Penktadienis, 2024 m. liepos 19 d.

„At­ėjo su tiks­lu iš­va­ry­ti mus“

TRATC: dėl by­los brangs rin­klia­va; „Veis­tas“: kan­try­bė dėl po­li­ti­nių žai­di­mų ir ne­ūkiš­ku­mo iš­se­ko

Pra­ėju­sią sa­vai­tę į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją žur­na­lis­tus bei Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro (TRATC) val­dy­bos na­rius su­kvie­tęs nau­ja­sis jos di­rek­to­rius Vi­di­man­tas Do­mar­kas pa­si­guo­dė, kad juos pa­sie­kė dar vie­nas UAB „Veis­tas“ ieš­ki­nys ir, jei įmo­nė pra­lai­mės by­lą, kiek­vie­nam gy­ven­to­jui at­ei­ty­je rin­klia­va ga­li brang­ti vi­du­ti­niš­kai 2 eu­rais. Tie­sa, ko­dėl to­kiu at­ve­ju tu­rė­tų mo­kė­ti gy­ven­to­jai, o ne su­da­riu­sie­ji są­ly­gas at­si­ras­ti to­kiam ieš­ki­niui, di­rek­to­rius ne­ko­men­ta­vo. Kaip ir to, kad nie­kas ne­iš­klau­sė ki­tos pu­sės – UAB „Veis­tas“. O ši įmo­nė ne tik kra­to­si mes­tų kal­ti­ni­mų, bet ir tei­gia prie­šin­gai: dėl to kal­tas pats TRATC-as ir ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių nau­jai su­si­for­ma­vu­sių Ta­ry­bų val­dan­čių­jų dau­gu­mų po­li­ti­kai, ku­rie sken­di in­tri­go­se ir ne­mo­ka ūkiš­kai tvar­ky­tis!

Spau­dos kon­fe­ren­ci­ja prieš teis­mo po­sė­dį

TRATC di­rek­to­rius sa­kė, jog va­sa­rio 14 die­ną ga­vo ieš­ki­nį, ku­ria­me UAB „Veis­tas“ pra­šo pri­teis­ti 111 653 eu­rų, ku­riuos ne­va įmo­nė bū­tų ga­vu­si, jei bū­tų Jė­ru­bai­čiuo­se ga­mi­nu­si elek­tros ener­gi­ją ir ją par­da­vu­si, bei 134 700 eu­rų, ku­riuos bū­tų ga­vu­si, jei bū­tų par­da­vu­si ant­ri­nes ža­lia­vas, ku­rių dėl gy­ven­to­jų są­mo­nin­gu­mo į miš­rių at­lie­kų kon­tei­ne­rius pa­ten­ka vis ma­žiau, taip pat – 150 066 eu­rus ne­gau­tų pa­ja­mų. UAB „Veis­tas“ trak­tuo­ja, jog pa­ty­rė 396 420 eu­rų nuos­to­lį, šią su­mą ti­ki­si iš TRATC pri­si­teis­ti.
Kaip po su­si­ti­ki­mo tei­gia­ma iš­pla­tin­ta­me Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pra­ne­ši­me, TRATC val­dy­bos pir­mi­nin­kė Lai­ma Na­gie­nė pa­žy­mė­jo, kad su UAB „Veis­tas“ ten­ka by­li­nė­tis ir ki­tu klau­si­mu – dėl at­lie­kų pri­ėmi­mo į MBA įren­gi­nius mo­kes­čio di­di­ni­mo. Šios by­los teis­mo po­sė­dis tu­rė­tų įvyk­ti ko­vo 12 die­ną. Val­dy­bos pir­mi­nin­kė iš­reiš­kė nuo­mo­nę, kad su mi­nė­ta by­la su­si­jęs ir nau­jas ieš­ki­nys: jei „Veis­tas“ pra­lai­mės teis­me by­lą dėl skai­čiuok­lės, by­li­nė­sis to­liau dėl ne­va ne­gau­tų pa­ja­mų.
„Val­dy­bos na­rys Min­dau­gas Kau­nas pri­mi­nė, kad Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va bu­vo at­lik­tas TRATC vei­kos au­di­tas, ku­rio me­tu tik­rin­to­jai klau­sė, ko­dėl Jė­ru­bai­čiuo­se iš są­var­ty­ne su­si­da­ran­čių du­jų ne­ga­mi­na­ma elek­tros ener­gi­ja, nors tam yra vi­sos są­ly­gos ir rei­kia­mi įren­gi­niai. Tuo­met bu­vo gau­tas pa­aiš­ki­ni­mas, kad ga­min­ti elek­tros ener­gi­ją „Veis­tui“ eko­no­miš­kai ne­nau­din­ga!“ – ra­šo­ma Sa­vi­val­dy­bės pa­teik­to­je po­zi­ci­jo­je.
Įdo­mu tai, kad spau­dos kon­fe­ren­ci­ja su­reng­ta, kaip pri­pa­žįs­ta ir TRATC val­dy­bos pir­mi­nin­kė, prieš lau­kia­mą teis­mą, to­dėl no­rom ne­no­rom ky­la klau­si­mas, ar tuo ne­sie­kia­ma įta­ko­ti teis­mo pro­ce­so? Ne ma­žiau įdo­mu, ko­dėl į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją ne­bu­vo pa­kvies­ta ir ki­ta pu­sė, ku­ri gal bū­tų pa­aiš­ki­nu­si sa­vo ieš­ki­nio mo­ty­vus ir ke­le­tą me­tų bren­du­sią kon­flik­ti­nę si­tu­a­ci­ją.

„Pro­ble­ma, kad nie­kas ne­no­ri kon­struk­ty­vaus dia­lo­go“

Su įmo­nei mes­tais kal­ti­ni­mais ka­te­go­riš­kai ne­su­tin­ka UAB „Veis­tas“ di­rek­to­rius Dei­vi­das Miš­ki­nis, ku­ris tei­gia, kad jei TRATC-as bū­tų lai­kę­sis su­si­ta­ri­mų ir vyk­dęs su­tar­tis, ne­bū­tų bu­vę nei teis­mų, nei pa­pil­do­mų iš­lai­dų tiek abiem įmo­nėms, tiek gy­ven­to­jams. Dar dau­giau – D. Miš­ki­nis ste­bi­si, kad jų įmo­nė pa­ver­čia­ma at­pir­ki­mo ožiu: TRATC-as kon­kur­so do­ku­men­tuo­se įpa­rei­go­jo su­pro­jek­tuo­ti ir pa­sta­ty­ti at­lie­kų tvar­ky­mo ga­myk­lą, ku­ri per me­tus tu­ri su­tvar­ky­ti 49 570 to­nų miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų, tarp jų – 20 000 to­nų bios­kai­džių at­lie­kų, o pas­ta­rų­jų pa­tei­kia tik 9 000 to­nų. To­kio kie­kio net ne­už­ten­ka pa­si­ga­min­ti tiek bio­du­jų, kad ga­lė­tų eks­plo­a­tuo­ti ko­ge­ne­ra­ci­nę jė­gai­nę mak­si­ma­lia 400 kW įren­gi­nio ga­lia.
Di­rek­to­rius at­vi­rai sa­ko, kad ko­vai prieš juos bu­vo pa­si­telk­ta ne tik dez­in­for­ma­ci­ja, bet ir tei­sė­sau­ga, tik or­ga­ni­za­to­riai, kaip ma­ty­ti, li­ko nie­ko ne­pe­šę.
Da­bar, pa­sak D. Miš­ki­nio, vėl sie­kia­ma pa­ro­dy­ti, kad kal­ta UAB „Veis­tas“, bet ne 2017–2018 me­tais bu­vu­si TRATC val­dy­ba. Jei ji bū­tų įsi­gi­li­nu­si į si­tu­a­ci­ją iš es­mės ir at­sto­va­vu­si ra­jo­no gy­ven­to­jams – rin­kė­jams, vien per 2019 me­tus Tel­šių re­gio­no gy­ven­to­jai ben­drai su­dė­jus bū­tų su­tau­pę 232 204,10 Eur.
Apie po­li­ti­kų žai­di­mus ir ban­dy­mą at­sa­ko­my­bę per­mes­ti ki­tai pu­sei – po­kal­bis su UAB „Veis­tas“ di­rek­to­riu­mi D. Miš­ki­niu.

„Kaip teis­mas pa­sa­kys“

„La­bai no­riu pa­dė­ko­ti už no­rą iš­klau­sy­ti mus ir ga­li­my­bę iš­sa­ky­ti sa­vo po­zi­ci­ją, kaip vyks­ta dar­bas tarp UAB „Veis­tas ir TRATC pas­ta­ruo­sius 3 me­tus. Ti­kiuo­si, kad iš­spaus­din­si­te UAB „Veis­tas“ ko­men­ta­rą, ne­iš­krai­py­da­mi ir ne­slėp­da­mi fak­tų, kaip tai pa­da­rė 2019 me­tais „Že­mai­čio“ laik­raš­tis, ku­ris Tel­šių re­gio­no re­mia­miems po­li­ti­kams ne­pa­to­gią tie­są, iš­sa­ky­tą in­ter­viu me­tu, tie­siog ig­no­ra­vo…“, – re­dak­ci­jai pa­ra­šė D. Miš­ki­nis, ku­ris dėl da­bar­ti­nės TRATC va­do­vy­bės veiks­mų rė­žia at­vi­rai: mes no­ri­me kal­bė­tis, ta­čiau iš TRATC to­kio no­ro ne­su­lau­kia­me, gal­būt taip yra sie­kia­ma iš­stum­ti mū­sų įmo­nę.

– Gerb. Di­rek­to­riau, gal pra­dė­ki­me nuo pra­džių: kaip su­pran­ta­me, spau­dos kon­fe­ren­ci­ja yra ato­maz­ga to, kas vyks­ta jau se­niai?..
– Vis­kas pra­si­dė­jo nuo pir­mo­jo UAB „Veis­tas“ pra­šy­mo per­skai­čiuo­ti/pe­rin­dek­suo­ti pa­slau­gų įkai­nį už 2018 me­tų at­lie­kų tvar­ky­mą. Pa­tei­kus mi­nė­tą­jį pra­šy­mą, su­lau­kė­me mil­ži­niš­ko TRATC pa­si­prie­ši­ni­mo bei ban­dy­mų in­ter­pre­tuo­ti su­tar­tį bei su­tar­ty­je iš­dė­lio­to­se in­dek­sa­vi­mo for­mu­lė­se ban­dant ieš­ko­ti ga­li­my­bių kai­nos ne­per­skai­čiuo­ti ar­ba ją per­skai­čiuo­ti ne­si­va­do­vau­jant su­tar­ty­je iš­dės­ty­tais prin­ci­pais, ta­čiau 2017 m. lap­kri­čio mė­ne­sį, po dis­ku­si­jų ir de­ry­bų su TRATC tuo­me­ti­niu va­do­vu Ri­man­tu Ado­mai­čiu, jo pra­šy­mu te­ko su­da­ly­vau­ti TRATC val­dy­bos po­sė­dy­je. UAB „Veis­tas“ da­ly­va­vi­mas TRATC va­dy­bos po­sė­dy­je tu­rė­jo reikš­ti de­ry­bų su tuo­me­čiu TRATC di­rek­to­riu­mi pa­bai­gą, kur bu­vo su­si­tar­ta, kad UAB „Veis­tas“ vie­toj ap­skai­čiuo­to 34,25 Eur/t pa­slau­gų įkai­nio 2018 me­tams su­tin­ka 2018 ir 2019 me­tais dirb­ti už 32,65 EUR/t įkai­nį. Ta­čiau tuo­me­ti­nė TRATC val­dy­ba val­dy­bos po­sė­džio me­tu man te­pa­sa­kė: „Ge­riau spręs­ki­me šį gin­čą teis­me“.

Teis­mo spren­di­mas gy­ven­to­jams pa­pil­do­mai kai­na­vo 52 tūkst. eu­rų

– Kaip su­pran­ta­me, krei­pė­tės į teis­mą. Ko­kio re­zul­ta­to su­lau­kė­me?
– UAB „Veis­tas“, ne­be­li­kus ki­tų ga­li­my­bių ap­gin­ti sa­vo in­te­re­sus, te­li­ko kreip­tis į teis­mą su pra­šy­mu nu­sta­ty­ti pa­gal su­tar­tį per­skai­čiuo­to (in­dek­suo­to) 34,25 Eur/t įkai­nio tai­ky­mą. 2019 me­tų sau­sio 7 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas, kur bu­vo nag­ri­nė­ja­mas TRATC ape­lia­ci­nis skun­das po TRATC pra­lai­mė­ji­mo pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­me, pa­skel­bė spren­di­mą, kad UAB „Veis­tas“ ap­skai­čia­vo nau­ją pa­slau­gų įkai­nį tei­sin­gai. Tai reiš­kė, kad TRATC pri­va­lo mo­kė­ti di­des­nį pa­slau­gų įkai­nį, kas reiš­kia, kad dėl tuo­me­ti­nės TRATC val­dy­bos spren­di­mų Tel­šių re­gio­no gy­ven­to­jai per 2018 me­tus už at­lie­kų tvar­ky­mą pri­va­lė­jo pa­pil­do­mai su­mo­kė­ti į TRATC są­skai­tą 51 766,53 Eur.

Su­lau­kė pro­ku­ra­tū­ros dė­me­sio, ta­čiau ji… pa­žei­di­mų ne­nu­sta­tė

– Ir ta­da pra­si­dė­jo puo­li­mas prieš Jū­sų įmo­nę?
– 2018 m. rug­sė­jo mė­ne­sį mi­nė­tos tuo­me­ti­nės TRATC val­dy­bos pir­mi­nin­kas Gin­ta­ras Ba­gu­žis vie­šai pra­ne­šė su­ži­no­jęs apie są­var­ty­ne įreng­tą du­jų vamz­dį, jun­gian­tį są­var­ty­no kau­pe esan­čią du­jų su­rin­ki­mo sis­te­mą su Jė­ru­bai­čių są­var­ty­ne pa­sta­ty­ta bei vei­kian­čia at­lie­kų ap­do­ro­ji­mo ga­myk­la, ku­ri ne­le­ga­liai nau­do­ja są­var­ty­no du­jas ir ne­le­ga­liai pel­no­si ga­min­da­ma dau­giau elek­tros, bet tuo pa­čiu ir stab­dy­da­ma elek­tros ga­my­bą vien tam, kad pa­blo­gin­tų UAB „Veis­tas“ eko­no­mi­nę būk­lę ir kad ga­lė­tų pa­di­din­ti sa­vo pa­slau­gų įkai­nį (šie du tei­gi­niai pa­teik­ti vie­nam ir tam pa­čiam straips­ny­je tik at­ski­ruo­se pa­ra­gra­fuo­se). Vi­si šie „Že­mai­čio“ laik­raš­čio ir mi­nė­to tuo­me­ti­nio val­dy­bos pir­mi­nin­ko G. Ba­gu­žio kal­ti­ni­mai vie­šo­jo­je erd­vė­je bu­vo tik vie­nos iš la­bai pro­tin­gai ap­gal­vo­tų dė­lio­nių da­lių, nes po mi­nė­tų laik­raš­čio „Že­mai­tis“ straips­nių ir G. Ba­gu­žio pa­si­sa­ky­mų feis­bu­ko so­cia­li­nia­me tin­kla­py­je 2019 m. va­sa­rio 6 d. UAB „Veis­tas“ su­lau­kė Klai­pė­dos apy­gar­dos val­dy­bos fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nų, ku­rių tiks­las bu­vo pa­tik­rin­ti, ar UAB „Veis­tas“ ne­le­ga­liai ne­nau­do­ja są­var­ty­no kau­pe su­ren­ka­mų du­jų. Ne­ži­no­me, ar tai su­ta­pi­mas ar ne, ta­čiau pir­mas apie pa­rei­gū­nų ap­si­lan­ky­mą UAB „Veis­tas“ eks­plo­a­tuo­ja­mo­je ga­myk­lo­je vi­suo­me­nei pra­ne­šė laik­raš­tis „Že­mai­tis“…

– Ką nu­sta­tė pro­ku­ro­rai?
– Tiek ta­da, tiek da­bar no­ri­si laik­raš­čio „Že­mai­tis“ re­dak­to­riaus pa­klaus­ti, ko­dėl Tel­šių re­gio­no vi­suo­me­nei ne­pra­ne­šė­te, kad mi­nė­tie­ji fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nai, pa­tik­ri­nę UAB „Veis­tas“ at­lie­kų, su­si­da­ran­čių du­jų ir bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos do­ku­men­tus, jo­kių pa­žei­di­mų ne­ra­do ir nu­trau­kė pa­tik­ri­ni­mą.

„Is­to­ri­ja kar­to­ja­si“

– Grįž­ki­me prie pa­slau­gų įkai­nio in­dek­sa­vi­mo 2019 me­tams. TRATC ir vėl at­si­sa­kė pa­si­ra­šy­ti su­si­ta­ri­mą dėl pa­slau­gų įkai­nio 2019 me­tams pe­rin­dek­sa­vi­mo pa­gal su­tar­ty­je nu­ma­ty­tas nuo­sta­tas, ir vėl krei­pė­tės į teis­mą?
– 2018 me­tų gruo­džio mė­ne­sį, ne­si­bai­gus pir­mo­jo in­dek­sa­vi­mo ci­vi­li­niam gin­čui tarp mū­sų įmo­nės ir TRATC, UAB „Veis­tas“ pa­tei­kė pra­šy­mą per­skai­čiuo­ti pa­slau­gų įkai­nį 2019 me­tams (su­tar­tis nu­sta­tė, kad pa­slau­gų įkai­nis, esant pa­grin­dui, in­dek­suo­ja­mas kas me­tus), ta­čiau is­to­ri­ja kar­to­ja­si. TRATC vėl pra­dė­jus kur­ti įvai­rias ne­pa­grįs­tas su­tar­ties nuo­sta­tų in­ter­pre­ta­ci­jas, to­kiu bū­du at­si­sa­kant pa­si­ra­šy­ti su­si­ta­ri­mą dėl pa­slau­gų įkai­nio pe­rin­dek­sa­vi­mo pa­gal su­tar­ty­je nu­ma­ty­tas nuo­sta­tas, UAB „Veis­tas“ bu­vo vėl pri­vers­ta kreip­tis į teis­mą dėl kai­nos per­skai­čia­vi­mo.
No­riu tik pa­mi­nė­ti skai­ty­to­jams, kad UAB „Veis­tas“ teis­mo pro­ce­so me­tu yra pa­tei­kęs tik vie­ną skai­čia­vi­mo va­rian­tą, o tuo tar­pu TRATC at­sto­vai ir dar­buo­to­jai yra pa­tei­kę ma­žiau­siai 4 va­rian­tus, ir vi­si jie skir­tin­gi.

Apie tai­ką net ne­dis­ku­ta­vo…

– Kiek ži­nau, Jums pa­vy­ko su TRATC di­rek­to­riu­mi su­si­tar­ti, ta­čiau, jis greit bu­vo pri­vers­tas pa­lik­ti va­do­vo kė­dę…
– Tę­siant, kaip pa­va­din­siu, ant­ro­jo pa­slau­gų įkai­nio per­skai­čia­vi­mo is­to­ri­ją, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad vis­kas vy­ko la­bai pa­na­šiai. Su tuo­me­ti­niu TRATC va­do­vu R. Ado­mai­čiu po de­ry­bų bu­vo su­tar­ta, kad UAB „Veis­tas“ su­tin­ka 2019 me­tais dirb­ti už 37,84 EUR kai­ną (ir jei kas nors ban­dys įro­dy­ti, kad me­luo­ja­me, ga­lė­si­me pa­teik­ti ofi­cia­lų tai­kos su­tar­ties pa­siū­ly­mą vi­siems da­bar­ti­nės TRATC val­dy­bos na­riams bei ad­mi­nist­ra­ci­jai), ta­čiau tuo­me­čiam TRATC va­do­vui pa­si­trau­kus iš pa­rei­gų, UAB „Veis­tas“ te­ko su­da­ly­vau­ti TRATC val­dy­bos po­sė­dy­je vie­nam. TRATC val­dy­bos po­sė­džio me­tu val­dy­bos pir­mi­nin­kė apie tai­kos su­tar­ties su­da­ry­mo ga­li­my­bes net ne­dis­ku­ta­vo ir į tai ne­si­gi­li­no: tie­siog rei­ka­la­vo, kad UAB „Veis­tas“ pa­teik­tų sa­vo pa­slau­gų kai­nos sa­vi­kai­ną, ko UAB „Veis­tas“ da­ry­ti ne­pri­va­lo, nes jau ir taip siū­lo var­dan tai­kos dirb­ti už ma­žes­nę kai­ną.

„Jei bū­tų mas­tę blai­viai, gy­ven­to­jai bū­tų su­tau­pę 232 tūkst. Eur“

– Su­si­tar­ti ne­pa­vy­ko, nes tai­kos TRATC net ne­sie­kė?
– Grįž­tant į pra­džių pra­džią, t. y. jei bu­vu­si TRATC val­dy­ba bū­tų įsi­gi­li­nu­si į si­tu­a­ci­ją iš es­mės ir at­sto­va­vu­si ra­jo­no gy­ven­to­jams – rin­kė­jams ir jų in­te­re­sams, per 2019 me­tus Tel­šių re­gio­no gy­ven­to­jai ben­drai su­dė­jus bū­tų su­tau­pę 232 204,10 Eur. Kal­bant apie da­bar­ti­nės TRATC val­dy­bos spren­di­mus, no­ri­me pa­žy­mė­ti, kad Tel­šių re­gio­no gy­ven­to­jams tai kai­nuos 67 968,42 Eur per 2019 me­tus (pa­gal su­tar­ties nuo­sta­tas ap­skai­čiuo­tas ir teis­mo pra­šo­mas nu­sta­ty­ti pa­slau­gos įkai­nis su­da­ro 39,99 Eur/t). Taip pat no­ri­me pa­mi­nė­ti, kad tiek UAB „Veis­tas“, tiek TRATC by­li­nė­jan­tis pa­ti­ria ne­ma­žus tei­si­nių pa­slau­gų kaš­tus, ku­rie taip pat gu­la ant Tel­šių re­gio­no gy­ven­to­jų pe­čių.

„At­ėjo su tiks­lu iš­va­ry­ti mus“

– Su se­nuo­ju TRATC va­do­vu kaž­kaip at­ras­da­vo­te ben­drą kal­bą, o su nau­juo­ju ben­dros kal­bos ne­ran­da­te?…
– Po sa­vi­val­dos rin­ki­mų su­si­for­ma­vus nau­joms val­dan­čio­sioms ko­a­li­ci­joms, pra­dė­jo dar­buo­tis ir nau­jo­ji TRATC val­dy­ba. Nau­ja­jai (da­bar­ti­nei) TRATC val­dy­bai, mū­sų nuo­mo­ne, se­na­sis va­do­vas, ma­tyt, ne­įti­ko, gal­būt per daug de­rė­jo­si su mu­mis ir ban­dė at­sto­vau­ti vie­ša­jam in­te­re­sui, kad žmo­nėms at­lie­kų tvar­ky­mas bū­tų pi­ges­nis, nes, mū­sų nuo­mo­ne, nau­jo­ji val­dy­ba ir nau­ja­sis TRATC va­do­vas at­ėjo su tiks­lu iš­vy­ti „Veis­tą“.

– Dėl ko bu­vo vėl krei­pė­tės į teis­mą?
– Įmo­nės kan­try­bė iš­se­ko. Ma­tant, kad UAB „Veis­tas“ pa­stan­gos kom­pro­mi­sų ir nuo­lai­dų bū­du už­tik­rin­ti tai­kų ben­dra­dar­bia­vi­mą at­si­mu­ša į biu­rok­ra­tiz­mo ir val­di­nin­kų in­te­re­sų sie­ną bei su­pran­tant, kad tai­kaus ben­dra­dar­bia­vi­mo su TRATC ne­bus, įmo­nė nu­ta­rė ne­be­ty­lė­ti ir gin­ti pa­žeis­tas tei­ses.

Su­ren­ka ža­lie­nas, bet ne­ži­no, ką su jo­mis da­ry­ti….

– Bet dėl ieš­ki­nio spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je esa­te kal­ti­na­mi Jūs: TRATC va­do­vai sa­vo kal­tės ne­įžvel­gia ir net gra­si­na, kad jei pra­lai­mės by­lą, gy­ven­to­jams teks pa­pil­do­mai mo­kė­ti…
– Pa­reikš­tu ieš­ki­niu rei­ka­lau­ja­ma, kad TRATC at­ly­gin­tų nuos­to­lius, ku­riuos UAB „Veis­tas” pa­ty­rė dėl TRATC ne­są­ži­nin­gų ir ne­tei­sė­tų veiks­mų. Es­mė ta, kad TRATC 2010–2012 me­tais ruoš­da­mas kon­kur­so bei su­tar­ties do­ku­men­tus at­lie­kų tvar­ky­mo ga­myk­los pir­ki­mo pro­ce­dū­roms, sta­ty­bai bei eks­plo­a­ta­vi­mui, vi­sus tie­kė­jus kon­kur­so do­ku­men­tuo­se įpa­rei­go­jo pa­gal TRATC pa­ruoš­tas for­mu­les ap­skai­čiuo­ti at­lie­kų tvar­ky­mo kai­ną ir, va­do­vau­jan­tis pir­ki­mo do­ku­men­tais, vi­si pa­siū­ly­mus tei­kian­tys tie­kė­jai pri­va­lė­jo sa­vo pa­slau­gų įkai­nį de­ta­li­zuo­ti, t. y. nu­ro­dy­ti, kiek 1 to­nai su­tvar­ky­ti ope­ra­to­rius iš­leis dar­bo už­mo­kes­čiui, ku­rui, van­de­niui, nuo­te­kų tvar­ky­mui ir pan. Mi­nė­to­je kai­nos de­ta­li­za­ci­jo­je pa­siū­ly­mų tie­kė­jai pri­va­lė­jo nu­ro­dy­ti ir kiek pla­nuo­ja už­dirb­ti su­tvar­kę vie­ną at­lie­kų to­ną. Ta­čiau TRATC įpa­rei­go­jo pa­siū­ly­mų tie­kė­jus vi­sus skai­čia­vi­mus at­lik­ti su pri­va­lo­ma są­ly­ga, kad TRATC pa­siū­ly­mų tie­kė­jams pa­teiks 49 570 to­nų at­lie­kų per me­tus. UAB „Veis­tas“ po ket­ve­rių me­tų dar­bo ma­to, kad at­lie­kų, pri­sta­to­mų tvar­ky­mui, yra 40 proc. ma­žiau ir jų kas­met ma­žė­ja, nes nors TRATC ir ne­pri­va­lė­jo įdieg­ti at­ski­ro ža­lie­nų su­rin­ki­mo, bet tai pa­da­rė ir to­kiu bū­du at­ėmė iš ope­ra­to­riaus pa­ja­mas. Tuo pat me­tu, su­rin­kęs ža­lie­nas, TRATC ne­ži­no, ką su jo­mis da­ry­ti, t. y. kaip jas tvar­ky­ti, to­dėl ga­li­me teig­ti, kad ne­gra­žiais me­to­dais spaus­da­mas ope­ra­to­rių, at­ve­ža pa­gal at­ski­rą su­si­ta­ri­mą mi­nė­tas ža­lie­nas ope­ra­to­riui, kad jis jas su­tvar­ky­tų, bet už ge­ro­kai ma­žes­nę kai­ną. To­dėl UAB „Veis­tas“, ma­ty­da­ma ne­są­ži­nin­gą el­ge­sį iš TRATC pu­sės, bu­vo pri­vers­ta gin­ti sa­vo in­te­re­sus ir pa­pra­šy­ti at­ly­gin­ti nuos­to­lius už ne­at­vež­tas at­lie­kas, nes šiuo at­ve­ju at­ro­do, kad yra tai­ko­mas dvi­gu­bas stan­dar­tas: UAB „Veis­tas“ pri­va­lė­jo kai­ną skai­čiuo­ti tam at­ve­jui, jog bus gau­na­ma 49 570 to­nų at­lie­kų ap­do­ro­ji­mui, o TRATC ga­li sau leis­ti ne­at­vež­ti de­kla­ruo­to kie­kio at­lie­kų ir ne­tu­rė­ti jo­kių pa­sek­mių.

„Įpa­rei­go­jo jė­gai­nę pa­sta­ty­ti 20 000 t bios­kai­džių at­lie­kų su­tvar­kyti, o pa­tei­kia tik 9 000 t“

– O ko­dėl UAB „Veis­tas“ ne­ga­mi­na elek­tros?
– Įmo­nė ne­ga­mi­na elek­tros, nes ko­ge­ne­ra­ci­nės jė­gai­nės eks­plo­a­ta­vi­mui trūks­ta bio­du­jų. Ko­dėl trūks­ta? Bio­du­jų trūks­ta, nes vie­toj pla­nuo­tų 20 000 to­nų per me­tus bios­kai­džių at­lie­kų gau­na tik 9 000 to­nų. Ko­dėl? Nes TRATC kon­kur­so do­ku­men­tuo­se įpa­rei­go­jo su­pro­jek­tuo­ti ir pa­sta­ty­ti at­lie­kų tvar­ky­mo ga­myk­lą, ku­ri tu­ri su­tvar­ky­ti 49 570 to­nų miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų, tarp jų – 20 000 to­nų bios­kai­džių at­lie­kų, ku­rių bū­tų už­te­kę pa­si­ga­min­ti tiek bio­du­jų, kad ga­lė­tu­me eks­plo­a­tuo­ti ko­ge­ne­ra­ci­nę jė­gai­nę pro­jek­ti­niu 400 kW įren­gi­nio ga­lin­gu­mu. O šiuo me­tu gau­na­me tiek at­lie­kų, kad ne­įma­no­ma pa­si­ga­min­ti rei­kia­mo bio­du­jų kie­kio, kad pa­vyk­tų ko­ge­ne­ra­ci­nę jė­gai­nę eks­plo­a­tuo­ti bent pu­se pro­jek­ti­nės ga­lios (ko­ge­ne­ra­ci­nio įren­gi­nio ga­min­to­jas ne­re­ko­men­duo­ja eks­plo­a­tuo­ti įren­gi­nio ma­žes­ne nei pu­sė pro­jek­ti­nės ga­lios, ka­dan­gi toks dar­bo re­ži­mas įren­gi­nį ga­li grei­tai su­ga­din­ti).

„Iš pirš­to lauž­ti kal­ti­ni­mai“

– Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius M. Kau­nas spau­dos kon­fe­ren­ci­jos me­tu tei­gė, kad at­lik­tus TRATC vei­kos au­di­tą, ku­rio me­tu tik­rin­to­jai klau­sė, ko­dėl Jė­ru­bai­čiuo­se iš są­var­ty­ne su­si­da­ran­čių du­jų ne­ga­mi­na­ma elek­tros ener­gi­ja, nors tam yra vi­sos są­ly­gos ir rei­kia­mi įren­gi­niai, jū­sų įmo­nė pa­aiš­ki­no, jog ga­min­ti elek­tros ener­gi­ją „Veis­tui“ eko­no­miš­kai ne­nau­din­ga.
– Dėl są­var­ty­no du­jų pa­nau­do­ji­mo UAB „Veis­tas“ nė­ra nie­ka­da tei­gęs, kad tai įmo­nei bū­tų ne­nau­din­ga. To­kia nuo­mo­nė bu­vo iš­sa­ky­ta laik­raš­čio „Že­mai­tis“ žur­na­lis­tų. UAB „Veis­tas“ dar ga­myk­los sta­ty­mo me­tu pa­pra­šė TRATC pa­teik­ti su­si­da­ran­čių bio­du­jų kie­kį są­var­ty­no kau­pe bei pa­teik­ti pa­jun­gi­mo į MBA įren­gi­nius są­ly­gas ir de­ta­li­zuo­ti, ko­kio­mis są­ly­go­mis bus tie­kia­mos du­jos UAB „Veis­tas“. Iki šio mo­men­to įmo­nė nė­ra su­lau­ku­si jo­kių kon­kre­čių pa­siū­ly­mų iš TRATC, tik iš pirš­to lauž­tus kal­ti­ni­mus, ne­va UAB „Veis­tas“ kra­to­si pa­dė­ti ir są­var­ty­no kau­po du­jos jiems ne­rei­ka­lin­gos, nes rei­kės pra­dė­ti dirb­ti. O pa­siū­ly­mo ne­su­lau­kia­me tur­būt dėl to, nes ky­la re­to­ri­nis klau­si­mas: „Kam siū­ly­ti, jei vis tiek ža­da­me iš­spir­ti!“

– Ačiū už po­kal­bį.

– Ačiū, kad iš­klau­sė­te. Pa­bai­gai no­rė­čiau už­duo­ti re­to­ri­nį klau­si­mą: „Kas ga­lė­tų pa­neig­ti, kad iš­krapš­čius UAB „Veis­tas“ iš MBA įren­gi­nių, ne­pra­dės veik­ti ki­ti su­in­te­re­suo­ti as­me­nys, ku­rie da­bar ne­ga­li tuo už­si­im­ti di­des­niais įkai­niais, ir ar tik­rai pats TRATC-as su­ge­bė­tų ga­myk­lą eks­plo­a­tuo­ti pi­giau. Taip pat ne­pa­mirš­ki­me, kad vi­si gin­čai ir ne­su­ta­ri­mai gu­la ant mo­kes­čių mo­kė­to­jų pe­čių.“


Mechaninio-biologinio atliekų apdorojimo (MBA) įrenginių operatorių „pirko“ keturių savivaldybių deleguoti atstovai

Spaudoje netyla įtarimai, jog Jėrubaičių sąvartyno išdujinimo sistemą instaliavusi įmonė UAB „Ekotikslai“ turi tiesioginių sąsajų su UAB „Veistas“, įmone, kuri nuo 2015 metų gruodžio mėn. eksploatuoja MBA įrenginius. Esą jos kartu vykdo nelegalią veiklą – viena įmonė įrengė sąvartyno dujų susirinkimą, o kita MBA gamykloje tas dujas paverčia elektra ir sėkmingai pardavinėja.
Neskubėkime kurti kriminalo.
Abi šios įmonės buvo išrinktos viešojo konkurso metu, pirkimų komisijos sprendimu. Kadangi pirkimai vykdyti skirtingu laiku, pirkimų komisiją sudarė skir-tingi asmenys. Įmonės paskelbtos laimėjusiomis, nes atitiko visus reikalavimus. Pirkimų procedūros atliktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
2012 m. vykdant atvirą konkursą „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos statybos darbų, įrangos tiekimo, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros bei atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros valdymo, priežiūros ir komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo paslaugų“ pirkimą, į komisijos sudėtį buvo įtraukti Mažeikių, Telšių, Plungės ir Rietavo savivaldybių deleguoti asmenys. Todėl sprendimas laimėtoju paskelbti UAB „Veistas“ ir UAB „Plungės lagūna“ priimtas su visų keturių savivaldybių „palaiminimu“.

Iš UAB „TRATC“ administracijos viešo atsakymo politikams 2019 m. sausio 31 d., Savivaldybės tarybų rinkimų metu


Kodėl TRATC pats neeksploatuoja MBA gamyklos?

2010 m. UAB „TRATC“ pradėjus vykdyti projektą „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ ir norint Jėrubaičių sąvartyno teritorijoje pastatyti mechaninio-biologinio atliekų apdorojimo (MBA) įrenginius, buvo privalu vadovautis 2010 m. kovo 29 d. Nr. D1-248 Aplinkos ministro įsakymu Nr. VP3-3.2-AM-01-V bei 2011 m. sausio 18 d. finansavimo ir administravimo sutartimi „Projekto „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“, Projekto kodas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-009, finansavimo ir administavimo sutartis“, kur 5.1.8 punktas nurodo, kad „projekto vykdytojas (TRATC) nebus Projekto įgyvendinimo metu sukurtos infrastruktūros operatorius“. Ši sutartis įpareigojo TRATC parinkti įmonę, eksploatuosiančią naujai pastatytą gamyklą.
MBA įrenginių operatoriaus parinkimo procedūros buvo išdėstytos 2010 m. kovo 29 d. Nr. D1-248 Aplinkos ministro įsakymu patvirtintu Projekto finansavimo sąlygų aprašo 17 punkte: „Jeigu projektas įgyvendinamas ar planuojamas įgyvendinti taikant viešojo ir privataus sektorių partnerystės modelį, privatus partneris turi būti atrinktas viešai ir skaidriai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą <…>“
Vadovaujantis anksčiau minėtais dokumentais, akivaizdu, jog TRATC negalėjo būti MBA įrenginių operatoriumi, o jį turėjo išrinkti atviro viešojo pirkimo konkurso būdu.
Įvykdžius visus reikalavimus, 2015 m. pabaigoje MBA įrenginius pradėjo eksploatuoti atvirą viešąjį konkursą laimėjusi įmonė UAB „Veistas“. Vadovaujantis pasirašyta sutartimi, UAB „Veistas“ MBA gamykloje atliekas tvarkys 10 metų. Sutartyje nurodytas ir atliekų sutvarkymo tonos mokestis, kuris kas metus gali būti indeksuojamas (didinamas ar mažinamas tam tikru koeficientu).
Svarbu paminėti, jog pirkimo dokumentai suderinti su regiono savivaldybėmis.

Iš UAB „TRATC“ administracijos viešo atsakymo politikams 2019 m. sausio 31 d., Savivaldybės tarybų rinkimų metu


 

Žyd­rū­nas PILITAUSKAS

Nuotraukoje: UAB „Veistas“ direktorius D. Miškinis TRATC-o kaltinimus atmeta ir sako, kad jų kantrybė išseko: „Jei jie būtų laikęsi susitarimų ir sutarties, ūkiškai tvarkęsi, o ne politikavę, vien 2018 m. būtų sutaupę 52 tūkst. eurų, kuriuos turėjo sumokėti gyventojai.“

Komentarai
Kiti straipsniai