Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

Pa­ra­ma skir­ta ir tvo­roms nuo gy­vū­nų, ir sos­nov­skio barš­čių nai­ki­ni­mui

Šiais me­tais Sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos prie­mo­nių pla­no vyk­dy­mui nu­ma­ty­ta 120 tūkst. eu­rų. Tam va­sa­rio 13-ąją jau pri­ta­rė Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Taip pat bu­vo pa­tvir­tin­ta 2019 me­tų šios prie­mo­nės ata­skai­ta – su­skai­čiuo­ta, kiek ir kam per­nai skir­ta pi­ni­gų.

Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­ji pro­gra­ma vyk­do­ma jau ne vie­ne­rius me­tus. Pi­ni­gų į pro­gra­mą „įplau­kia“ iš mo­kes­čių, su­ren­ka­mų už ap­lin­kos ter­ši­mą, me­džio­ja­mų gy­vū­nų iš­tek­lius, ki­tus vals­ty­bi­nius gam­tos iš­tek­lius. Iš to nu­ma­to­ma su­rink­ti 95 tūkst. eu­rų, bet dar yra 25 tūkst. eu­rų li­ku­tis, tad su­si­da­rys 120 tūkst. eu­rų su­ma.
Mi­nė­tos pro­gra­mos lė­šos nau­do­ja­mos žvė­rių da­ro­mos ža­los pre­ven­ci­nių prie­mo­nių die­gi­mui, taip pat ap­lin­kos ko­ky­bės ge­ri­ni­mo ir ap­sau­gos prie­mo­nėms; be­šei­mi­nin­kių at­lie­kų tvar­ky­mui, ap­lin­kos at­kū­ri­mo prie­mo­nėms; vi­suo­me­nės švie­ti­mui ap­lin­ko­sau­gos klau­si­mais; žel­dy­nų ap­sau­gai ir kt.
Ski­riant pi­ni­gų mi­nė­tiems tiks­lams, sie­kia­ma to­bu­lin­ti ap­lin­ko­sau­gi­nę in­fra­struk­tū­rą, kur­ti svei­ką gy­ve­na­mą­ją ap­lin­ką, di­din­ti Plun­gės mies­to ir ra­jo­no pa­trauk­lu­mą tu­riz­mui ir po­il­siui, ma­žin­ti ap­lin­kos ter­ši­mo šal­ti­nius, kom­pen­suo­ti ap­lin­kai pa­da­ry­tą ža­lą, vys­ty­ti eko­lo­gi­nį švie­ti­mą.
Per­nai pa­gal šią pro­gra­mą bu­vo iš­leis­ti 87,3 tūkst. eu­rų. Pa­vyz­džiui, pre­ven­ci­nių prie­mo­nių die­gi­mui dėl gy­vū­nų (elek­tri­niai pie­me­nys, tvo­ros) skir­ti 21,4 tūkst. eu­rų, pa­si­nau­do­jo 4 as­me­nys. Pik­tžo­lės – sos­nov­skio barš­čio – nai­ki­ni­mui Al­sė­džių se­niū­ni­jo­je iš­leis­ti 500 eu­rų (0,6 ha), o Pla­te­lių se­niū­ni­jo­je – 800 eu­rų (0,8 ha).
Aukš­ta­li­pių pa­slau­ga kai­na­vo 2950 eu­rų: M. Ogins­kio rū­mų par­ke ge­nė­ti me­džiai ir ar­dy­ti var­nų ko­lo­ni­jos liz­dai. Už 8822 eu­rus įvyk­dy­tas UAB „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“ veik­los au­di­tas. Žli­bi­nų se­niū­ni­jo­je iš­vež­ta apie 23,4 to­nos su­si­kau­pu­sių be­šei­mi­nin­kių at­lie­kų (nuo Kan­tau­čių kai­mo ka­pi­nių). Tai kai­na­vo 5 tūkst. eu­rų. Už 3,5 tūkst. eu­rų Plun­gės ra­jo­ne ir mies­te at­lik­ta 11 mau­dy­mo­si vie­tų van­dens ir smė­lio ty­ri­mų, ku­riuos or­ga­ni­za­vo vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras. Vi­suo­me­nės svei­ka­tos rė­mi­mo spe­cia­lia­jai pro­gra­mai pa­nau­do­ta 20 tūkst. eu­rų.
Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je, da­ly­vau­jant moks­lei­viams, vyk­dy­tos eko­lo­gi­nės edu­ka­ci­jos: įreng­ta „lau­ko kla­sė“; ap­žel­din­ta da­lis mo­kyk­los te­ri­to­ri­jos (so­din­ti vien­me­čiai ir dau­gia­me­čiai au­ga­lai, pa­ga­min­ta 12 suo­liu­kų). Tam rei­kė­jo 500 eu­rų. Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­lo­je pa­da­ry­ta dar­bų už 1 tūkst. eu­rų: pa­so­din­ti gė­ly­nai, iš­kirs­ti men­ka­ver­čiai me­džiai ir krū­my­nai, su­kur­tas al­pi­na­riu­mas prieš mo­kyk­lą, at­nau­jin­ta 100 kv. m ve­jos.
Apie 5,7 tūkst. eu­rų kai­na­vo nu­pirk­ta me­džių ge­nė­ji­mo ir ava­ri­nių me­džių ša­li­ni­mo pa­slau­ga de­šim­ty­je se­niū­ni­jų (iš vi­so – 293 vnt. me­džių). Plun­gės mies­te 3497 eu­rų rei­kė­jo me­džių ge­nė­ji­mui (124 vnt.) ir ava­ri­nių me­džių ša­li­ni­mui (Pa­lan­kės g., Van­den­tie­kio g., J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g., Da­riaus ir Gi­rė­no g., S. Nė­ries g., Bi­ru­tės g., Se­na­mies­čio a.).
Nau­jų žel­di­nių įsi­gi­ji­mas ir so­di­ni­mas Plun­gė­je (215 me­džių ir de­ko­ra­ty­vi­nių krū­mų) kai­na­vo 1,5 tūkst. eu­rų, o Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je at­lik­tos prie­mo­nės – ka­si­mo dar­bai, van­dens dre­na­žo su­tvar­ky­mas, ma­ža­la­pių lie­pų ap­so­di­ni­mas (apie 60 me­de­lių) – at­si­ė­jo 9,3 tūkst. eu­rų.
Aso­cia­ci­jos Plun­gės mies­to vie­tos veik­los gru­pės pro­jek­tas kai­na­vo 14,2 tūkst. eu­rų: pa­reng­ta tech­ni­nė do­ku­men­ta­ci­ja, miš­kot­var­kos pro­jek­tas di­des­niam fi­nan­sa­vi­mui gau­ti, sie­kiant įreng­ti par­ką ir ta­kus Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos 2 ha te­ri­to­ri­jo­je.
Plun­gės r. sav. prieš­gais­ri­nė ap­sau­gos tar­ny­ba už 2,6 tūkst. eu­rų įsi­gi­jo pro­fe­sio­na­lių prie­mo­nių (ab­sor­ben­tų), ku­rios lei­džia su­rink­ti ir su­skal­dy­ti naf­tos pro­duk­tus į gam­tai ne­pa­vo­jin­gus da­ri­nius (70 vnt.). Paukš­ta­kių se­niū­ni­jo­je už 364 eu­rus įsi­gy­ta ora­pū­tė įveis­tai žu­vų po­pu­lia­ci­jai tven­ki­ny­je (Grum­blių k.) ap­rū­pin­ti de­guo­ni­mi. Maž­daug 1285 eu­rų rei­kė­jo M. Ogins­kio dva­ro par­ko tven­ki­nių ir til­tų pro­ta­kų at­nau­ji­ni­mui. Ak­ci­jos „Da­rom 2019“ (ba­lan­džio mėn.) or­ga­ni­za­vi­mui iš­leis­ta 7,5 tūkst. eu­rų, jos me­tu su­rink­ta ir iš­vež­ta apie 27,8 to­nos šiukš­lių mies­te ir ra­jo­ne.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai