Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

Pla­te­liuo­se su­muš­to ir api­plėš­to vy­ro skriau­di­kai ga­vo pa­rų

Šis nu­si­kal­ti­mas Pla­te­lių mies­te­ly­je įvyk­dy­tas 2019 me­tų rug­pjū­čio 19-osios va­ka­rą. Iš pra­džių lie­jo­si deg­ti­nė, pas­kui pa­si­py­lė smū­giai, po to pri­rei­kė me­di­kų ir po­li­ci­jos. Tei­sė­sau­gi­nin­kai nu­sta­tė, kad pla­te­liš­kis S. S. (gim. 1972 m.) bu­vo su­muš­tas ir api­plėš­tas ne kar­tą teis­tų vie­tos gy­ven­to­jų Graž­vy­do Gri­ga­liū­no (gim. 1985 m.) ir Au­ri­mo Srė­ba­liaus (gim. 1995 m.). Va­sa­rio 6 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­mas jiems sky­rė areš­to baus­mę Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je.

Trum­pai apie šį įvy­kį ra­šė­me „Plun­gės ži­nių“ straips­ny­je „Pla­te­liuo­se su­muš­tas vy­ras ne­te­ko dvi­ra­čio ir pi­ni­gų“. Rug­pjū­čio 20-ąją ge­ro­kai ap­svai­gęs (2,53 prom. gir­tu­mas) nu­ken­tė­ju­sy­sis po­li­ci­jai aiš­ki­no, jog rug­pjū­čio 19-ąją du vy­rai jį su­mu­šė ties Pla­te­lių kul­tū­ros na­mais, esan­čiais Di­džio­jo­je gat­vė­je. Tei­gė, kad mo­bi­lųjį te­le­fo­ną „No­kia“ chu­li­ga­nai sudau­žė, o dvi­ra­tį ir pi­ni­gi­nę su 500 eu­rų – pa­vo­gė. Vy­ras bu­vo nu­vež­tas į li­go­ni­nę, kur jam diag­no­zuo­tas ne­sun­kus svei­ka­tos su­trik­dy­mas.
Teis­mas nu­sta­tė, jog bu­vo kiek ki­to­kios ap­lin­ky­bės, ta­čiau kal­ti­na­mie­ji G. Gri­ga­liū­nas ir A. Srė­ba­lius baus­mės dėl plė­ši­mo (BK 180 str. 1 d.) ne­iš­ven­gė. Sa­vo kal­tę jie pri­pa­ži­no tik iš da­lies.
Plun­gės apy­lin­kės teis­me by­la iš­nag­ri­nė­ta ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka, pa­gal iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu su­rink­tą me­džia­gą. Kal­ti­na­mie­ji į teis­mą ne­bu­vo kvie­čia­mi, jiems su­ra­šy­tas ir iš­siųs­tas bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas.
Nu­sta­ty­ta, jog nu­si­kal­ti­mas įvyk­dy­tas pra­ėju­sių me­tų rug­pjū­čio 19-ąją, apie 19.40 va­lan­dą, vie­na­me na­me Pla­te­liuo­se, kur vy­ko iš­ger­tu­vės. Kal­ti­na­mie­ji – G. Gri­ga­liū­nas ir A. Srė­ba­lius – nu­si­kals­ta­mą vei­ką pa­da­rė veik­da­mi ben­dri­nin­kų gru­pe, siek­da­mi pa­grob­ti sve­ti­mą tur­tą. A. Srė­ba­lius vie­ną kar­tą ty­čia įspy­rė S. S. į gal­vos sri­tį, pas­ta­ra­sis kri­to ant grin­dų, ta­da jau abu su G. Gri­ga­liū­nu spar­dė žmo­gų į įvai­rias kū­no vie­tas. Vė­liau jie­du iš­krė­tė de­juo­jan­čio nu­ken­tė­ju­sio­jo ki­še­nes ir pa­gro­bė 10 eu­rų ver­tės mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­ną „No­kia“ bei pi­ni­gi­nę su jo­je bu­vu­siais 45 eu­rais ir ban­ko kor­te­le.
Ki­tą die­ną nu­ken­tė­ju­sia­jam me­di­kai nu­sta­tė gal­vos ir vei­do su­mu­ši­mą, kai­rės au­sies būg­ne­lio ply­ši­mą bei krū­ti­nės ląs­tos aš­tun­to­jo šon­kau­lio lū­žį. Kon­sta­tuo­ta, jog tai – ne­sun­kus svei­ka­tos su­trik­dy­mas.
Kal­ti­na­ma­sis G. Gri­ga­liū­nas nu­ro­dė, kad gy­ve­na ma­mos na­me, ant­ra­me aukš­te. Pas jį daž­nai bū­na ir ne­tu­rin­tis kur gy­ven­ti drau­gas A. Srė­ba­lius. Tą rug­pjū­čio 19-osios va­ka­rą jie­du bu­vo na­muo­se, kai at­ėjo pa­žįs­ta­mas M. K. su S. S. Pas­ta­rie­ji at­si­ne­šė lit­rą deg­ti­nės ir du „bam­be­lius“ alaus. Ge­riant ki­lo kon­flik­tas ir jis kaž­ko­dėl ap­spar­dė S. S. Ta­čiau jo­kių daik­tų iš vy­ro sa­kė ne­ėmęs.
Pa­na­šiai kal­bė­jo ir A. Srė­ba­lius. Pri­si­mi­nė, jog M. K. su S. S. pas juos at­ėjo jau ap­svai­gę, vė­liau vi­si gė­rė. S. S. pa­sa­kė kaž­ką įžei­džian­čio apie jo šei­mą, tai jis ir spy­rė šiam į gal­vą. Kai nu­kri­to, gu­lin­tį dar ap­spar­dė ir G. Gri­ga­liū­nas. Ti­ki­no, jog nu­ken­tė­ju­sio­jo daik­tų ne­pa­si­sa­vi­no.
Su ci­vi­li­niu ieš­ki­niu, gau­tu iš Šiau­lių te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos dėl S. S. gy­dy­mo, kal­ti­na­mie­ji su­ti­ko, bet abu ti­ki­no ne­dir­ban­tys, tad pi­ni­gų ne­tu­ri. Kai už­si­dirbs, esą ta­da ir su­mo­kės tuos 124 eu­rus.
Nu­ken­tė­ju­sy­sis iš pra­džių pa­sa­ko­jo kiek ki­to­kią is­to­ri­ją. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams rug­pjū­čio 20-osios ry­tą, ne­tru­kus po 8 va­lan­dos, S. S. pra­ne­šė, kad rug­pjū­čio 19-ąją du vy­rai jį su­mu­šė ir ap­vo­gė ei­nan­tį iš dar­bo ties Pla­te­lių kul­tū­ros na­mais. Esą pa­vo­gė pi­ni­gi­nę, ku­rio­je bu­vo 500 eu­rų ir ta­pa­ty­bės kor­te­lę, taip pat – dvi­ra­tį.
Po­li­ci­nin­kai iš­kart nu­vy­ko S. S. nu­ro­dy­tu ad­re­su – pra­ne­šė­jas jų lau­kė pa­žįs­ta­mo as­mens kie­me. Vy­ras bu­vo ne­blai­vus, su juo sun­kiai se­kė­si su­si­kal­bė­ti. Aiš­ki­no, jog iš­va­ka­rė­se ne­ga­lė­jo iš­si­kvies­ti po­li­ci­jos, nes ne­tu­rė­jo te­le­fo­no. Skun­dė­si šon­kau­lių skaus­mu, to­dėl iš­kvies­ta grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba jį iš­ve­žė į li­go­ni­nę. Vė­liau me­di­kai po­li­ci­jai pra­ne­šė, kad pa­cien­tas iš pri­ėmi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­riaus pa­spru­ko ne­spė­jus iki ga­lo jo ap­žiū­rė­ti.
Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu nu­ken­tė­ju­sy­sis S. S. pa­sa­ko­jo, kad rug­pjū­čio 19-ąją po dar­bo va­žia­vo dvi­ra­čiu, už­su­ko į par­duo­tu­vę alaus. Su­ti­ko pa­žįs­ta­mą A. Srė­ba­lių, ku­ris bu­vo su drau­gu. Pa­pra­šy­tas nu­pirk­ti deg­ti­nės, S. S. taip ir pa­da­rė. Ta­da nu­ė­jo į G. Gri­ga­liū­no na­mus, gė­rė lyg ir tri­se, ten bu­vo su­spar­dy­tas. Ar kar­tu bu­vo pa­žįs­ta­mas M. K. – ne­pri­si­mi­nė. At­si­pei­kė­jo bū­da­mas lau­ke, ant že­mės bu­vo nu­mes­tas su­dau­žy­tas jo te­le­fo­nas „No­kia“ ir ap­lam­dy­tas dvi­ra­tis. Ki­še­nė­se ne­be­ra­do pi­ni­gi­nės su 45 eu­rais ir ban­ko kor­te­le.
Va­ri­nas dvi­ra­čiu, iš­ėjo na­mo. Sa­kė gy­ve­nan­tis vie­nas tė­vų na­me, bet jų įė­ji­mai at­ski­ri, tad tė­vai jo ne­ma­tė. Ki­tą die­ną pa­skam­bi­no po­li­ci­jai ir se­se­riai. Pas­ta­ra­jai pa­sa­kęs, kas nu­ti­ko, pa­pra­šė pa­skam­bin­ti į ban­ką, kad už­blo­kuo­tų jo ban­ko kor­te­lę, nes są­skai­to­je bu­vo 500 eu­rų. Vė­liau pa­aiš­kė­jo, jog tie pi­ni­gai ne­bu­vo pa­im­ti.
Ka­dan­gi li­go­ni­nė­je po ap­žiū­ros kaž­kas pa­sa­kė, kad yra lais­vas, jis ir iš­ėjo. Į dar­bą gi­ri­nin­ki­jo­je, kur dir­ba miš­ko dar­bi­nin­ku, ne­bė­jo – pa­si­skam­bi­no gi­ri­nin­kui J. B. ir pa­sa­kė, kad yra su­muš­tas. Ko­dėl pa­rei­gū­nams sa­kė, kad jį su­mu­šė ir api­plė­šė prie kul­tū­ros na­mų – ne­ga­lė­jo pa­aiš­kin­ti. Svars­tė, kad taip kal­bė­jo dėl gir­tu­mo.
Liu­dy­to­jas M. K. pa­tvir­ti­no, kad su S. S. su­si­ti­ko mies­te­lio par­duo­tu­vė­je. Nu­si­pir­ko al­ko­ho­lio, kon­ser­vų ir nu­ė­jo ger­ti už par­duo­tu­vės. Kai iš­gė­rė, M. K. sa­kė pats pa­siū­lęs nu­ei­ti pas A. Srė­ba­lių ir  G. Gri­ga­liū­ną.Ten vi­si „ba­lia­vo­jo“ ir M. K. sa­kė už­mi­gęs. Pra­bu­do nuo triukš­mo – ma­tė, kad A. Srė­ba­lius da­vė S. S. į gal­vą, bet vėl už­mi­go. Kai vė­liau vėl pra­bu­do, S. S. ne­be­bu­vo.
Teis­mas nu­spren­dė, kad abu vy­rai kal­ti dėl žmo­gaus api­plė­ši­mo pa­nau­do­jant fi­zi­nį smur­tą. Tai – ty­či­nis, apy­sun­kis nu­si­kal­ti­mas. G. Gri­ga­liū­nas pra­ei­ty­je yra teis­tas tris, A. Srė­ba­lius – 4 kar­tus. Abu tu­ri pa­grin­di­nį iš­si­la­vi­ni­mą, nie­kur ne­dir­ba, ne­ve­dę, tu­ri ga­lio­jan­čių ad­mi­nist­ra­ci­nių nuo­bau­dų.
Abiems kal­ti­na­mie­siems nu­spręs­ta skir­ti 60 pa­rų areš­to baus­mę. Ka­dan­gi jie­du bu­vo su­lai­ky­ti nuo rug­pjū­čio 21 iki rug­sė­jo 23 die­nos, tai 34 pa­ros bu­vo „už­skai­ty­tos“ – vy­rams li­ko at­sė­dė­ti 26 pa­ras areš­ti­nė­je, Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je. Taip pat jie­du tu­rės at­ly­gin­ti 124 eu­rų ieš­ki­nį li­go­nių ka­sai.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai