Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

At­si­ras dar vie­na au­to­mo­bi­lių plo­vyk­la

Šian­dien, t. y. ko­vo 3 die­ną, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bus pri­sta­to­mas pro­jek­ti­nis pa­siū­ly­mas dėl pa­slau­gų pa­skir­ties pa­sta­to – au­to­mo­bi­lių plo­vyk­los – sta­ty­bų. Nau­jas sta­ti­nys pro­jek­tuo­ja­mas Rie­ta­vo gat­vės ga­le, kur yra įsi­kū­ręs UAB „Trans­for­tas“. Sa­vi­tar­nos plo­vyk­lą sta­tys UAB „Skra­je­ta“.

Kaip nu­ro­do­ma aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, 0,7 ha že­mės skly­pe, Rie­ta­vo g. 134 (Pa­ke­rų k.), esan­tys pa­sta­tai ir sta­ti­niai nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­so UAB „Trans­for­tas“. Ten jau yra au­to­mo­bi­lių ser­vi­sas, plo­vyk­la, kie­mo aikš­te­lė, van­den­tie­kio, lie­taus ir bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klai. Da­lis mi­nė­to skly­po – 0,1397 ha – pri­klau­so UAB „Skra­je­ta“, ku­ri ir su­ma­nė nau­ją pa­slau­gų pa­skir­ties pa­sta­tą.
Pro­jek­tuo­ja­mas sta­ti­nys bus maž­daug 30 kv. m plo­to, 4 m aukš­čio. Me­ta­li­nio kar­ka­so sie­nos nu­ma­ty­tos ant mo­no­li­ti­nių gelž­be­to­ni­nių pa­ma­tų. Su­pla­nuo­ta įreng­ti dvi deng­tas au­to­mo­bi­lių sa­vi­tar­nos plo­vyk­las leng­vie­siems au­to­mo­bi­liams ir vie­ną at­vi­rą – kro­vi­ni­niams leng­vie­siems au­to­mo­bi­liams.

Komentarai
Kiti straipsniai