Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

Už­ga­vė­nių die­ną at­ėju­si žie­mą prieš va­ka­rą bu­vo iš­va­ry­ta

Ant­ra­die­nio pa­va­ka­rę į Rie­ta­vo mies­to aikš­tę pra­dė­jo plūs­ti įvai­raus plau­ko per­si­ren­gė­liai. Jaus­da­mi ar­tė­jan­tį pa­va­sa­rį, per­si­ren­gė­liai šo­ko ir try­pė, o prie jų jun­gė­si ir Ka­na­pi­nis, džiū­gau­da­mas, kad La­ši­ni­niui ar­tė­ja pas­ku­ti­nio­ji.

Pir­mo­ji Rie­ta­vo aikš­tė­je įsi­tai­sė žie­mą sim­bo­li­zuo­jan­ti Mo­rė, ku­ri ne­tru­kus su­lau­kė sve­čių iš vi­sų Rie­ta­vo pa­kam­pių. Su­si­rin­ku­sie­ji links­mi­no­si iš šir­dies: trau­kė dai­nas, skan­da­vo pa­va­sa­rį pri­va­di­nan­čias skan­duo­tes, žai­dė žai­di­mus ir ki­taip links­mi­no­si. Kad ne­pails­tų – ska­na­vo Už­ga­vė­nių bly­nų.
Nė vie­na Už­ga­vė­nių šven­tė ne­pra­ei­na be La­ši­ni­nio ir Ka­na­pi­nio ko­vos. Siek­da­mi iš­si­aiš­kin­ti, ku­ris stip­res­nis, Ka­na­pi­nis ir La­ši­ni­nis su­ren­gė vir­vės trau­ki­mo var­žy­bas. Su­bū­rę ko­man­das, trau­kė tai į vie­ną, tai į ki­tą pu­sę, kol vir­vė trū­ko, ir La­ši­ni­niui te­ko pri­pa­žin­ti Ka­na­pi­nio per­ga­lę.
Ren­gi­nio pa­bai­go­je vi­si tra­di­ciš­kai sto­jo į ra­tą, ir pra­si­dė­jo kas­me­ti­nis šo­kė­jė­lių skai­čia­vi­mas. Po il­go ir uo­laus skai­čia­vi­mo, pa­aiš­kė­jo, kad šių me­tų skai­čius – 118. Lie­taus la­šams tir­pi­nant pas­ku­ti­nius ry­te iš­kri­tu­sio snie­go li­ku­čius, Mo­rė pa­sken­do lau­žo lieps­no­se.

Komentarai
Kiti straipsniai