Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

Ko­var­nius Plun­gės par­ke bai­do du­ji­nė pa­tran­ka

Jau ne pir­mą die­ną Plun­gės par­ke gir­di­si pa­tran­kos šū­viai. Dau­ge­liui plun­giš­kių ky­la klau­si­mas, kas daž­niau­siai nuo pat ry­to gar­siai dun­da ir ke­lia triukš­mą, ku­ris gir­di­si net mies­to cen­tre.

Apie tai pa­klau­sė­me Plun­gės Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­riaus Al­vi­do Ba­ka­naus­ko. Taip pat bu­vo įdo­mu su­ži­no­ti, kiek lė­šų pa­tran­kai iš­lai­ky­ti ski­ria Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė? Klau­sė­me ir kiek lė­šų nu­ma­ty­ta skir­ti Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jui pa­gal Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­li­ą­ją pro­gra­mą, ku­ri bu­vo pa­tvir­tin­ta Ta­ry­bos po­sė­dy­je va­sa­rio 13 die­ną. Ką ge­ro, gra­žaus ir nau­din­go už gau­tas lė­šas ke­ti­na nu­veik­ti Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus?
Kaip pa­sa­ko­jo Vie­tos ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tas Eval­das Jan­kaus­kas, va­sa­rio 13-ąją vy­ku­sia­me Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pa­tvir­tin­tos Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo 2020 me­tų spe­cia­lio­sios pro­gra­mos lė­šos. Jis sa­kė, kad nu­ma­to­mų pro­gra­mos lė­šų yra 120,3 tūkst. Eur, ta­čiau kaip jos bus pa­skirs­ty­tos, dar nė­ra aiš­ku. Pa­sak E. Jan­kaus­ko, pa­gal Ta­ry­bos pla­ną iš vi­so nu­ma­ty­tos de­vy­nios Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos lė­šų pa­skirs­ty­mo kryp­tys, tad kol kas nė­ra su­de­rin­ta, kiek ir kam tiks­liai bus pa­skir­ta.
Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­rius A. Ba­ka­naus­kas sa­kė, kad pa­gal mi­nė­tą Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­li­ą­ją pro­gra­mą jo va­do­vau­ja­mas mu­zie­jus ti­ki­si gau­ti 8–10 tūks­tan­čių eu­rų. Kol kas tų lė­šų ne­tu­ri, ta­čiau ga­vus jas, pa­sak di­rek­to­riaus, lau­kia daug dar­bų, su­si­ju­sių su prie ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių rū­mų esan­čios te­ri­to­ri­jos gra­ži­ni­mu.
Vi­sų pir­ma, kaip pa­sa­ko­jo A. Ba­ka­naus­kas, ga­vę rei­ka­lin­gas lė­šas, sieks at­so­din­ti prie sar­go na­mo bu­vu­sį so­dą, koks bu­vo Ogins­kių lai­kais. Vė­liau ke­ti­na­ma su­tvar­ky­ti prie Per­kū­no ąžuo­lo esan­čią tvo­re­lę. Bū­ti­nai rei­kė­tų įreng­ti gul­bėms pe­ryk­lą, nes pas­ta­ruo­ju me­tu pa­ste­bi­ma, jog jos no­ri dė­ti kiau­ši­nius, ta­čiau ne­tu­ri kur. Pa­sak di­rek­to­riaus, dar daug ki­tų dar­bų rei­kia at­lik­ti, kad par­kas lan­ky­to­jams tap­tų jau­kes­nis ir gra­žes­nis, kad bū­tų ma­lo­nu čia už­suk­ti.
Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­rius už­si­mi­nė, kad jau se­no­kai par­ke šau­do­ma iš du­ji­nės pa­tran­kos – taip bai­do­mi ko­var­niai. Pa­sak A. Ba­ka­naus­ko, iš Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to yra gau­tas lei­di­mas šau­dy­ti iš mi­nė­tos pa­tran­kos. „Tai sa­vo­tiš­ka bai­dy­mo pa­tran­ka, ku­rią jau se­no­kai įsi­gi­jo­me sa­vo­mis lė­šo­mis. Ji kai­na­vo apie 300–400 eu­rų ir yra pil­do­ma du­jo­mis, ku­rių įsi­pi­la­ma į pa­tran­ko­je esan­tį ba­lio­nė­lį bet ku­rio­je ko­lo­nė­lė­je, kur pre­kiau­ja­ma du­jo­mis. Tai nė­ra la­bai bran­gu. Tu­ri­me sa­vų re­sur­sų“, – apie pa­tran­ką, skir­tą bai­dy­ti ko­var­niams, pa­sa­ko­jo A. Ba­ka­naus­kas ir pri­dū­rė, kad šau­dy­ti ir bai­dy­ti šiuos paukš­čius ga­li­ma iki ko­vo 1 die­nos.
Di­rek­to­rius taip pat sa­kė, kad į pa­gal­bą ko­vo­jant su ko­var­niais at­ei­na ir me­ni­nin­ko Vir­gi­ni­jaus Nar­kaus dre­suo­ja­mas suo­pis. V. Nar­kus su suo­piu bai­dy­ti ko­var­nius pa­de­da sa­vo no­ru. „Su mi­nė­tu as­me­niu esa­me pa­si­ra­šę nuo­mos su­tar­tį. V. Nar­kus par­ke esan­čio­je va­di­na­mo­jo­je sa­ka­li­nė­je dre­suo­ja sa­vo au­gin­ti­nį, tuo pa­čiu pa­dė­da­mas ko­vo­ti su di­dė­jan­čia ko­var­nių po­pu­lia­ci­ja. Ka­dan­gi mi­nė­tas paukš­tis yra mo­te­riš­kos ly­ties, ar­ti­miau­siu me­tu ti­ki­ma­si įsi­gy­ti ir vy­riš­ko­sios ly­ties šio paukš­čio at­sto­vą, o at­ei­ty­je – su­si­lauk­ti pa­li­kuo­nių. Šie plėš­rūs paukš­čiai pui­kiai tvar­ko­si su par­ką nuo­lat oku­puo­jan­čiais ko­var­niais, tad at­ei­ty­je gal ir pa­tran­kos ne­be­pri­reiks. O kol kas šau­do­me…“, – apie at­ei­ties pla­nus pa­sa­ko­jo Plun­gės Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­rius A. Ba­ka­naus­kas.

Edi­ta LUKIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai