Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

Me­lio­ra­ci­jos rei­ka­lams ti­ki­ma­si gau­ti 300 tūkst. eu­rų

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė pro­jek­tui „Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je esan­čių blo­gos būk­lės me­lio­ra­ci­jos sta­ti­nių re­konst­ra­vi­mas“ ir įsi­pa­rei­go­jo pri­si­dė­ti 20 proc. Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų. Pro­jek­tas bus tei­kia­mas pa­ra­mai iš Eu­ro­pos že­mės ūkio fon­do kai­mo plėt­rai gau­ti.

Skel­bia­ma, jog pa­raiš­ka bus tei­kia­ma di­džiau­siai pa­ra­mos su­mai – 300 000 eu­rų, dar 75 tūkst. eu­rų pri­si­dės Sa­vi­val­dy­bė, tad ben­dra pro­jek­to ver­tė – 375 tūkst. eu­rų.
Ga­vus pa­ra­mą, 2020 m. pla­nuo­ja­ma, kad bus rei­ka­lin­gi dar 26,5 tūkst. eu­rų: už kon­sul­ta­vi­mo pa­slau­gas – 2,7 tūkst. eu­rų; už tech­ni­nio dar­bo pro­jek­to pa­ren­gi­mą – 21 tūkst. eu­rų ir už pro­jek­to eks­per­ti­zės pa­slau­gas – 2800 eu­rų.
Įgy­ven­di­nus pro­jek­tą „Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je esan­čių blo­gos būk­lės me­lio­ra­ci­jos sta­ti­nių re­konst­ra­vi­mas“, Ku­lių ir Stal­gė­nų ka­dast­ro vie­to­vė­se bus re­konst­ruo­ta 16 km ma­gist­ra­li­nių me­lio­ra­ci­jos grio­vių ir juo­se esan­čių me­lio­ra­ci­jos sta­ti­nių bei til­tas. Pro­jek­te taip pat nu­ma­to­mos ap­lin­ko­sau­gi­nės prie­mo­nės.

Komentarai
Kiti straipsniai