Pirmadienis, 2021 m. spalio 25 d.

Žalie­ji pik­ti­na­si Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke ker­ta­mu miš­ku

Ker­ta­mi me­džiai Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke (ŽNP) su­lau­kė Plun­gės ža­lių­jų klu­bo dė­me­sio. Klau­sia­ma, ko­dėl ker­ta­ma ply­nai, kiek bus iš­kirs­ta, kur ke­liaus me­die­na ir ko­dėl ne­in­for­muo­ja­ma vi­suo­me­nė? Tuo tar­pu VĮ Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos Tel­šių re­gio­ni­nio pa­da­li­nio va­do­vas Ro­mu­al­das Zeb­čiu­kas ra­mi­na, jog mi­nėti kir­ti­mai yra skir­ti for­muo­ti pro­duk­ty­vius me­dy­nus, kad bū­tų tin­ka­mai at­lik­tos dir­vo­že­mio, oro, van­dens ir ki­tos ap­lin­kos ap­sau­gos funk­ci­jos, griež­tai lai­ko­ma­si tei­sės ak­tų.

„Gal­būt įdo­mu pa­si­do­mė­ti, kas ply­nai pjau­na Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko miš­ką ne­to­li Mažeikių–Tauragės plen­to, pa­si­su­kus į pir­mą ke­lią link Pla­te­lių? Na­cio­na­li­nis par­kas, ro­dos, yra sau­go­ma te­ri­to­ri­ja. Gal pa­nai­kin­ti šį gam­tos ap­sau­gos sta­tu­są, pa­lie­kant tik šo­kius su klum­pėm? – ket­vir­ta­die­nį į re­dak­ci­ją krei­pė­si Plun­gės ža­lių­jų klu­bas ir pri­dū­rė, – sto­vi apie de­šimt tra­lų, ker­ta­ma ply­nai. Kas ker­ta, kiek kirs, kur ke­liaus me­die­na, nie­kas ne­in­for­muo­ja žmo­nių. At­si­ve­ria tik­rai „rep­re­zen­ta­ci­nis“ vaiz­das…“
Iš­ties, va­žiuo­jant Mažeikių–Tauragės plen­tu ir pa­si­su­kus se­nuo­ju ke­liu į Pla­te­lius, vos už ke­lių šim­tų met­rų abie­jo­se plen­to pu­sė­se ma­to­si miš­ko kir­ti­mai, o ša­lia įva­žia­vi­mų į miš­ką – su­krau­ti nu­kirs­ti me­džiai.
Re­dak­ci­ja apie kir­ti­mus pa­klau­sė Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­to­riaus Ra­mū­no Ly­džio: kas ir ko­dėl ker­ta na­cio­na­li­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je ir ar ne­pa­žei­džia tei­sės ak­tų?
„Šio­je vie­to­je miš­ko kir­ti­mą vyk­do Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos Tel­šių re­gio­ni­nis pa­da­li­nys. Kiek man ži­no­ma, kir­ti­mas vyk­do­mas lai­kan­tis tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų, pa­gal miš­kot­var­kos pro­jek­tą ir iš­duo­tą lei­di­mą kirs­ti miš­ką. De­ja, pa­gal tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus kir­ti­mai sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se yra ga­li­mi. Šiuo at­ve­ju yra da­ro­mi ne ply­ni, bet at­ve­ji­niai kir­ti­mai, – re­dak­ci­jai tei­gė ŽNP di­rek­to­rius R. Ly­dys ir pri­dū­rė – mes, kaip Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­ja, ir­gi no­rė­tu­me, kad par­ke bū­tų vyk­do­ma tik at­sar­gi gam­tot­var­ka miš­kuo­se, bet teis­mi­nis reg­la­men­ta­vi­mas yra ki­toks. Svar­bu pa­žy­mė­ti ir tai, kad šio­je vie­to­je nė­ra iš­skir­tų Eu­ro­pos svar­bos bu­vei­nių. Jei jos bū­tų, ma­tyt, urė­di­ja ir ne­kirs­tų.“
VĮ Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos Tel­šių re­gio­ni­nio pa­da­li­nio va­do­vas R. Zeb­čiu­kas su­sku­bo ra­min­ti su­ne­ri­mu­sius ža­lių­jų klu­bo at­sto­vus.
„VĮ Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos Tel­šių re­gio­ni­nis pa­da­li­nys vyk­do at­ve­ji­nius kir­ti­mus Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je ne­to­li san­kry­žos Plateliai–Mažeikiai–Tauragė. At­ve­ji­niai kir­ti­mai yra skir­ti for­muo­ti pro­duk­ty­vius me­dy­nus, kad bū­tų tin­ka­mai at­lik­tos dir­vo­že­mio, oro, van­dens ir ki­tos ap­lin­kos ap­sau­gos funk­ci­jos. Kir­ti­mai vyk­do­mi va­do­vau­jan­tis vi­di­nės miš­kot­var­kos pro­jek­tu, pa­tvir­tin­tu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ap­lin­kos mi­nist­ro 2017 m. ge­gu­žės 26 d. įsa­ky­mu Nr. D1-451. Vi­di­nės miš­kot­var­kos pro­jek­tas bu­vo pri­sta­ty­tas vi­suo­me­nei svars­ty­ti, apie tai in­for­muo­jant vie­ti­nė­je spau­do­je, kaip to rei­ka­lau­ja Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo nuo­sta­tos.
At­krei­pia­me dė­me­sį, kad mi­ni­mo­je vie­to­je yra ne re­zer­va­ti­nis miš­kas, o III miš­kų gru­pės miš­kas, ku­rio nu­sta­ty­ti ūki­nin­ka­vi­mo tiks­lai – ap­sau­gi­niai“, – re­dak­ci­jai sa­kė R. Zeb­čiu­kas.
Va­do­vui ant­ri­no ir VĮ Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos Tel­šių re­gio­ni­nio pa­da­li­nio Gam­tot­var­kos spe­cia­lis­tė Edi­ta Ly­die­nė, ku­ri in­for­ma­vo, kad at­ve­ji­niai kir­ti­mai nė­ra ply­ni kir­ti­mai.
„VĮ Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos Tel­šių re­gio­ni­nio pa­da­li­nio te­ri­to­ri­jo­je esan­tys vals­ty­bi­nės reikš­mės miš­kai yra ser­ti­fi­kuo­ti pa­gal FSC stan­dar­tą. Ser­ti­fi­ka­tas ga­ran­tuo­ja, jog miš­kuo­se lai­ko­ma­si griež­tų ap­lin­ko­sau­gi­nių ir dar­bų sau­gos rei­ka­la­vi­mų. FSC stan­dar­to lai­ky­mą­si kas­met tik­ri­na au­di­to­riai“, – sa­kė spe­cia­lis­tė.
Tuo tar­pu įmo­nės Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­tė Jo­li­ta Ma­ce­ly­tė nei­gė, kad nuo vi­suo­me­nės bu­vo sle­pia­ma in­for­ma­ci­ja.
„Vie­ša­sis svars­ty­mas, į ku­rį bu­vo kvies­ta ir ben­druo­me­nė, vy­ko 2016 12 16, 10 val., VĮ Tel­šių miš­kų urė­di­jos pa­tal­po­se. Apie ren­gia­mą miš­kot­var­kos pro­jek­tą, vie­šą svars­ty­mą skelb­ta 2016 11 15 VĮ Tel­šių miš­kų urė­di­jos tin­kla­la­py­je ir laik­raš­čių „Plun­gės ži­nios“, „Tel­šių ži­nių“ prie­de „Va­ka­rų Lie­tu­va“, – in­for­ma­vo J. Ma­ce­ly­tė ir pri­dū­rė, kad me­die­nos tik­rai nie­kas sau ne­pa­si­i­ma: ji par­duo­da­ma pa­gal vie­šo­jo elek­tro­ni­nio auk­cio­no bū­du su­da­ry­tas su­tar­tis.
Nors vaiz­das šiuo me­tu ir nė­ra gra­žus bei ne­pa­si­tar­nau­ja par­ko rep­re­zen­ta­ci­jai, ta­čiau at­ei­ty­je, kaip tei­gia miš­ki­nin­kai, tik­rai pa­si­keis į ge­rą­ją pu­sę.

Žydrūnas PILITAUSKAS

Nuotraukoje: ŽNP te­ri­to­ri­jo­je vykdomi at­ve­ji­niai kir­ti­mai yra skir­ti for­muo­ti pro­duk­ty­vius me­dy­nus, kad bū­tų tin­ka­mai at­lik­tos dir­vo­že­mio, oro, van­dens ir ki­tos ap­lin­kos ap­sau­gos funk­ci­jos.

Komentarai
Kiti straipsniai