Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

Lie­tin­go­sios žie­mos pa­ly­dos

Nors šie­met šal­ta žie­ma, ku­rią rei­kė­tų va­ry­ti iš kie­mo, mū­sų taip ir ne­ap­lan­kė, šil­ti orai ne­pa­kei­tė nuo se­no nu­si­sto­vė­ju­sių tra­di­ci­jų. Apie ar­tė­jan­tį pa­va­sa­rį by­lo­jan­ti Už­ga­vė­nių šven­tė ne­at­sie­ja­ma nuo per­si­ren­gė­lių, kau­kių, La­ši­ni­nio ir Ka­na­pi­nio ko­vos bei, ži­no­ma, bly­nų.

Tra­di­ciš­kai, kaip ir kiek­vie­nų me­tų pas­ku­ti­nį va­sa­rio ant­ra­die­nį, nuo anks­ty­vo ry­to Plun­gės Se­na­mies­čio aikš­tė­je pra­si­dė­jo links­mas šur­mu­lys. Plun­giš­kiai ke­lia­vo į pa­va­sa­ri­nę šven­tę ir bū­ria­vo­si Se­na­mies­čio aikš­tė­je, kur jų lau­kė pre­ky­bi­nė mu­gė. Čia jie ke­ti­no iš­va­ry­ti iki gy­vo kau­lo įgri­su­sią lie­tin­gą žie­mą.
Šie­met Už­ga­vė­nių ant­ra­die­nis mus pa­si­ti­ko su snie­gu. Jo ne­bu­vo­me ma­tę be­veik vi­są žie­mą ir jau ne­be­si­ti­kė­jo­me iš­vys­ti, nes įky­rus lie­tus jau bu­vo ta­pęs šios žie­mos nuo­la­ti­niu pa­ly­do­vu. Tad tra­di­ciš­kai pa­si­ė­mę skė­čius ir pa­si­kvie­tę drau­gų, plun­giš­kiai šur­mu­lia­vo pre­ky­bi­nė­je mu­gė­je, ku­rio­je pre­kiau­ta ra­gai­šiais, me­duo­liais, me­du­mi, sū­riais, sal­du­my­nais, kvap­nia ar­ba­ta.
Va­sa­rio 25 die­ną Se­na­mies­čio aikš­tė­je su­reng­to­je pre­ky­bi­nė­je mu­gė­je bu­vo ga­li­ma ne tik pa­ska­nau­ti įvai­rių val­gių, bet ir pa­si­puoš­ti, mat ant dau­ge­lio mu­gės par­da­vė­jų pre­kys­ta­lių pui­ka­vo­si įvai­rūs ran­kų dar­bo pa­puo­ša­lai, megz­tos ko­ji­nės, ki­tos gro­žy­bės. Prak­tiš­kes­ni plun­giš­kiai, ypač be­si­rū­pi­nan­tys svei­ka­ta, pir­ko me­daus bei įvai­rių ar­bat­žo­lių. Bu­vo net rau­gin­tų ko­pūs­tų.
O ko­kia Už­ga­vė­nių šven­tė be rie­bių bly­nų? Tad ma­ži ir di­de­li vai­ši­no­si čia pat kep­tais mie­li­niais bly­nais, mir­kė juos į uo­gie­nę ir už­gė­rė ar­ba­ta. Ži­no­ma, plun­giš­kiai tu­rė­jo pro­gą ne tik gar­džiai pa­val­gy­ti, bet ir pa­si­links­min­ti su Plun­gės kul­tū­ros cen­tro per­si­ren­gė­liais.
Vė­liau mies­te­lė­nai ir sve­čiai, ne­iš­si­gan­dę pra­si­dė­ju­sio lie­taus, kle­gė­da­mi, krės­da­mi iš­dai­gas, dai­nuo­da­mi bei tran­kiai šok­da­mi kar­tu su Plun­gės kul­tū­ros cen­tro ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo ir sa­va­no­rys­tės klu­bo per­si­ren­gė­liais – vel­niais, ra­ga­no­mis, gil­ti­nė­mis, uba­gais, dak­ta­rais, ož­ko­mis, ar­kliais bei ki­to­mis bū­ty­bė­mis – iš­kil­min­gai su­de­gi­no Mo­rę ir triukš­min­gai at­si­svei­ki­no su lie­tin­ga žie­ma, dar ban­džiu­sia pa­si­prie­šin­ti ir nu­ste­bin­ti iš­kri­tu­siu snie­gu.
Kar­tu su Už­ga­vė­nių šven­tės da­ly­viais bei per­si­ren­gė­liais bly­nus val­gė ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, vi­ce­me­rė As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas bei ki­ti val­džios at­sto­vai.
Nors žie­ma ir ne­le­pi­no bal­tu gro­žiu, ne­už­šal­dė eže­rų ir upių ir nė kar­to ne­su­da­rė pro­gos ro­gu­tė­mis nu­si­leis­ti nuo kal­niu­ko, ją tra­di­ciš­kai iš­va­rė­me iš kie­mo. Ti­ki­mės, kad kar­tu su Mo­re su­de­gė vi­sos blo­gy­bės, ne­ge­ro­vės, nuo­dė­mės, o at­ei­nan­tis pa­va­sa­ris su­teiks vil­ties, svei­ka­tos bei sėk­mės.

Edi­ta LUKIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai