­dalks­niai. Bū­si­mo miš­ko eko­sis­te­mos sta­bi­lu­mui di­din­ti pa­lau­kė­se pa­tar­ti­na for­muo­ti šiek tiek re­tes­nius žel­di­nius iš vė­jui at­spa­rių la­puo­čių me­džių (lie­pų, kle­vų, juo­dalks­nių, šer­mukš­nių, pa­vie­nių ąžuo­lų ir kt.), or­ni­to­cho­ri­nių me­džių ir krū­mų – miš­ki­nių obe­lų ir kriau­šių, gu­do­be­lių, erš­kė­čių ir kt.
Miš­kas vei­sia­mas va­do­vau­jan­tis že­mės ūkio mi­nist­ro ir ap­lin­kos mi­nist­ro nu­sta­ty­ta tvar­ka – Miš­ko įvei­si­mo ne miš­ko že­mė­je tai­syk­lė­mis. Jo­se nu­ro­dy­ta, kad no­rint veis­ti miš­ką ne miš­ko že­mė­je, pir­miau­siai bū­ti­na iš Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos te­ri­to­ri­nio že­mėt­var­kos sky­riaus gau­ti lei­di­mą. Pra­šy­mo for­ma lei­di­mui gau­ti ir jo iš­da­vi­mo sche­ma pa­teik­ta Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.nzt.lt rub­ri­ko­je ,,Pa­slau­gos“. Tai­syk­lė­se nu­sta­ty­ta, kur miš­ką veis­ti ga­li­ma, o kur drau­džia­ma, nu­ro­dy­ti at­ve­jai, ka­da lei­di­mas iš­duo­da­mas be pa­pil­do­mų do­ku­men­tų, o ka­da rei­kia reng­ti kai­mo plėt­ros že­mėt­var­kos pro­jek­tą miš­kui veis­ti. Pri­ori­te­tas vei­siant miš­ką tei­kia­mas ma­žiau pa­lan­kioms ūki­nin­kau­ti vie­to­vėms, ne­der­lin­gai, ap­leis­tai, ne­me­lio­ruo­tai že­mei ar­ba že­mei, ku­rio­je me­lio­ra­ci­jos įren­gi­niai ne­vei­kia, nė­ra sau­go­mų te­ri­to­ri­jų ar gy­vū­nų, paukš­čių ir au­ga­lų rū­šių, ku­rioms miš­kas da­ry­tų nei­gia­mą po­vei­kį, na­tū­ra­lių pie­vų ir pan.
Že­mės sa­vi­nin­kas, ga­vęs lei­di­mą veis­ti miš­ką ne miš­ko že­mė­je, tu­ri pa­reng­ti Miš­ko žel­di­ni­mo ir žė­li­mo pro­jek­tą. Pro­jek­to for­ma ir jo ren­gi­mo rei­ka­la­vi­mai nu­sta­ty­ti ap­lin­kos mi­nist­ro tvir­ti­na­muo­se Miš­ko at­kū­ri­mo ir įvei­si­mo nuo­sta­tuo­se. Pro­jek­te ap­ra­šo­ma žel­da­vie­tė, nu­ro­do­mi jos pa­ruo­ši­mo, sod­me­nų kil­mės, miš­ko prie­žiū­ros, ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mai, žel­di­ni­mo dar­bų tech­no­lo­gi­jos. Žel­di­na­mos me­džių rū­šys tu­ri ati­tik­ti dir­vo­že­mio der­lin­gu­mo ir drėg­nu­mo są­ly­gas. Lai­kan­tis šių rei­ka­la­vi­mų, tu­rės bū­ti vei­sia­mas miš­kas, vyk­do­ma jo prie­žiū­ra ir ap­sau­ga. Pro­jek­tą daž­niau­siai ren­gia miš­ki­nin­kas spe­cia­lis­tas, ta­čiau pro­jek­tą dar tu­ri pa­tvir­tin­ti VĮ Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos re­gio­ni­nio pa­da­li­nio, ku­rio veik­los te­ri­to­ri­jo­je vei­sia­mas miš­kas, va­do­vo įga­lio­tas spe­cia­lis­tas. Pa­so­di­nęs miš­ką, jo sa­vi­nin­kas pro­jek­te pa­žy­mi so­di­ni­mo me­tus ir se­zo­ną, nu­ro­do pa­so­din­tų sod­me­nų kie­kį, kil­mę ir pa­so­di­ni­mo da­tą. Miš­ko so­di­ni­mui nau­do­tų sod­me­nų kil­mės ir įsi­gi­ji­mo do­ku­men­tai sau­go­mi kar­tu su pro­jek­tu ne­ter­mi­nuo­tai.
Va­do­vau­jan­tis Miš­ko žel­di­ni­mo ir žė­li­mo pro­jek­tu ir jo brė­ži­niu įveis­tas miš­kas ne vė­liau kaip per me­tus tu­ri bū­ti įra­šy­tas į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos miš­kų vals­ty­bės ka­dast­rą. Jei­gu že­mės sa­vi­nin­kas nau­do­ja­si Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos tei­kia­ma pa­ra­ma miš­kui veis­ti, Vals­ty­bi­nė miš­kų tar­ny­ba jo miš­ką į Miš­kų ka­dast­rą įra­šo ga­vu­si Miš­ko žel­di­ni­mo ir žė­li­mo pro­jek­to duo­me­nis iš Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros; jei­gu jis miš­ką vei­sia sa­vo lė­šo­mis, pats krei­pia­si į Vals­ty­bi­nę miš­kų tar­ny­bą dėl įveis­to miš­ko įra­šy­mo į Miš­kų ka­dast­rą – pa­tei­kia pra­šy­mą, prie jo pri­dė­da­mas iš NŽT te­ri­to­ri­nio že­mėt­var­kos sky­riaus gau­tą lei­di­mą miš­kui veis­ti ir pa­tvir­tin­tą Miš­ko žel­di­ni­mo ir žė­li­mo pro­jek­tą kar­tu su brė­ži­niu. Miš­kas į Miš­kų ka­dast­rą įra­šo­mas ne­mo­ka­mai.
Įvei­sus miš­ką, ne vė­liau kaip per tre­jus me­tus po jo įra­šy­mo į Miš­kų ka­dast­rą že­mės sa­vi­nin­kas pri­va­lo pa­tiks­lin­ti že­mės skly­po že­mės naud­me­nų su­dė­tį Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ka­dast­re, t. y. į jį įra­šy­ti miš­ko že­mės naud­me­nas ir, jei bū­ti­na, pa­keis­ti pa­grin­di­nę že­mės nau­do­ji­mo pa­skir­tį. Miš­ko naud­me­nų įra­šy­mas į Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ka­dast­rą svar­bus ir dėl to, kad tik pa­tiks­li­nus že­mės naud­me­nų su­dė­tį, įveis­to miš­ko plo­tui ne­skai­čiuo­ja­mi že­mės mo­kes­čiai. Že­mės sa­vi­nin­kas že­mės naud­me­nų su­dė­tį Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ka­dast­re tiks­li­na sa­vo ini­cia­ty­va ir lė­šo­mis Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ka­dast­ro nuo­sta­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka.
Šį pa­va­sa­rį, kaip ir kas­met, pa­raiš­kos pa­ra­mai miš­kams veis­ti pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nės „In­ves­ti­ci­jos į miš­ko plo­tų plėt­rą ir miš­kų gy­vy­bin­gu­mo ge­ri­ni­mą“ veik­los sri­tį „Miš­ko vei­si­mas“ Na­cio­na­li­nė­je mo­kė­ji­mo agen­tū­ro­je pri­ima­mos nuo ko­vo 2 d. iki ba­lan­džio 29 d. Pa­gal šią veik­los sri­tį re­mia­mas miš­ko vei­si­mas (mo­ka­ma vien­kar­ti­nė kom­pen­sa­ci­nė iš­mo­ka), įveis­to miš­ko prie­žiū­ra, ap­sau­ga ir ug­dy­mas (12 me­tų mo­ka­ma kas­me­ti­nė kom­pen­sa­ci­nė iš­mo­ka). Taip pat įveis­tam, bet eks­tre­ma­lio­jo įvy­kio pir­mai­siais žel­di­nių ir (ar­ba) žė­li­nių au­gi­mo me­tais pa­žeis­tam miš­kui at­so­din­ti tei­kia­ma įvei­sia­mo miš­ko iš­mo­kos da­lis, pro­por­cin­ga at­so­di­na­mų sod­me­nų kie­kiui. Pa­ra­ma ne­tei­kia­ma, jei so­di­na­mi trum­pos ro­ta­ci­jos žel­di­niai (kir­ti­mų ro­ta­ci­jos truk­mė – iki 15 me­tų), ka­lė­di­nės eg­lu­tės ir grei­tai au­gan­čių rū­šių me­džiai, skir­ti ener­gi­jai ga­min­ti. Iš­sa­mes­nė in­for­ma­ci­ja apie pa­ra­mą ir pa­raiš­kų pri­ėmi­mo tvar­ką pa­teik­ta Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros in­ter­ne­to sve­tai­nė­je, ad­re­su www.nma.lt.
S-676

 

Komentarai
Kiti straipsniai