Penktadienis, 2020 m. balandžio 10 d.

Pri­ver­tė pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį dėl au­to­mo­bi­lio

Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai aiš­ki­na­si, ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis vie­nas jau­nas plun­giš­kis pri­ver­tė ki­tą pa­si­ra­šy­ti leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­tį.

Apie nu­si­kal­ti­mą bu­vo pra­neš­ta va­sa­rio 19 die­ną. Nu­ken­tė­ju­sy­sis (gim. 1998 m.) pa­rei­gū­nus in­for­ma­vo, jog vie­nas jo ben­dra­am­žis jam gra­si­no ir pri­ver­tė pa­si­ra­šy­ti au­to­mo­bi­lio „Opel Vec­tra“ pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­tį su 2002 m. gi­mu­siu vai­ki­nu.
Dėl šio įvy­kio pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 145 str. 1 da­lį (gra­si­ni­mas nu­žu­dy­ti ar sun­kiai su­trik­dy­ti žmo­gaus svei­ka­tą ar­ba žmo­gaus te­ro­ri­za­vi­mas ga­li už­trauk­ti vie­šų­jų dar­bų baus­mę, bau­dą, lais­vės ap­ri­bo­ji­mą, areš­tą ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki dve­jų me­tų).

Komentarai
Kiti straipsniai