Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

Džiu­gios nau­jie­nos Rie­ta­vui!

Nuo va­sa­rio 24 d. SUNECO vie­šų­jų pa­slau­gų mul­ti­funk­ci­nė pa­slau­gų sto­te­lė mė­ne­sį lai­ko džiu­gins Rie­ta­vo gy­ven­to­jus. Pa­slau­gų sto­te­lė yra gam­tai drau­giš­kas tech­no­lo­gi­nis spren­di­mas, ku­ris funk­cio­nuo­ja pasitelkus sau­lės ener­gi­ją. Šis įren­gi­nys puo­šia vie­šą­sias erd­ves ir pra­tur­ti­na įvai­riais, kas­die­ni­nį žmo­nių po­rei­kį ten­ki­nan­čiais spren­di­mais, mies­tų ir mies­te­lių aikš­tes, par­kus da­ro sau­ges­ne ir pa­slau­ges­ne erd­ve.

Sto­te­lė­je įdieg­ti ino­va­ty­vūs kom­plek­si­niai spren­di­mai, ku­riais mies­to sa­vi­val­da, ar­chi­tek­tai ar ki­tų vie­šų­jų erd­vių pro­jek­tuo­to­jai ga­li pa­si­nau­do­ti pla­nuo­da­mi ir pro­jek­tuo­da­mi erd­ves, skir­tas ne­įga­liems as­me­nims, dvi­ra­ti­nin­kams, vie­ti­niams gy­ven­to­jams ir mies­to sve­čiams teikti šias pa­slau­gas: ne­mo­ka­mą Wi-Fi in­ter­ne­tą, oro kom­pre­so­rius dvi­ra­čiams ir ne­įga­lių­jų ve­ži­mė­liams, mo­bi­lių­jų įren­gi­nių pa­si­kro­vi­mo funk­ci­ją, gar­so sis­te­mą, įran­kių kom­plek­tą dvi­ra­čiams. Lie­tu­vo­je yra pa­sta­ty­ta jau dau­giau ne­gu 30 sto­te­lių.

Komentarai
Kiti straipsniai