Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

Su­ma pro­gra­mai ne­di­de­lė, tad vie­šuo­sius dar­bus or­ga­ni­zuos tik mies­to se­niū­ni­ja

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 2020 me­tų Už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mą. Šios pro­gra­mos vyk­dy­mui bu­vo pra­šy­ta kiek dau­giau nei 170 tūkst. eu­rų, ta­čiau gau­ta su­ma – tri­skart ma­žes­nė, tad lai­ki­nai įdar­bin­ti bus ga­li­ma tik ke­lias de­šim­tis be­dar­bių, o dar­bus or­ga­ni­zuos tik vie­na se­niū­ni­ja – mies­to.

Su­skai­čiuo­ti gy­ven­to­jai ir kiek iš jų dar­bin­gi

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 2020 me­tų pra­džio­je Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je gy­ve­no 33 284 gy­ven­to­jai. Plun­gė­je – apie 50,8 proc., o li­ku­sie­ji 49,2 pro­cen­to – se­niū­ni­jų cen­truo­se ir kai­muo­se. Dar­bin­go am­žiaus as­me­nys su­da­ro 61,9 proc. Pen­si­nin­kų pas mus yra 22,8 proc., vai­kų iki 18-ikos – 15,2 proc., ne­įga­lių as­me­nų – 7 proc.

Be­dar­biai

2019 m. gruo­džio 31 d. ne­dar­bo ly­gis Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­da­rė 8,2 proc. (Tel­šių ap­skri­ties vi­dur­kis yra 8,8 proc.). Pa­ly­gi­nus ne­dar­bo ly­gį su pra­ėju­sių me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, jis yra 0,2 proc. di­des­nis. Už­im­tu­mo tar­ny­bos Klai­pė­dos klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to Plun­gės sky­riu­je 2020 m. sau­sio 1 d. bu­vo re­gist­ruo­ti 1659 be­dar­biai (9 as­me­ni­mis dau­giau nei per­nai tuo pa­čiu me­tu). Iš vi­sų re­gist­ruo­tų as­me­nų mo­te­rys su­da­rė 50,1 proc., vy­res­ni nei 50 m. as­me­nys – 42 proc., il­giau nei pus­me­tį be dar­bo esan­tys – 14 proc., gy­ve­nan­tys kai­mo vie­to­vė­je – 43 proc., tu­rin­tys ne­ga­lią – 9 proc.
Plun­giš­kių (tarp mi­nė­tų 1659 re­gist­ruo­tų be­dar­bių) bu­vo 949, ant­ro­je vie­to­je – Nau­so­džio se­niū­ni­ja (160), tre­čio­je – Ša­tei­kių se­niū­ni­ja (100). Pas­kui ri­kiuo­ja­si Bab­run­go (81), Pla­te­lių (72), Paukš­ta­kių (64), Že­mai­čių Kal­va­ri­jos (57), Žli­bi­nų (55), Al­sė­džių (44), Ku­lių (39) ir Stal­gė­nų (38) se­niū­ni­jos.

Ko­dėl ne­dir­ba?

Tei­gia­ma, jog už­im­tu­mo pro­ble­moms įta­kos tu­ri as­me­nų mo­ty­va­ci­jos sto­ka, svei­ka­tos pro­ble­mos, že­ma kva­li­fi­ka­ci­ja, be to, sun­ku įdar­bin­ti vy­res­nio am­žiaus as­me­nis ir ne­įga­liuo­sius bei kai­mo gy­ven­to­jus. Pa­ste­bi­ma, jog re­gist­ruo­ti be­dar­biai la­biau­siai no­rė­tų su­si­ras­ti nuo­la­ti­nį dar­bą, ku­ris ne­rei­ka­lau­tų spe­cia­laus iš­si­la­vi­ni­mo ir di­de­lių ga­bu­mų: pa­gal­bi­nio dar­bi­nin­ko, par­da­vė­jo, va­ly­to­jo, ne­kva­li­fi­kuo­to sta­ty­bų dar­bi­nin­ko, pre­ky­bos sa­lės dar­buo­to­jo, vi­rė­jo pa­dė­jė­jo ir kt.

Ke­lis be­dar­bius lai­ki­nai „gel­bės“ pro­gra­ma

Iš vals­ty­bės biu­dže­to spe­cia­lių­jų tiks­li­nių do­ta­ci­jų yra fi­nan­suo­ja­ma Už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­ma. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė 2020 me­tais ap­skai­čia­vo, kad pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mui rei­kė­tų 171,3 tūkst. eu­rų – pla­nuo­ta įdar­bin­ti 70 be­dar­bių. De­ja, gau­ta su­ma la­bai ma­ža – tik 61 tūkst. eu­rų, tad 2020 me­tais nu­ma­to­ma or­ga­ni­zuo­ti lai­ki­no po­bū­džio dar­bus tik Plun­gės mies­to se­niū­ni­jo­je, ku­ri ga­lės įdar­bin­ti ne ma­žiau kaip 22 ir ne dau­giau kaip 30 as­me­nų iki 6 mė­ne­sių (vi­du­ti­nė įdar­bi­ni­mo truk­mė – 4 mė­ne­siai). Ap­skai­čiuo­ta, kad vi­du­ti­nė 1 as­mens da­ly­va­vi­mo Pro­gra­mo­je vie­ną mė­ne­sį kai­na – 690 eu­rų. Lai­ki­nai įdar­bin­tiems žmo­nėms bus mo­ka­mas mi­ni­ma­lus mė­ne­si­nis at­ly­gi­ni­mas ir kom­pen­suo­ja­mos ne­pa­nau­do­tų atos­to­gų iš­lai­dos.

Kas gaus dar­bo ir ką veiks?

Pa­gal pro­gra­mą lai­ki­nų dar­bų ga­lės ti­kė­tis tik į tiks­li­nę gru­pę pa­ten­kan­tys as­me­nys (vy­res­ni nei 40 m., so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jai, grį­žę iš ka­lė­ji­mo, so­cia­li­nės ri­zi­kos as­me­nys, pri­klau­so­mi nuo kvai­ša­lų ir kt.). Pir­me­ny­bė tei­kia­ma il­ga­lai­kiams, vy­res­nio am­žiaus ir ne­kva­li­fi­kuo­tiems be­dar­biams, pra­ra­du­siems dar­bi­nius įgū­džius ir dėl il­ga­lai­kio ne­dar­bo at­si­dū­ru­siems sun­kio­je ma­te­ria­li­nė­je pa­dė­ty­je. Sie­kia­ma at­sta­ty­ti be­dar­bių dar­bi­nius ar pro­fe­si­nius įgū­džius, ma­žin­ti so­cia­li­nę at­skir­tį ir su­teik­ti ga­li­my­bę už­si­dirb­ti lė­šų pra­gy­ve­ni­mui. Jiems teks tvar­ky­ti mies­to vie­šą­sias erd­ves, pri­žiū­rė­ti žel­di­nius, is­to­ri­jos ir kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tus, at­lik­ti ki­tus lai­ki­no po­bū­džio vi­suo­me­nei nau­din­gus dar­bus, tei­kian­čius so­cia­li­nę nau­dą vie­tos ben­druo­me­nei.

 

Li­na MOTUŽIENĖ

 

Asociatyvi ve.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai