Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

Že­mai­ti­jo­je – sto­riau­sias kle­vas Lie­tu­vo­je?

Va­sa­rio 19 die­ną Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas pa­si­da­li­jo nau­jie­na, jog ga­li bū­ti, kad par­ko te­ri­to­ri­jo­je ap­tik­tas nau­jas sto­riau­sias kle­vas Lie­tu­vo­je.

Pra­ne­ša­ma, jog Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jos Gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­do sky­riaus vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas Sau­lius Si­dab­ras Lau­ma­len­kų kraš­to­vaiz­džio draus­ti­ny­je pa­ma­tė maž­daug 4,9 m ap­im­ties pa­pras­tą­jį kle­vą.
Jei ma­ta­vi­mai bus pa­tvir­tin­ti ofi­cia­liai, va­di­na­si, tai bus sto­riau­sias kle­vas Lie­tu­vo­je, nes da­bar­ti­nio sto­riau­sio Sto­kai­čių kle­vo (Tau­ra­gės raj.) ap­im­tis yra kiek ma­žes­nė – 4,5 m.

Komentarai
Kiti straipsniai