Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

Telšių vys­ku­pas Kęs­tu­tis Kė­va­las pa­skirtas Kau­no ar­ki­vys­ku­pu

Va­sa­rio 19-ąją Šven­ta­sis Tė­vas Pran­ciš­kus pa­sky­rė Kau­no ar­ki­vys­ku­pu vysk. Kęs­tu­tį Kė­va­lą.

Vysk. Kęs­tu­tis Kė­va­las gi­mė 1972 m. va­sa­rio 17 d. Bai­gęs vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, stu­di­ja­vo Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Ra­dio­elek­tro­ni­kos fa­kul­te­te. 1993 m. įsto­jo į Kau­no ku­ni­gų se­mi­na­ri­ją, o nuo 1997 m. tę­sė stu­di­jas Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos se­mi­na­ri­jo­je Bal­ti­mo­rė­je (JAV). Į ku­ni­gus įšven­tin­tas 2000 m. bir­že­lio 29 d. 2008 m. Kau­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te įgi­jo te­olo­gi­jos dak­ta­ro laips­nį. Nuo 2010 m. va­sa­rio mėn. vysk. K. Kė­va­las ėjo Lie­tu­vos Ma­ri­jos ra­di­jo pro­gra­mų di­rek­to­riaus pa­rei­gas.
2012 m. rug­sė­jo 27 d. po­pie­žius Be­ne­dik­tas XVI pa­sky­rė kun. K. Kė­va­lą Kau­no ar­ki­vys­ku­pi­jos aug­zi­lia­ru. 2012 m. lap­kri­čio 24 d. kun. K. Kė­va­las Kau­no Kris­taus Pri­si­kė­li­mo šven­to­vė­je bu­vo kon­sek­ruo­tas vys­ku­pu. 2017 m. ba­lan­džio 20 d. po­pie­žius Pran­ciš­kus pa­sky­rė vysk. K. Kė­va­lą Tel­šių vys­ku­pi­jos ko­ad­ju­to­riu­mi, 2017 m. rug­sė­jo 18 d. vysk. K. Kė­va­las ta­po Tel­šių vys­ku­pi­jos or­di­na­ru, o 2020 m. va­sa­rio 19 d. – Kau­no ar­ki­vys­ku­pu.
Mi­nė­tas pa­rei­gas vys­ku­pas K. Kė­va­las pra­dės ei­ti po Ve­ly­kų, o Tel­šių vys­ku­pi­ja lauks nau­jo dva­sios ga­ny­to­jo pa­sky­ri­mo.

Komentarai
Kiti straipsniai