Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

Per nak­tį bu­vęs su pa­no­mis, ry­te nu­gvel­bė au­to­mo­bi­lį

Pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jo 1-osios ry­tą Me­din­gė­nų kai­mo gy­ven­to­jas V. G. sa­vo kie­me ne­be­ra­do au­to­mo­bi­lio „Re­nault Me­ga­ne Sce­nic“. Kaip vė­liau pa­aiš­kė­jo, šią trans­por­to prie­mo­nę nu­va­rė ne kar­tą pra­ei­ty­je teis­tas Vy­gan­tas Ma­čiuls­kis (gim. 1993 m.), ku­ris tei­si­no­si ne­tu­rė­jęs kaip grįž­ti nuo pa­nų na­mo. Va­sa­rio 5 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­me jam pa­skelb­tas nuosp­ren­dis už va­gys­tę (BK 178 str. 2 d.).

Teis­mas nu­sta­tė, jog kal­ti­na­ma­sis V. Ma­čiuls­kis 2019 m. rug­sė­jo 1 die­ną pa­gro­bė au­to­mo­bi­lį: apie 7.30 val. įli­po į ne­už­ra­kin­tą V. G. pri­klau­san­tį „Re­nault Me­ga­ne Sce­nic“, sto­vė­ju­sį me­din­gė­niš­kio gy­ve­na­mo­jo na­mo kie­me ir, pa­si­nau­do­jęs už­ve­di­mo spy­ne­lė­je pa­lik­tais rak­te­liais, jį nu­va­rė. To­kiu bū­du bu­vo pa­grob­tas 500 eu­rų ver­tės sve­ti­mas tur­tas.
V. Ma­čiuls­kis kal­tu pri­si­pa­ži­no. Pa­sa­ko­jo, jog bu­vo nu­va­žia­vęs pas mer­gi­nas į Me­din­gė­nus, kur bu­vo per nak­tį. Ry­te su­siz­gri­bęs va­žiuo­ti na­mo pa­ste­bė­jo, kad po links­my­bių pi­ni­gų jau ne­be­tu­ri, au­to­bu­so nė­ra, tad su­gal­vo­jo pa­si­nau­do­ti sve­ti­mu au­to­mo­bi­liu.
Kaž­kie­no kie­me sa­kė pa­ma­tęs sto­vin­tį „Re­nault“, ku­rio spy­ne­lė­je bu­vo už­ve­di­mo rak­te­liai, tad nie­ko ne­lau­kęs sė­do, už­si­ve­dė ir iš­va­žia­vo. Pir­miau pa­su­ko į Plun­gę, kur au­to­mo­bi­lį pa­li­ko prie vie­no na­mo. Va­ka­re grį­žo prie to pa­ties au­to­mo­bi­lio ir par­lė­kė į sa­vo na­mus kai­me. Vog­tą trans­por­to prie­mo­nę pa­li­ko prie me­di­nio ne­gy­ve­na­mo na­mo, o iš ma­ši­nos pa­im­tus sve­ti­mus daik­tus pa­slė­pė.
Nu­ken­tė­ju­sy­sis V. G. pa­ro­dė, kad ry­tą su žmo­na R. G. va­žia­vo melž­ti kar­vių į ga­nyk­lą ki­tu au­to­mo­bi­liu. Iš­va­žiuo­jant šei­mos au­to­mo­bi­lis „Re­nault Me­ga­ne Sce­nic“ sto­vė­jo ša­lia na­mo. Grį­žę net ne­at­krei­pė dė­me­sio, ar te­bes­to­vi kie­me mė­ly­nos spal­vos mi­nė­tas au­to­mo­bi­lis. Ka­dan­gi nau­do­ja­si vi­si – žmo­na bei du sū­nūs, kiek­vie­nas gal­vo­jo, kad kaž­ku­ris ki­tas ma­ši­ną pa­si­ė­mė sa­vo reik­mėms. Rak­te­liai ir do­ku­men­tai bu­vo au­to­mo­bi­lio vi­du­je. Tik apie 13 va­lan­dą, kai na­muo­se su­si­rin­ko vi­sa šei­ma, su­pra­to, kad au­to­mo­bi­lis yra din­gęs.
Be „Re­nault“ do­ku­men­tų, daik­ta­dė­žė­je bu­vo ki­tų dvie­jų au­to­mo­bi­lių re­gist­ra­ci­jos liu­di­ji­mai ir pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­tys, anū­ko gi­mi­mo liu­di­ji­mas ir skie­pų kny­ge­lė, taip pat 30 eu­rų ver­tės vaiz­do re­gist­ra­to­rius, sū­naus M. G. pi­ni­gi­nė su do­ku­men­tais (pas­ta­ro­ji bu­vo grą­žin­ta). Kai rug­sė­jo 2 die­ną, apie 17 va­lan­dą, pa­vog­ta ma­ši­na bu­vo ras­ta, rei­kė­jo sam­dy­ti tra­lą, nes rak­te­lio ne­be­bu­vo. Pa­slau­ga kai­na­vo 35 eu­rus.
At­lie­kant ty­ri­mą, vog­ta­me au­to­mo­bi­ly­je bu­vo pa­im­ti pirš­tų ant­spau­dai. ADIS (Au­to­ma­ti­zuo­tos dak­ti­los­ko­pi­nės in­for­ma­ci­nės sis­te­mos) duo­me­nų ba­zė­je nu­sta­ty­ta, kad kai­rės ran­kos nykš­čio ant­spau­das yra V. Ma­čiuls­kio.
Kal­ti­na­ma­sis V. Ma­čiuls­kis yra ne kar­tą teis­tas (va­gys­tės, ne­žy­mus svei­ka­tos su­trik­dy­mas), ne­ve­dęs, tu­ri vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą, nie­kur ne­dir­ba. Au­to­mo­bi­lio va­gys­tė – apy­sun­kis nu­si­kal­ti­mas, ku­rį jis pa­da­rė anks­tes­nės baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mo me­tu. Be to, teis­me jo lau­kia dar trys bau­džia­mo­sios by­los dėl įvai­rių nu­si­kals­ta­mų vei­kų.
Teis­mas dėl au­to­mo­bi­lio va­gys­tės V. Ma­čiuls­kiui sky­rė lais­vės at­ėmi­mą 2 me­tams, baus­mę at­lie­kant pa­tai­sos na­muo­se, ta­čiau baus­mę su­ma­ži­no treč­da­liu, tad sė­dė­ti li­ko 1 me­tai ir 4 mė­ne­siai. Baus­mės pra­džia jam skai­čiuo­ja­ma nuo 2020 m. va­sa­rio 5 d.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai