Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

Plun­giš­kė nu­teis­ta už ki­tos mo­ters šmeiž­tą per feisbuką

Nors da­bar ak­cen­tuo­ja­ma žo­džio lais­vė, per daug ašt­rus pa­si­sa­ky­mas vie­šo­jo­je erd­vė­je ga­li už­trauk­ti ir rim­tų ne­ma­lo­nu­mų. Tuo ga­lė­jo įsi­ti­kin­ti plun­giš­kė In­ga Jo­nu­šai­tie­nė (gim. 1975 m.), ku­ri apie vie­ną mo­te­rį so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ pa­sklei­dė že­mi­nan­čią in­for­ma­ci­ją. Plun­gės apy­lin­kės teis­mas ją pri­pa­ži­no kal­ta dėl šmeiž­to (pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 154 str. 1 da­lį).

Va­sa­rio 20 die­ną teis­mas šią by­lą iš­nag­ri­nė­jo ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka, kal­ti­na­mo­ji į po­sė­dį ne­bu­vo kvie­čia­ma. Va­do­vau­jan­tis iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu su­rink­ta me­džia­ga, plun­giš­kei bu­vo su­ra­šy­tas tei­smo bau­džia­masis įsa­ky­mas.
Į tei­sė­sau­gos aki­ra­tį I. Jo­nu­šai­tie­nė pa­kliu­vo šių me­tų pra­džio­je. Nu­sta­ty­ta, jog sau­sio 7 die­ną mo­te­ris iš sa­vo te­le­fo­no so­cia­li­nio tin­klo „Fa­ce­bo­ok“ gru­pė­je „Plun­giš­ki, pirk – par­duok – do­va­nok, o ki­tur ben­drauk“ jai pri­klau­san­čios pa­sky­ros pa­ra­šė šį tą ne­ma­lo­naus apie ki­tą plun­giš­kę – D. M. Sa­ki­nys bu­vo toks: „Ši­ta mo­te­ris yra afe­ris­te, pa­si­sau­go­ki­te vy­rai!“
Ma­ža to, I. Jo­nu­šai­tie­nė prie už­ra­šo pa­tal­pi­no D. M. nuo­trau­ką. To­kiu bū­du apie nu­ken­tė­ju­si­ą­ją bu­vo pa­skleis­ta tik­ro­vės ne­ati­tin­kan­ti in­for­ma­ci­ja. Sa­ki­nys pa­nie­ki­no ir pa­že­mi­no D. M.
Kal­ti­na­mo­ji pri­si­pa­ži­no pa­da­riu­si bau­džia­muo­ju įsta­ty­mu nu­ma­ty­tą vei­ką ir dėl sa­vo po­el­gio ap­gai­les­ta­vo.
Įver­ti­nęs vi­sus su­rink­tus įro­dy­mus, teis­mas kon­sta­ta­vo, jog pa­da­ry­tas ne­sun­kus ty­či­nis nu­si­kal­ti­mas. Mo­te­ris anks­čiau ne­teis­ta, ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka ne­baus­ta, tu­ri dar­bą.
Už ki­to as­mens šmeiž­tą I. Jo­nu­šai­tie­nei skir­ta lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mė 6 mė­ne­siams, ta­čiau baus­mė su­ma­žin­ta treč­da­liu, tad li­ko 4 mė­ne­siai. Vi­są tą lai­ko­tar­pį mo­te­ris ga­vo tik vie­ną įpa­rei­go­ji­mą – tęs­ti dar­bą.
Ci­vi­li­nis ieš­ki­nys by­lo­je ne­bu­vo pa­reikš­tas – nu­ken­tė­ju­sio­ji mo­ra­li­nės ža­los at­ly­gin­ti ne­pra­šė.
Ne­su­tik­da­ma su šiuo teis­mo bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu pa­skir­ta baus­me, I. Jo­nu­šai­tie­nė per 14 die­nų dar ga­li pra­šy­ti su­reng­ti by­los nag­ri­nė­ji­mą teis­me. Pas­kui teis­mo bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas įsi­tei­sės ir bus ne­be­skun­džia­mas.

Komentarai
Kiti straipsniai