Penktadienis, 2020 m. balandžio 10 d.

Plun­giš­kis – Lie­tu­vos jau­nų­jų šach­ma­ti­nin­kų eli­te

Va­sa­rio 18–23 die­no­mis Kau­ne vy­ko Lie­tu­vos kla­si­ki­nių šach­ma­tų čem­pio­na­tai am­žiaus gru­pė­se iki 10, 12, 14, 16 ir 18 me­tų. Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui at­sto­va­vo 8 jau­nie­ji šach­ma­ti­nin­kai.

Iš 8 de­le­guo­tų at­sto­vų tik Ka­ro­lis Ka­pic­kis žai­dė sa­vo am­žiaus gru­pė­je (ki­ti plun­giš­kiai bu­vo me­tais jau­nes­ni už sa­vo ben­dra­am­žius). Jis bu­vo di­džiau­sia plun­giš­kių vil­tis lai­mė­ti ap­do­va­no­ji­mus, ir jau­na­sis že­mai­tis sa­vo kraš­tie­čių ne­nu­vy­lė. Žais­da­mas gru­pė­je iki 10 me­tų am­žiaus, tarp 60 da­ly­vių iš vi­sos Lie­tu­vos Ka­ro­lis lai­mė­jo pir­mą­sias 3 par­ti­jas ir įsi­lie­jo tarp ly­de­rių. Ne­sėk­mė ket­vir­ta­ja­me ra­te kiek pri­stab­dė jau­no­jo šach­ma­tin­ko pla­nus ko­vo­je dėl iš­sva­jo­to ap­do­va­no­ji­mo, to­dėl Ka­ro­lis tu­rė­jo lai­mė­ti ki­tuo­se ra­tuo­se.
Nors Ka­ro­liui tik 10 me­tų, jis jau tu­ri įvai­rių tarp­tau­ti­nių var­žy­bų pa­tir­ties. Ypač pa­žy­mė­ti­na, jog Ka­ro­lis prieš 2 me­tus ta­po Lie­tu­vos vai­kų iki 8 me­tų žai­bo ir grei­tų­jų šach­ma­tų čem­pio­nu. Iš­nau­do­jęs sa­vo pra­na­šu­mus prieš var­žo­vus penk­ta­ja­me ir šeš­ta­ja­me ra­te, plun­giš­kis šven­tė per­ga­les ir pa­si­vi­jo ki­tus ly­de­rius. De­ja, 7 ra­te kom­pli­ka­vo sa­vo pa­dė­tį, pra­lai­mė­jęs bū­si­ma­jam Lie­tu­vos vi­ce­čem­pio­nui iš Vil­niaus. Šis pra­lai­mė­ji­mas skau­dus tuo, kad ir ki­to ra­to var­žo­vu ta­po vien­val­dis var­žy­bų ly­de­ris, tu­rin­tis 7 taš­kus iš 7 ga­li­mų. At­ro­dė, kad me­da­liai liks ne­įgy­ven­din­ta sva­jo­nė. Ta­čiau, ra­dęs sa­vy­je jė­gų ir pa­si­ti­kė­ji­mo, Ka­ro­lis šven­tė per­ga­lę prieš grės­min­gą var­žo­vą. Pas­ku­ti­nė 9 ra­to par­ti­ja te­bu­vo for­ma­lu­mas. Nuo pra­džių iki pa­bai­gos par­ti­jo­je dik­ta­vęs sa­vo są­ly­gas, Ka­ro­lis pa­si­da­bi­no bron­zos spal­vos ap­do­va­no­ji­mu.
Taip pat var­žy­bo­se ne­blo­gai pa­si­ro­dė Ago­ta Kon­tri­mai­tė, už­ėmu­si šeš­tą­ją vie­tą. Pa­žy­mė­ti­ni Ed­vi­no Kur­mio, Ma­to Pra­spa­liaus­ko ir Ug­niaus Ža­li­mo pa­si­ro­dy­mai. Jie pa­kė­lė sa­vo tarp­tau­ti­nį FIDE rei­tin­gą.

Plun­gės VŠK „Bokš­tas“ in­f.

Komentarai
Kiti straipsniai