Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

Kvie­čia su­si­pa­žin­ti su skulp­tū­rė­lių ir at­vi­ru­kų pa­ro­da „Žmo­gus su kny­ga“

Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je plun­giš­kiai ir sve­čiai dar ga­li iki ba­lan­džio 1-osios su­si­pa­žin­ti su Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los is­to­ri­jos mo­ky­to­jo, bib­lio­fi­lo, ko­lek­ci­nin­ko, li­te­ra­to Gin­tau­to Čer­nec­kio skulp­tū­rė­lių, at­vi­ru­kų, eks­lib­ri­sų, au­to­ri­nių kny­gų su dai­li­nin­kės Gra­ži­nos Di­de­ly­tės gra­viū­ro­mis ir bib­lio­fi­lų klu­bo lei­di­nių pa­ro­da „Žmo­gus su kny­ga“, skir­ta Si­mo­no Dau­kan­to bib­lio­fi­lų klu­bo 35 me­tų su­kak­čiai. Mi­nė­ta pro­ga bu­vo iš­leis­tas laik­raš­čio „Že­mai­čių bib­lio­fi­las“ 9 nu­me­ris. Lei­di­nio tiks­las – puo­se­lė­ti pa­gar­bą kny­gai ir lie­tu­viš­kam spaus­din­tam žo­džiui.

Pa­ro­dos idė­ja bu­vo su­for­mu­luo­ta la­ko­niš­kai – skai­tan­ty­sis yra gra­žus. Kny­gos pa­ger­bi­mo šven­tės mo­de­ra­to­rius G. Čer­nec­kis už­de­gė žva­kę. Ren­gi­nio pra­džio­je kū­ri­nį „Sva­jo­nė“ bir­by­ne at­li­ko „Sau­lės“ gim­na­zi­jos mo­ki­nys Taut­vy­das Ga­saus­kas. Sa­lė­je pa­si­ro­dė Klai­pė­dos li­cė­jaus mo­ki­nės Aus­tė­ja Ta­li­jū­nai­tė, Ga­bi­ja Bal­čė­ty­tė ir Gab­rie­lė Ta­li­jū­nai­tė, ne­ši­nos duo­nos ke­pa­lu ant li­ni­nio rankš­luos­čio. Mer­gai­tės pa­gar­biai pa­dė­jo duo­ną ant sta­lo ša­lia už­deg­tos tri­spal­vės žva­kės.
La­ko­ni­kų cik­lą „Lie­tu­viš­ko žo­džio kal­vėj“ įtai­giai per­tei­kė bu­vę G. Čer­nec­kio auk­lė­ti­niai, da­bar „Sau­lės“ gim­na­zi­jos mo­ki­niai: Lau­ra Ber­ta­šiū­tė, Bri­gi­ta Dy­bu­ry­tė, Si­mo­na Drac­ky­tė, Pau­lius Kniūkš­ta, Eve­li­na Stan­ci­kai­tė, Eli­gi­jus Šal­kaus­kas, Rū­ta Šu­ky­tė ir prie jų pri­si­jun­gu­si bib­lio­fi­lų klu­bo na­rė Ag­nė Stau­pe­ly­tė. Už­bai­gę la­ko­ni­kų skai­ty­mą, kiek­vie­nas skai­to­vas gar­siai iš­ta­rė lie­tu­viš­ko žo­džio kū­rė­jo pa­var­dę ir pa­gar­biai pa­dė­jo jo kny­gą prie duo­nos ke­pa­lo. Li­te­ra­tū­ri­nę-me­ni­nę kom­po­zi­ci­ją pa­ren­gė „Sau­lės“ gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja Ra­mu­tė Da­mu­lie­nė. Mo­ki­nių pa­si­ro­dy­mą vai­ni­ka­vo G. Ta­li­jū­nai­tės per­skai­ty­ta Al­do­nos Pui­šy­tės „Žo­džio psal­mės“ iš­trau­ka. Si­mo­no Dau­kan­to bib­lio­fi­lų klu­bo na­rė In­gri­da Ber­ta­šiū­tė, su­gro­ju­si for­te­pi­jo­nu mu­zi­ki­nį kū­ri­nį, už­bai­gė me­ni­nę šven­ti­nio ren­gi­nio da­lį.
Ren­gi­nio me­tu min­ti­mis apie Že­mai­čių bib­lio­fi­lų są­jū­dį ir Si­mo­no Dau­kan­to bib­lio­fi­lų klu­bo veik­lą pa­si­da­li­no laik­raš­čio „Že­mai­čių bib­lio­fi­las“ tech­ni­nis re­dak­to­rius, Mar­ty­no Maž­vy­do ir Si­mo­no Dau­kan­to bib­lio­fi­lų klu­bo na­rys dr. To­mas Pet­rei­kis ir laik­raš­čio kal­bos re­dak­to­rė, Si­mo­no Dau­kan­to bib­lio­fi­lų klu­bo na­rė Gied­rė Pet­rei­kie­nė. Pa­si­sa­kė klu­bo pir­mie­ji na­riai. Tai Gin­ta­ras Mor­kis, ku­ris iš­lei­do kny­ge­lę „Nuo Kal­vių per Lie­tu­vą link Vil­niaus“, Čes­lo­vas Vaup­šas iš Tau­ra­gės, pir­ma­sis klu­bo va­do­vas, Vio­le­ta Skie­rie­nė, Plun­gės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė, klu­bo glo­bė­ja.
Pir­muo­sius Dau­kan­to skai­ty­mus Plun­gė­je (1988 m.) ir Blai­vy­bės žy­gį vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus ke­liais (1989 m.) pri­si­mi­nė ak­ty­vios šių ren­gi­nių da­ly­vės, bu­vu­sios G. Čer­nec­kio auk­lė­ti­nės Li­na Mil­vy­die­nė ir Ra­sa Ku­da­bie­nė iš Klai­pė­dos. Vy­gan­das Prons­kus, pa­si­džiau­gė Plun­gės bib­lio­fi­lų nu­veik­tais dar­bais, per­skai­tė sa­vo kū­ry­bos ei­lė­raš­čių. Su 35 me­tų gim­ta­die­niu Si­mo­no Dau­kan­to bib­lio­fi­lų klu­bo pir­mi­nin­ką svei­ki­no kla­sės drau­gai Zi­ta Jun­du­lai­tė iš JAV, ku­ri fi­nan­siš­kai pa­rė­mė „Že­mai­čių bib­lio­fi­lo“ lei­dy­bą ir pri­si­dė­jo prie skulp­tū­rė­lių ko­lek­ci­jos for­ma­vi­mo, bei Vla­das Kem­tys iš Ry­gos.
Bib­lio­fi­lams kū­ry­bi­nės sėk­mės lin­kė­jo klu­bo rė­mė­ja, gy­dy­to­ja Gra­ži­na Ta­li­jū­nie­nė iš Klai­pė­dos ir ki­ti bi­čiu­liai. Šven­ti­nio ren­gi­nio pir­mą­ją da­lį lin­kė­ji­mais už­bai­gė Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­rius Al­vy­das Ba­ka­naus­kas ir pa­va­duo­to­ja dr. Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė.
Ant­ro­ji ren­gi­nio da­lis pra­si­dė­jo mu­zie­jaus moks­li­nė­je bib­lio­te­ko­je, ku­rio­je Si­mo­no Dau­kan­to bib­lio­fi­lų klu­bo na­rys Min­dau­gas Ta­li­jū­nas pri­sta­tė ke­tu­rias pa­ro­dos da­lis. Pir­mo­ji – at­vi­ru­kų rin­ki­nys, ku­rį su­da­ro du sky­riai: 1) kny­ga, 2) žmo­gus su kny­ga. Ant­ro­ji – skulp­tū­rė­lių ir de­ko­ra­ty­vi­nių lėkš­čių rin­ki­nys. Jo ke­tu­ri sky­riai: 1) kny­ga, 2) žmo­gus su kny­ga, 3) gy­vū­nai su kny­ga, 4) funk­ci­nė kny­ga. Tre­čio­ji – „Bib­lio­fi­lo len­ty­nė­lė“, pub­li­kuo­ta laik­raš­ty­je „Že­mai­čių sau­lu­tė“. Vi­si 122 „Bib­lio­fi­lo pus­la­piai“ iš­spaus­din­ti laik­raš­ty­je „Plun­gė“ ir 1–9 laik­raš­čio „Že­mai­čių bib­lio­fi­las“ nu­me­riai.
Ket­vir­to­ji pa­ro­dos da­lis – kny­ga G. Čer­nec­kio eks­lib­ri­suo­se, au­to­ri­nė­se kny­go­se su dai­li­nin­kės Gra­ži­nos Di­de­ly­tės gra­viū­ro­mis. Pa­ro­dos au­to­rius pa­pa­sa­ko­jo, kaip for­ma­vo­si ko­lek­ci­ja, ap­ta­rė eks­po­na­tų rin­ki­nius. Pa­dė­ko­jo pa­ro­do­je da­ly­va­vu­siam klu­bo bi­čiu­liui Ro­mui An­driu­lai­čiui, dėl ku­rio ge­ra­no­riš­ku­mo at­si­ra­do di­de­lė da­lis ko­lek­ci­jos eks­po­na­tų. Gra­žių pa­dė­kos žo­džių bu­vo iš­sa­ky­ta Si­mo­no Dau­kan­to bib­lio­fi­lų klu­bo bi­čiu­liams, at­vy­ku­siems sve­čiams ir prie pa­ro­dos ren­gi­mo pri­si­dė­ju­siems rė­mė­jams. Tai pir­mo­ji to­kio po­bū­džio pa­ro­da Lie­tu­vo­je, su­lau­ku­si ne tik plun­giš­kių, bet ir sve­čių su­si­do­mė­ji­mo. Ka­dan­gi pa­ro­da veiks iki ba­lan­džio 1 die­nos, ma­lo­niai kvie­čia­me ap­si­lan­ky­ti.

Ais­tė Ta­li­jū­nie­nė
Si­mo­no Dau­kan­to bib­lio­fi­lų klu­bo na­rė

Nuotraukoje: G.Černeckis pristato klubo periodinius leidinius.

Komentarai
Kiti straipsniai