Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

Prie Bab­run­go upės ir Gan­din­gos tven­ki­nio bus su­tvar­ky­tos po­il­sio ir rek­re­a­ci­jos zo­nos

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pra­de­da įgy­ven­din­ti pro­jek­tą „Plun­gės mies­to po­il­sio ir rek­re­a­ci­jos zo­nų su­kū­ri­mas prie Bab­run­go upės ir Gan­din­gos hid­ro­e­lek­tri­nės tven­ki­nio bei pri­ei­gų prie jų su­tvar­ky­mas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-81-0010 (to­liau – Pro­jek­tas), pa­gal 2014–2020 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų in­ves­ti­ci­jų veiks­mų pro­gra­mos 7 pri­ori­te­to „Ko­ky­biš­ko už­im­tu­mo ir da­ly­va­vi­mo dar­bo rin­ko­je ska­ti­ni­mas“ 07.1.1-CPVA-R-905 prie­mo­nę „Mies­tų kom­plek­si­nė plėt­ra“.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pra­de­da įgy­ven­din­ti pro­jek­tą „Plun­gės mies­to po­il­sio ir rek­re­a­ci­jos zo­nų su­kū­ri­mas prie Bab­run­go upės ir Gan­din­gos hid­ro­e­lek­tri­nės tven­ki­nio bei pri­ei­gų prie jų su­tvar­ky­mas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-81-0010 (to­liau – Pro­jek­tas), pa­gal 2014–2020 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų in­ves­ti­ci­jų veiks­mų pro­gra­mos 7 pri­ori­te­to „Ko­ky­biš­ko už­im­tu­mo ir da­ly­va­vi­mo dar­bo rin­ko­je ska­ti­ni­mas“ 07.1.1-CPVA-R-905 prie­mo­nę „Mies­tų kom­plek­si­nė plėt­ra“.

2019 m. spa­lio 3 d. su VšĮ „Cen­tri­nė pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra“ pa­si­ra­šy­ta fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tis, ku­ria Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui su­pla­nuo­ta skir­ti 3 705 tūkst. Eur, iš jų – 2 975 tūkst. Eur Eu­ro­pos Są­jun­gos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do lė­šos, 263 tūkst. Eur – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos, 468 tūkst. Eur – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos.
Pro­jek­tu sie­kia­ma su­kur­ti nau­ją trau­kos cen­trą Plun­gės mies­to te­ri­to­ri­jo­je prie Bab­run­go upės ir Gan­din­gos hid­ro­e­lek­tri­nės tven­ki­nio. Nu­ma­to­ma įreng­ti nau­ją ob­jek­tą, pri­tai­ky­tą vie­šiems ren­gi­niams, ak­ty­viam ir pa­sy­viam gy­ven­to­jų po­il­siui. Bus įreng­tos po­il­sio ir pra­mo­gų vie­tos (prie­plau­kos, kran­ti­nės, mau­dy­mo­si vie­tos, val­čių lai­ky­mo vie­tos, ap­žval­gos aikš­te­lės, vai­kų žai­di­mų ir tre­ni­ruok­lių aikš­te­lės), su­tvar­ky­tos ir­kla­vi­mo ba­zės pri­ei­gos, įreng­ti bei at­nau­jin­ti pės­čių­jų, dvi­ra­čių ta­kai, įreng­tas nau­jas pės­čių­jų til­tas, su­tvar­ky­tos ir pri­tai­ky­tos pės­čių­jų-dvi­ra­čių ju­dė­ji­mui Vy­tau­to ir Pa­prū­džio gat­vių at­kar­pos, įreng­ta aikš­tė ir re­konst­ruo­ta au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė ša­lia pa­sta­to Vy­tau­to g. 29, at­nau­jin­tas Vy­tau­to g. ap­švie­ti­mas. Iš vi­so nu­ma­to­ma su­tvar­ky­ti 91,5 tūkst. kv. m te­ri­to­ri­ją.
Pro­jek­to me­tu su­kur­ta in­fra­struk­tū­ra ga­lės nau­do­tis Plun­gės mies­to gy­ven­to­jai bei at­vyks­tan­tys ra­jo­no sve­čiai. Ti­ki­ma­si, kad įgy­ven­di­nus pro­jek­tą, bus pa­ge­rin­tas Plun­gės mies­to įvaiz­dis ir pa­di­din­tas gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos pa­trauk­lu­mas, su­tvar­ky­ta vie­šo­ji erd­vė pri­trauks pa­pil­do­mus lan­ky­to­jų srau­tus, o tai su­da­rys są­ly­gas pri­va­čių in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mui ir pa­slau­gų sek­to­riaus plėt­rai.

Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus inf.

S-648

Komentarai
Kiti straipsniai