Antradienis, 2022 m. gegužės 17 d.

Nu­žu­dy­tą žmo­gų spin­to­je lai­kęs plun­giš­kis pats ne­be­pa­ky­la iš lo­vos

Di­de­lį at­gar­sį su­kė­lęs nu­si­kal­ti­mas, kai plun­giš­kis Ar­tū­ras Čiu­že­lis (gim. 1963 m.) per­nai ge­gu­žę su­ba­dė pa­žįs­ta­mą Nor­ber­tą Nar­mon­tą (gim. 1983 m.) ir nu­žu­dy­to­jo kū­ną dvi sa­vai­tes lai­kė spin­to­je, jau iš­aiš­kin­tas, by­la per­duo­ta teis­mui, ta­čiau jos nag­ri­nė­ji­mas nie­kaip ne­pra­si­de­da. Pra­ėju­sią sa­vai­tę kal­ti­na­ma­jam pa­skir­ta me­di­ci­nos eks­per­ti­zė – vy­ras yra pri­kaus­ty­tas prie lo­vos ir teis­me ne­be­pa­si­ro­do.

Pir­ma­sis šios by­los po­sė­dis Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me bu­vo nu­ma­ty­tas dar 2019 me­tų lap­kri­čio 29 die­ną. Tą­dien su­im­tas lai­ko­mas plun­giš­kis į teis­mą bu­vo at­vež­tas. Kar­tu su A. Čiu­že­liu, ku­ris kal­ti­na­mas žmog­žu­dys­te, teis­mo lau­kia ir dar vie­nas plun­giš­kis – Kęs­tu­tis Kun­dro­tas (gim. 1965 m.). Pas­ta­ra­sis kal­ti­na­mas tuo, jog slė­pė nu­si­kal­ti­mą ir ne­pra­ne­šė apie tai po­li­ci­jai.
Lap­kri­čio 29 die­ną žur­na­lis­tų kal­bin­tas A. Čiu­že­lis ti­ki­no pri­pa­žįs­tan­tis kal­tę, bet dau­giau nie­ko ne­aiš­ki­no. Ka­dan­gi tą­dien po­sė­džių sa­lė­je ne­pa­si­ro­dė nu­ken­tė­ju­si­ą­ja pri­pa­žin­ta N. Nar­mon­to su­gy­ven­ti­nė, by­la ati­dė­ta ki­tai die­nai, ne­pa­skel­bus net kal­ti­ni­mo.
Pas­kui kal­ti­na­ma­jam su­šlu­ba­vo svei­ka­ta, tad by­la iš­vis įstri­go. Pa­aiš­kė­jo, jog A. Čiu­že­lį tar­dy­mo izo­lia­to­riaus ka­me­ro­je iš­ti­ko in­sul­tas, jis gy­do­mas lais­vės at­ėmi­mo vie­tos li­go­ni­nė­je.
Į pas­ku­ti­nius teis­mo po­sė­džius at­vyk­da­vo tik K. Kun­dro­tas. Jis nė­ra su­im­tas, tik tu­ri pa­skir­tą įpa­rei­go­ji­mą pe­ri­odiš­kai re­gist­ruo­tis po­li­ci­jos įstai­go­je.
Va­sa­rio 25 die­ną, kai bu­vo nu­ma­ty­tas teis­mo po­sė­dis, pra­neš­ta, jog A. Čiu­že­lis ne­be­ga­li da­ly­vau­ti teis­mi­nia­me pro­ce­se. Teis­mą pa­sie­kė me­di­kų raš­tas apie ne­ge­rė­jan­čią A.Čiu­že­lio svei­ka­tos būk­lę – kal­ti­na­ma­sis pa­ra­ly­žiuo­tas, ne­ga­li kal­bė­ti, jo ne­ga­li­ma ju­din­ti ir kur nors ga­ben­ti.
Pro­ku­ro­ras Ju­ri­jus Pe­tu­cho­vas pa­pra­šė A. Čiu­že­liui pa­skir­ti kom­plek­si­nę teis­mo me­di­ci­nos eks­per­ti­zę – ta­da bū­tų aiš­kiau, ką to­liau da­ry­ti. Jei­gu A. Čiu­že­lis dėl svei­ka­tos būk­lės bū­tų pri­pa­žin­tas ne­pa­kal­ti­na­mu, jo nu­si­kal­ti­mą slė­pu­sio K. Kun­dro­to by­la vei­kiau­siai bū­tų iš­skir­ta į at­ski­rą ir nag­ri­nė­ja­ma to­liau.
Kaip sa­kė Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo at­sto­vė spau­dai Do­vi­lė Sau­lė­nie­nė, va­sa­rio 25 die­ną teis­mas pri­ėmė nu­tar­tį A. Čiu­že­liui pa­skir­ti me­di­ci­nos eks­per­ti­zę, ku­rios es­mė – nu­sta­ty­ti, ko­kia li­ga jis ser­ga, ar dėl li­gos ga­li da­ly­vau­ti pro­ce­se, ar ge­ba su­vok­ti sa­vo veiks­mų es­mę ir juos val­dy­ti, ar ga­lė­tų da­ly­vau­ti teis­mo po­sė­dy­je, ar dėl svei­ka­tos būk­lės ga­lė­tų at­lik­ti lais­vės at­ėmi­mo baus­mę ir ar jam rei­kia skir­ti sta­cio­na­rią psi­chiat­ri­nę eks­per­ti­zę. Tai­gi, šiuo me­tu at­lie­ka­ma eks­per­ti­zė.
Pri­me­na­me, jog krau­pus nu­si­kal­ti­mas Plun­gė­je įvyk­dy­tas 2019 m. ge­gu­žę. Iš pra­džių po­li­ci­ja pa­skel­bė, jog N. Nar­mon­tas gegužės 12 die­ną iš­ėjo iš na­mų, esan­čių Lais­vės alė­jo­je, ir ne­be­grį­žo. Din­gu­sio­jo as­mens ieš­ko­jo ne tik po­li­ci­ja, bet ir žmo­gaus ar­ti­mie­ji. Par­ko tven­ki­nius ap­žiū­rė­jo ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai, į pa­ieš­ką pa­si­telk­ti na­rai.
N. Nar­mon­tas dau­giau nei po dvie­jų sa­vai­čių ras­tas ne nu­sken­dęs, o su­ba­dy­tas. Ge­gu­žės 28 die­ną jau yran­tis žmo­gaus kū­nas ap­tik­tas me­di­nia­me Bi­ru­tės gat­vės dau­gia­bu­ty­je, vie­na­me 28-ojo na­mo bu­te, spin­to­je, kai dėl dvo­ko ne­be­ap­si­ken­tė kai­my­nai, o at­kak­lūs ar­ti­mie­ji pa­tys iš­nar­šė įta­ria­mo­jo A. Čiu­že­lio na­mus ir pa­ma­tė krau­pų vaiz­dą.
Kaip pa­aiš­kė­jo, pas­ta­ro­jo bu­te vy­ko iš­ger­tu­vės, ki­lo kon­flik­tas, ir A. Čiu­že­lis grie­bė­si pei­lio. Su­ba­dęs su­gė­ro­vą (dur­ti­nių žaiz­dų bū­ta pil­vo ir krū­ti­nės sri­ty­je), plun­giš­kis pa­slė­pė jį spin­to­je ir gy­ve­no ša­lia la­vo­no net še­šio­li­ka die­nų.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Suimtas A. Čiuželis iš namų buvo išvežtas gegužės 28 dieną, kai jo bute rastas yrantis nužudytojo kūnas.

Komentarai
Kiti straipsniai