Antradienis, 2022 m. gegužės 17 d.

„Kaip pri­trauk­ti jau­ni­mą grįž­ti“

Va­sa­rio 26-ąją vy­ku­sia­me Plun­gės jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos po­sė­dy­je dis­ku­tuo­ta dau­ge­liu jau­ni­mui ak­tu­a­lių klau­si­mų. Pir­miau­sia bu­vo pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie Jau­ni­mo rei­ka­lų de­par­ta­men­to prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos kon­sul­ta­ci­ją „Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos veik­los įver­ti­ni­mas ir pri­ori­te­tų nu­sta­ty­mas“. Taip pat su­da­ry­tas bei pa­tvir­tin­tas Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos 2020 me­tų veik­los pla­nas, ap­tar­tos ne­vy­riau­sy­bi­nės vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Kran­tas“, aso­cia­ci­jos „Plun­gės skau­tai“, Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos, Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­gos pa­teik­tos pa­raiš­kos fi­nan­sa­vi­mui gau­ti. Ap­tar­ti ir ren­gi­nio „Plun­gės ra­jo­no jau­ni­mo ap­do­va­no­ji­mai“ or­ga­ni­za­vi­mo klau­si­mai.

Po­sė­dy­je da­ly­va­vo Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Man­tas Čes­naus­kas, me­ro pa­ta­rė­jas Žyd­rū­nas Pu­raus­kis, Jau­ni­mo rei­ka­lų ko­or­di­na­to­rė Jur­ga Vec­ku­vie­nė, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė In­gri­da Uz­ne­vi­čiū­tė, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko (ŽNP) di­rek­to­rius Ra­mū­nas Ly­dis, ŽNP di­rek­ci­jos lan­ky­to­jų ap­tar­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­ja Ro­ve­na Au­gus­ti­nė, aso­cia­ci­jos „Plun­gės skau­tai“ va­do­vas. Taip pat – Ta­ry­bos na­riai Vi­da Bon­daus­kie­nė, Jo­nas Moc­kū­nas bei ne­ma­žas bū­rys jau­ni­mo at­sto­vų.
Ap­ta­riant pir­mą dar­bot­var­kės klau­si­mą, po­sė­džio pir­mi­nin­kė Go­da But­ri­mai­tė klau­sė su­si­rin­ku­sių­jų, kaip jie re­a­guo­ja į pa­teik­tas kon­sul­ta­ci­jos „Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos veik­los įver­ti­ni­mas ir pri­ori­te­tų nu­sta­ty­mas“ re­ko­men­da­ci­jas bei pra­šė iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę, ko­kias jau­ni­mui ak­tu­a­lias veik­las bū­ti­na įtrauk­ti į 2020 me­tų Jau­ni­mo ta­ry­bos veik­los pla­ną.
Jau­ni­mo rei­ka­lų ko­or­di­na­to­rė siū­lė at­lik­ti tarp jau­ni­mo ty­ri­mą ir iš­si­aiš­kin­ti sri­tis, ku­rio­se bū­ti­na pa­dir­bė­ti, ko no­ri mū­sų jau­ni­mas, koks dar­bas ir veik­la jiems pri­im­ti­niau­si, ko­kio am­žiaus jau­ni­mui rei­kė­tų skir­ti dau­giau­sia dė­me­sio, ir tik ta­da nu­spręs­ti, ko­kias veik­las įtrauk­ti į pla­ną.
J. Venc­ku­vie­nė taip pat už­si­mi­nė, kad šiam dar­bui bū­ti­na nu­ma­ty­ti lė­šų ar­ba ieš­ko­ti stu­den­to, ku­ris su­tik­tų at­lik­ti šį ty­ri­mą kaip sa­vo bai­gia­mą­jį dar­bą. Pa­sak ko­or­di­na­to­rės, toks dar­bas at­si­ei­tų apie 3 tūks­tan­čius eu­rų. Šių me­tų Jau­ni­mo biu­dže­te, kaip ir pra­ėju­siais me­tais, nu­ma­ty­ta 18 tūkst., tad 3 tūks­tan­čiai – per bran­gus ma­lo­nu­mas. As­muo, ga­lin­tis tai pa­da­ry­ti ir sa­vo nau­dai, bū­tų la­bai ge­ra iš­ei­tis.
Ta­ry­bos na­rys J. Moc­kū­nas, iš­klau­sęs J. Vec­ku­vie­nės pa­mąs­ty­mų, siū­lė iš­siun­ti­nė­ti už­klau­sas uni­ver­si­te­tams ir taip iš­si­aiš­kin­ti, ar at­si­ras­tų stu­di­jas be­bai­gian­tis stu­den­tas, no­rin­tis pa­ra­šy­ti dar­bą – at­lik­ti ty­ri­mą mi­nė­ta te­ma.
Po­sė­džio me­tu Jau­ni­mo rei­ka­lų ko­or­di­na­to­rė taip pat už­si­mi­nė, kad į veik­los pla­ną bū­ti­na įtrauk­ti ne tik mo­kyk­li­nio am­žiaus jau­ni­mą, bet ir tuos, ku­riems dau­giau nei 25-eri. Šiais me­tais, pa­sak J. Venc­ku­vie­nės, bus dau­giau kal­ba­ma ir apie būs­tą, ir apie jau­nas šei­mas.
„Veik­los pla­ne tu­rė­tų bū­ti punk­tas, jog or­ga­ni­zuo­si­me po­kal­bius su jau­nais, jau daug pa­sie­ku­siais žmo­nė­mis, ku­rie ga­lė­tų pa­si­da­lin­ti pa­tir­ti­mi. Ban­dy­si­me iš­si­aiš­kin­ti, ko­kia yra jų sėk­mės for­mu­lė. Rei­kia veik­laus jau­ni­mo, ku­ris ro­dy­tų pa­vyz­dį ki­tiems. Tik­rai tu­ri­me ne­ma­žai bai­gu­sių čia mo­kyk­las, gy­ve­nu­sių Plun­gė­je“, – kal­bė­jo J. Venc­ku­vie­nė.
Me­ro pa­ta­rė­jas Ž. Pu­raus­kis pri­ta­rė ko­le­gei ir siū­lė for­muo­ti po­žiū­rį, kad Plun­gė – jau­nų žmo­nių mies­tas, bei ieš­ko­ti vi­sų įma­no­mų bū­dų, kaip juos pri­trauk­ti į gim­tą­jį mies­tą, kaip mo­ty­vuo­ti, kad jau­ni ir ta­len­tin­gi žmo­nės lik­tų čia.
Kaip sa­kė J. Venc­ku­vie­nė, vis­ką, kas vyks­ta Plun­gė­je, rei­kia vie­šin­ti. „Ma­žiau ar dau­giau pa­si­se­kęs ren­gi­nys, vis tiek rei­kia vie­šin­ti. Vis­ką, ką ge­ro pa­da­ro­me, rei­kia skelb­ti. Tu­ri­me pa­ro­dy­ti vi­siems, kad ir ma­ža­me mies­te­ly­je ga­li vyk­ti daug ren­gi­nių, dir­ba­mi ge­ri dar­bai, bei ki­taip mo­ty­vuo­ti jau­nus žmo­nes, kad jie grįž­tų. Be to, rei­kia siek­ti su­teik­ti jiems dar­bo ir gy­ve­ni­mo są­ly­gas“, – pa­brė­žė J. Venc­ku­vie­nė ir pa­siū­lė, kad ŽNP tap­tų ben­dra­dar­biau­jan­čia įstai­ga, ku­ri pri­imti dirb­ti sa­va­no­rius.
Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs ŽNP di­rek­to­rius R. Ly­dis pa­brė­žė, kad sa­va­no­rius pri­ima, jau du žmo­nės dir­ba jo va­do­vau­ja­mo­je įstai­go­je „už­si­ka­bi­nę“ bū­tent per sa­va­no­rys­tę. Jis taip pat pri­mi­nė, kad jo va­do­vau­ja­ma įstai­ga yra ak­re­di­tuo­ta šiai veik­lai. „ŽNP di­rek­ci­jos lan­ky­to­jų ap­tar­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­ja R. Au­gus­ti­nė pra­dė­jo dirb­ti sa­va­no­re, o vė­liau ta­po nuo­la­ti­ne di­rek­ci­jos dar­buo­to­ja“, – kaip pa­vyz­dį pa­tei­kė R. Ly­dis ir pri­dū­rė, kad lau­kia no­rin­čių­jų sa­va­no­riau­ti.
Dis­ku­tuo­jant an­tru dar­bot­var­kės klau­si­mu – „Dėl Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos 2020 me­tų veik­los pla­no su­da­ry­mo ir pa­tvir­ti­ni­mo“, ko­or­di­na­to­rė J. Vec­ku­vie­nė pa­brė­žė, kad pir­ma rei­kia nu­spręs­ti, ko­kios te­mos ak­tu­a­lios šių die­nų jau­ni­mui.
Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius M. Čes­naus­kis siū­lė or­ga­ni­zuo­ti anks­čiau ypač mėg­tus va­di­na­muo­sius pus­ry­čius su ži­no­mais, įdo­miais ir daug pa­sie­ku­siais bu­vu­siais plun­giš­kiais. Šiam pa­siū­ly­mui bu­vo pri­tar­ta. „Siū­ly­čiau tai or­ga­ni­zuo­ti kas ket­vir­tį. Plun­gė­je daug jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų, tad va­di­na­muo­sius pus­ry­čius te­gul ren­gia vi­sos iš ei­lės. Jau ko­vo mė­ne­sį pir­mą su­si­ti­ki­mą su įdo­mia as­me­ny­bė – te­gul or­ga­ni­zuo­ja Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­ba“, – apie veik­lą, ku­rią rei­kė­tų įtrauk­ti į pla­ną, kal­bė­jo Ta­ry­bos na­rė V. Bon­daus­kie­nė ir pri­dū­rė, kad iš Plun­gės ki­lę žy­mūs žmo­nės tu­ri daug ką pa­pa­sa­ko­ti ir gali pa­si­da­lin­ti pa­tir­ti­mi su mū­sų jau­ni­mu.
Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos po­sė­džio me­tu kal­bė­ta ir apie jau­nų žmo­nių ga­li­my­bę dirb­ti va­sa­rą. J. Venc­ku­vie­nė pa­brė­žė, kad ypač svar­bu, jog ga­lė­tų dirb­ti jau­ni­mas nuo 16 me­tų. Įdar­bi­nu­sių įmo­nių va­do­vams mo­kė­tų Sa­vi­val­dy­bė. „ŽNP ga­lė­tų įdar­bin­ti jau­ni­mą nuo 16 iki 19 me­tų am­žiaus bir­že­lio–­rug­pjū­čio mė­ne­siais“, – kal­bė­jo R. Ly­dis ir pri­dū­rė, kad pa­pil­do­mos ran­kos pra­ver­čia vi­siems.
Po­sė­džio me­tu nu­tar­ta iki ba­lan­džio mė­ne­sio su­rink­ti in­for­ma­ci­ją, ko­kios įmo­nės dar ga­lė­tų pri­im­ti jau­ni­mą dirb­ti va­sa­ros me­tu, o ta­da jau bus ga­li­ma apie tai pa­skelb­ti vie­šai.
Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs aso­cia­ci­jos „Plun­gės skau­tai“ va­do­vas pa­siū­lė iš­šū­kį – su­reng­ti jau­ni­mo są­skry­dį ir pa­kvies­ti į jį vi­sus no­rin­čiu­s susirungti linksmose varžytuvėse, išbandyti savo jėgas skautiškose užduotyse, trasose.
Me­ro pa­ta­rė­jas Ž. Pu­raus­kis pa­siū­lė aso­cia­ci­jos „Plun­gės skau­tai“ va­do­vui pa­teik­ti dar vie­ną pa­raiš­ką, po jos ap­svars­ty­mo skir­ti ren­gi­niui rei­ka­lin­gas lė­šas, o rug­sė­jį su­reng­ti jau­ni­mo są­skry­dį-sto­vyk­lą.
Po­sė­džio me­tu ap­tar­tos ir ki­tos su jau­ni­mo veik­la su­si­ju­sios 2020 me­tų veik­los kryp­tys, ku­rias, pa­sak V. Bon­daus­kie­nės, bū­ti­na kuo grei­čiau pa­tvir­tin­ti.
Ap­tar­tos pa­teik­tos pa­raiš­kos. Nu­tar­ta Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jai ir ren­gi­niui „Amū­ro pa­ly­tė­ti“ skir­ti po 75 proc. pra­šo­mų lė­šų, „Plun­gės skau­tams“ bei Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­gai – po 100 proc. pra­šo­mų lė­šų.
Po­sė­džio me­tu kal­bė­ta apie ren­gi­nį „Plun­gės ra­jo­no jau­ni­mo ap­do­va­no­ji­mai“, ku­ris vyks ko­vo 28 die­ną. Siū­ly­ta 10 no­mi­na­ci­jų pa­rink­ti po tris kan­di­da­tus. Ap­do­va­no­tas bus tik pir­mų vie­tų lai­mė­to­jai.
Nu­tar­ta artimiausiu metu iš­siųs­ti kan­di­da­tams į no­mi­na­ci­jas kvie­ti­mus, pa­ruoš­ti de­ko­ra­ci­jas bei at­lik­ti ki­tus su ren­gi­niu su­si­ju­sius dar­bus. Siū­ly­ta, kad ren­gi­ny­je da­ly­vau­tų ne tik Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai, bet ir bū­tų pa­si­kvies­ta ži­no­mų, įdo­mių, ta­len­tin­gų žmo­nių, ki­lu­sių iš Plun­gės, ku­rie įteik­tų nu­ga­lė­to­jams pri­zus.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Mero patarėjas Ž. Purauskis (kairėje) siūlė formuoti požiūrį, kad Plungė – jaunų žmonių miestas, bei ieškoti visų įmanomų būdų, kaip juos pritraukti į gimtąjį miestą.

Komentarai
Kiti straipsniai