Pirmadienis, 2021 m. spalio 25 d.

Dar­bų va­do­vui dėl iš­pjau­tų lie­pų bau­dos mo­kė­ti ne­be­rei­kės

Vyk­dant dar­bų pro­jek­tą, per­nai ge­gu­žę Plun­gės mies­te, Lais­vės alė­jo­je, bu­vo iš­pjau­tos vi­sos se­nos lie­pos. Vi­suo­me­nė­je ki­lo ne­ma­žas triukš­mas, ir Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas už ad­mi­nist­ra­ci­nį nu­si­žen­gi­mą nu­ta­rė nu­baus­ti UAB „Plun­gės la­gū­na“ dar­bų va­do­vą Žyd­rū­ną Vil­nių. Ta­čiau pra­ėju­sią sa­vai­tę Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė, jog ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­la dėl ne­tei­sė­to me­džių nai­ki­ni­mo mi­nė­tam spe­cia­lis­tui nu­trau­kia­ma.

Da­bar Lais­vės alė­jo­je jau stie­bia­si pus­šim­tis nau­jų me­de­lių, ta­čiau 2019 me­tų ge­gu­žės 28 die­ną pra­si­dė­jęs se­nų lie­pų kir­ti­mas plun­giš­kius kaip rei­kiant iš­ju­di­no: vie­ni pik­ti­no­si, kad dar­bai vyk­do­mi paukš­čių per­ėji­mo me­tu, ki­ti tie­siog gai­lė­jo me­džių ir su­sku­bo skam­bin­ti į val­diš­kas ins­ti­tu­ci­jas.
Rei­kė­tų pri­min­ti, jog vi­si me­džiai bu­vo iš­gul­dy­ti ant šo­no dėl to, jog pa­va­sa­rį pra­si­dė­jo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos įgy­ven­di­namas iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šų ben­drai fi­nan­suo­ja­mas pro­jek­tas „Bab­run­go upės slė­nio est­ra­dos te­ri­to­ri­jos ir jos pri­ei­gų bei jung­čių su Plun­gės mies­to cen­tri­ne da­li­mi su­tvar­ky­mas“. Tech­ni­nia­me dar­bo pro­jek­te bu­vo nu­ma­ty­ta Lais­vės alė­jos žel­dy­nų ir dan­gų re­konst­ruk­ci­ja, kei­čiant ap­žel­di­ni­mo po­bū­dį, pa­so­di­nant nau­jas, at­spa­rias li­goms eu­ro­pi­nes lie­pas. Tai­gi ran­go­vas – UAB „Plun­gės la­gū­na“ ir jos part­ne­riai – ėmė­si dar­bų.
Dėl virs­tan­čių se­nų lie­pų ata­kuo­ja­ma ra­jo­no val­džia ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ti­ki­no, jog pjo­vi­mo dar­bai vyk­do­mi ne­nu­si­žen­giant įsta­ty­mams. Ta­čiau Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai po pa­tik­ri­ni­mo nu­spren­dė ki­taip: lie­pos nu­pjau­tos ne­tu­rint lei­di­mo at­lik­ti sau­go­ti­nų me­džių ir krū­mų kir­ti­mo, per­so­di­ni­mo ar ki­to­kio pa­ša­li­ni­mo, ge­nė­ji­mo dar­bus! Ak­cen­tuo­ta, jog alė­ją re­konst­ruo­jan­ti įmo­nė tu­rė­jo dėl lei­di­mo kreip­tis į mies­to se­niū­ną.
Ka­dan­gi sta­ty­bos dar­bų ran­go­vas pa­žei­dė Sau­go­ti­nų me­džių kir­ti­mo dar­bų vyk­dy­mo ir lei­di­mų šiems dar­bams iš­da­vi­mo, tvar­kos ap­ra­šo rei­ka­la­vi­mus bei pa­da­rė ža­los gam­tai, bu­vo pra­dė­tas ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo ty­ri­mas pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 281 straips­nio 1 da­lį (žel­dy­nų įsta­ty­mo ir ki­tų tei­sės ak­tų ne­vyk­dy­mas ar pa­žei­di­mas).
2019 m. spa­lio 31 d. Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas pri­ėmė nu­ta­ri­mą, jog ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­lo­je kal­tas UAB „Plun­gės la­gū­na“ dar­bų va­do­vas Ž. Vil­nius. Ka­dan­gi ran­go­vas ne­tei­sė­tai, ne­tu­rė­da­mas se­niū­ni­jos lei­di­mo me­džių kir­ti­mui nu­pjo­vė 86 vnt. sau­go­ti­nų lie­pų ir pa­da­rė 6075 eu­rų ža­lą gam­tai, už mi­nė­tą ad­mi­nist­ra­ci­nį nu­si­žen­gi­mą (ANK 281 str. 1 d.) dar­bų va­do­vui skir­ta 190 eu­rų bau­da.
Ta­čiau ran­go­vas – UAB „Plun­gės la­gū­na“ – su tuo ne­su­ti­ko. Ben­dro­vės at­sto­vai bu­vo įsi­ti­ki­nę, jog ža­los gam­tai ne­pa­da­rė, dir­bo pa­gal pro­jek­tą, ku­ria­me jau bu­vo nu­ro­dy­ta pjau­ti lie­pas. Lei­di­mo ne­pra­šė, nes mies­to se­niū­nas pa­ti­kino, jog už­ten­ka žo­di­nio su­ti­ki­mo. Tad Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to nu­ta­ri­mas bu­vo ap­skųs­tas Plun­gės apy­lin­kės teis­mui. 2019 m. gruo­džio 30 d. Plun­gės teis­mas pa­reiš­kė­jo Ž. Vil­niaus skun­dą at­me­tė, mi­nė­tas nu­ta­ri­mas bu­vo pa­lik­tas ne­pa­keis­tas.
Ta­da ape­lia­ci­nis skun­das pa­sie­kė Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mą, ku­ris šių me­tų va­sa­rio 19 die­ną pri­ėmė jau prie­šin­gą, ne­be­skun­džia­mą nu­ta­ri­mą.
Ape­lia­ci­nia­me skun­de dės­to­ma, jog bū­tent se­niū­ni­ja nu­spren­dė, kad to­kio lei­di­mo ne­rei­kia, tad Ž. Vil­nius ap­skri­tai ne­tu­rė­tų bū­ti trau­kia­mas ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn. Ak­cen­tuo­ja­ma, jog dar­bų va­do­vas bu­vo su­klai­din­tas, ka­dan­gi krei­pė­si į se­niū­ną dėl lei­di­mo iš­da­vi­mo, ta­čiau bu­vo pa­ti­kin­tas, jog toks lei­di­mas nė­ra rei­ka­lin­gas (tai pa­tvir­ti­no ir se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas). To­dėl Ž. Vil­nius ne­ga­lė­jo nu­ma­ty­ti, kad vei­kia ne­tei­sė­tai ir da­ro ža­lą ap­lin­kai, o lei­di­mas lie­pų ša­li­ni­mui šiuo kon­kre­čiu at­ve­ju ap­skri­tai ne­bu­vo rei­ka­lin­gas, ka­dan­gi pa­gal pa­reng­tą bei su­de­rin­tą tech­ni­nį dar­bo pro­jek­tą sa­vi­val­dy­bė jau bu­vo pri­ėmu­si spren­di­mą pa­ša­lin­ti mi­nė­tus me­džius. Be­je, ir Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas pa­tvir­ti­no sa­vi­val­dy­bės tech­ni­nį pro­jek­tą bei pri­ta­rė me­džių ša­li­ni­mui.
Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas kon­sta­ta­vo, jog šio­je ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­lo­je nė­ra nu­sta­ty­ta sta­ty­bos dar­bų va­do­vo Ž. Vil­niaus kal­tė. Ak­cen­tuo­ta, jog vi­sus sta­ty­bos dar­bus jis vyk­dė pa­gal vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų pa­tvir­tin­tą tech­ni­nį dar­bo pro­jek­tą, ku­ria­me bu­vo nu­ma­ty­tas mi­nė­tų me­džių ša­li­ni­mas. To­dėl Plun­gės apy­lin­kės teis­mo nu­tar­tis ir Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to nu­ta­ri­mas nai­ki­na­mi ir ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo tei­se­na įmo­nės dar­bų va­do­vui Ž. Vil­niui nu­trau­kia­ma.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Dėl išpjautų liepų nemalonumų turėjęs UAB „Plungės lagūna“ darbų vadovas iš teismo išgirdo gerą žinią.

Komentarai
Kiti straipsniai