Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

Chro­mo pa­pil­dai ga­li ap­sau­go­ti nuo 2 ti­po dia­be­to

Vis di­dė­jan­tis 2 ti­po dia­be­to at­ve­jų skai­čius Va­ka­rų ša­ly­se ke­lia su­si­rū­pi­ni­mą svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tams, ta­čiau ty­ri­mų re­zul­ta­tai ro­do, kad chro­mas yra nau­din­gas dia­be­to pre­ven­ci­jai.

Dėl ne­svei­kos mi­ty­bos ir svei­kos gy­ven­se­nos ne­pai­sy­mo vis dau­giau Va­ka­rų ša­lių gy­ven­to­jų su­ser­ga 2 ti­po dia­be­tu. Ši li­gos for­ma pa­pras­tai su­si­ju­si su at­spa­ru­mu in­su­li­no po­vei­kiui. Gy­dy­to­jai ir moks­li­nin­kai ne­ri­mau­ja dėl dia­be­to epi­de­mi­nio ly­gio pa­pli­ti­mo, ta­čiau ty­ri­mų re­zul­ta­tai ro­do, kad mik­ro­ele­men­to chro­mo pa­pil­dai ga­li šiek tiek ap­sau­go­ti nuo šios li­gos. Re­mian­tis dvie­jų ne­se­niai pa­skelb­tų Ame­ri­kos ty­ri­mų re­zul­ta­tais, kas­dien var­to­jant chro­mo pa­pil­dus, pa­vo­jus su­sirg­ti dia­be­tu ga­li su­ma­žė­ti net 20–30 pro­cen­tų.

27 pro­cen­tais ma­žes­nis pa­vo­jus

Vie­no ty­ri­mo me­tu, ku­ria­me da­ly­va­vo 28 539 ti­ria­mie­ji, iš jų 58 pro­cen­tai var­to­jo pa­pil­dus (be­veik 29 pro­cen­tai jų var­to­jo pa­pil­dus, ku­rių su­dė­ty­je bu­vo chro­mo). Bos­to­no Vai­kų li­go­ni­nės ty­rė­jai pa­ste­bė­jo, kad var­to­ju­sie­siems chro­mo pa­pil­dus pa­vo­jus su­sirg­ti dia­be­tu bu­vo 27 pro­cen­tais ma­žes­nis.

Ma­žiau me­ta­bo­li­nio sin­dro­mo at­ve­jų

Ki­to ty­ri­mo me­tu gru­pė ty­rė­jų iš In­dia­nos uni­ver­si­te­to Blu­ming­dei­le ap­žiū­rė­jo 3 648 ame­ri­kie­čius, ku­rių am­žius ty­ri­mo pra­džio­je bu­vo 20–32 me­tai. Moks­li­nin­kai iš­ty­rė ko­jų na­gų nuo­kar­pas (tai yra pa­tvir­tin­tas bū­das chro­mo kie­kiui or­ga­niz­me nu­sta­ty­ti) ir, pra­ėjus 23 me­tams, nu­sta­tė, kad ti­ria­mie­ji, ku­rių or­ga­niz­muo­se chro­mo bu­vo dau­giau­sia, bu­vo 20 pro­cen­tų ma­žiau lin­kę su­sirg­ti me­ta­bo­li­niu sin­dro­mu (ar­ba sin­dro­mu X), ku­ris va­di­na­mas anks­ty­vą­ja dia­be­to sta­di­ja, pa­si­reiš­kian­čią nu­tu­ki­mu, hi­per­ten­zi­ja, pras­ta cuk­raus kie­kio re­gu­lia­ci­ja krau­jy­je ir at­spa­ru­mu in­su­li­no po­vei­kiui.

Or­ga­ni­nės chro­mo mie­lės

Mi­nė­tų ty­ri­mų re­zul­ta­tai ne­pri­eš­ta­rau­ja ki­tiems ty­ri­mų re­zul­ta­tams. Pa­vyz­džiui, Pra­hos Ka­ro­lio uni­ver­si­te­te at­lik­tas ty­ri­mas, ku­rio me­tu če­kų moks­li­nin­kai nu­sta­tė, kad ser­gan­tie­ji 2 ti­po dia­be­tu ir var­to­jan­tie­ji pa­pil­dus, ku­rių su­dė­ty­je yra na­tū­ra­lių chro­mo mie­lių („ChromoPrecise“), kur kas ge­riau re­gu­liuo­ja cuk­raus kie­kį krau­jy­je, pa­ly­gi­nus su var­to­jan­čiais pla­ce­bą (ne­tik­ras tab­le­tes). Šio ty­ri­mo me­tu taip pat at­skleis­ta, kad smar­kiai pa­ge­rė­jo įvai­rius chro­mo pa­pil­dus var­to­ju­sių ti­ria­mų­jų dia­be­to žy­me­nys. Ty­rė­jai už­fik­sa­vo ma­žes­nius plaz­mos gliu­ko­zės ne­val­gius (FPG) ir gli­ko­zi­lin­to he­mog­lo­bi­no (HbA1c) kie­kius chro­mo mie­les var­to­ju­sių ti­ria­mų­jų or­ga­niz­me. Vis dėl­to, pra­ėjus aš­tuo­nioms sa­vai­tėms ne­var­to­jant chro­mo mie­lių, su­grį­žo anks­tes­nės, iki pa­pil­dų var­to­ji­mo bu­vu­sios, FPG ir HbA1c kie­kių reikš­mės.

Ap­sau­go nuo ok­si­da­ci­nio stre­so

To pa­ties ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad chro­mas ga­li­mai ap­sau­go nuo reiš­ki­nio, va­di­na­mo „ok­si­da­ci­niu stre­su“, kai po­ten­cia­liai kenks­min­gos mo­le­ku­lės, va­di­na­mie­ji lais­vie­ji ra­di­ka­lai, už­puo­la svei­kas ląs­te­les ir ne­grįž­ta­mai jas pa­žei­džia. Moks­li­nin­kai ma­no, kad ok­si­da­ci­nis stre­sas su­si­jęs su ke­le­tu dia­be­to kom­pli­ka­ci­jų, ku­rios il­guo­ju lai­ko­tar­piu ga­li rim­tai pa­kenk­ti pa­cien­tų svei­ka­tai.
Šal­ti­nis:
1) Jour­nal of Nu­tri­tion, 2015;145:2675-2682 pgo
2) Scien­ti­fic Re­ports, 2015;5:15606
3) Bio­lo­gi­cal Tra­ce Ele­ment Re­se­arch 2006 Mar;109(3):215-30.

Kaip vei­kia chro­mas?

Chro­mas yra bū­ti­nas mik­ro­ele­men­tas ir mi­ne­ra­las, kad žmo­nės ga­lė­tų at­lik­ti įvai­rias už­duo­tis. Jis pa­de­da pa­vers­ti rie­ba­lus, an­glia­van­de­nius ir bal­ty­mus or­ga­niz­mo ener­gi­ja ir dėl to yra svar­bus nor­ma­liam svo­riui iš­sau­go­ti. Dar dau­giau – chro­mas pa­de­da in­su­li­nui per­neš­ti gliu­ko­zę iš krau­jo­ta­kos į ląs­te­les.
Chro­mas yra chro­mo­du­li­nu va­di­na­mo iš chro­mo ir ke­le­to ami­no­rūgš­čių su­da­ry­to kom­plek­so da­lis. Jei in­su­li­nas ląs­te­les vei­kia iš iš­orės, tai chro­mo­du­li­nas yra tar­si rak­tas, iš vi­daus at­ra­ki­nan­tis kiek­vie­ną ląs­te­lę, kad į ją pa­tek­tų dau­giau cuk­raus. Jei trūks­ta chro­mo, in­su­li­nas sun­kiau kon­tro­liuo­ja cuk­raus kie­kį ląs­te­lė­se. Dėl to ga­li su­si­da­ry­ti at­spa­ru­mas in­su­li­nui, kai or­ga­niz­mas iš­ski­ria pa­kan­ka­mą in­su­li­no kie­kį, ta­čiau ne­tin­ka­mai į jį re­a­guo­ja – tie­siog dėl to, kad trūks­ta chro­mo.

Iki 10 kar­tų ge­riau įsi­sa­vi­na­mas chro­mas

Mais­ti­nis chro­mas ir pla­čiau­siai pa­pil­duo­se ap­tin­ka­mos jo for­mos, du sin­te­ti­nio chro­mo šal­ti­niai – chro­mo pi­ko­li­na­tas ir chro­mo chlo­ri­das – la­bai pra­stai įsi­sa­vi­na­mi, ka­dan­gi or­ga­niz­mas veiks­min­gai įsi­sa­vi­na vos 0,5–2,0 pro­cen­tus jų. Prie­šin­gai ne­gu da­nų far­ma­ci­jos ben­dro­vės „Phar­ma Nord“ su­kur­tos na­tū­ra­lios chro­mo mie­lės „ChromoPrecise“, ku­rios įsi­sa­vi­na­mos iki 10 kar­tų ge­riau. „ChromoPrecise“ yra vie­nin­te­lis ES na­tū­ra­lių chro­mo mie­lių pre­pa­ra­tas cuk­raus kie­kiui krau­jy­je re­gu­liuo­ti. Do­ku­men­tais pa­tvir­tin­tą šio chro­mo šal­ti­nio bio­lo­gi­nį įsi­sa­vi­ni­mą ir sau­gu­mą pri­pa­ži­no Eu­ro­pos mais­to sau­gos tar­ny­ba (angl. Eu­ro­pe­an Fo­od Sa­fe­ty Aut­ho­ri­ty ar­ba EFSA).

Komentarai
Kiti straipsniai