Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

Ap­do­va­no­ta vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tė

Va­sa­rio 26 d. Kau­no Ro­tu­šė su­lau­kė gau­saus bū­rio vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tų iš vi­sos Lie­tu­vos. Jie bu­vo pa­svei­kin­ti už ini­cia­ty­vu­mą, ino­va­ty­vu­mą, darbš­tu­mą ir ki­tas as­me­ni­nes sa­vy­bes, ku­riant svei­kes­nę, at­sa­kin­ges­nę ir raš­tin­ges­nę vi­suo­me­nę. Dė­me­sio su­lau­kė ir plun­giš­kė Ilo­na Moc­kė.

Šiais me­tais Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro „,Me­tų spe­cia­lis­to 2019″ ap­do­va­no­ji­mas už rū­pes­tin­gu­mą, pro­fe­sio­na­lu­mą bei pra­smin­gą dar­bą vi­suo­me­nės svei­ka­tos pre­ven­ci­jos sri­ty­je įteik­tas vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tei Ilo­nai Moc­kei.
Ap­do­va­no­ji­mus tei­kė Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vė Lie­tu­vo­je In­gri­da Zur­ly­tė ir Sa­vi­val­dy­bių vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­rų aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kė Ne­rin­ga Tar­vy­die­nė.

Nuotraukoje: Apdovanojimus I. Mockei įteikė N. Tarvydienė (kairėje) ir I. Zurlytė (dešinėje).

Komentarai
Kiti straipsniai