Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

„Il­gai ieš­ko­jau gero specialisto…“

„Ar ži­no­te, kad į Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trą (TRATC) be kon­kur­so pri­im­tas Ta­ry­bos na­rio Ro­ber­to En­dri­ko sū­nus Os­val­das?“ – pra­ėju­sią sa­vai­tę į re­dak­ci­jos elek­tro­ni­nį paš­tą at­skrie­jo vie­no skai­ty­to­jo laiš­kas. „Na ir kas čia to­kio?“ – pa­gal­vo­sit, kaip ir re­dak­ci­ja. Vis­gi, ma­tant kaip nau­jo­ji ra­jo­no val­džia „pra­ki­ši­nė­ja“, įdar­bi­na sa­vo žmo­nes į Sa­vi­val­dy­bei pa­val­džias įmo­nes ar įstai­gas, skai­ty­to­jo klau­si­mas ne­at­ro­do keis­tas.

„Skaid­riai ir są­ži­nin­gai“

Tuoj po Sa­vi­val­dos rin­ki­mų pra­ėju­siais me­tais su­si­for­ma­vu­si nau­jo­ji val­dan­čio­ji Ta­ry­bos dau­gu­ma, į ku­rią įė­jo Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai, po­li­ti­nis da­ri­nys „Vie­nin­ga Plun­gė“, skel­bė­si, kad ra­jo­no žmo­nių la­bui dirbs są­ži­nin­gai ir skaid­riai, ne­bus jo­kios ko­rup­ci­jos ir pan.
Ta­čiau ne­pra­ėjus nė pu­sei me­tų, nau­ją­ją val­džią su­dre­bi­no pir­mas skan­da­las: UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ di­rek­to­rius Arū­nas Ta­mo­šaus­kas vie­šai pa­reiš­kė, kad dėl įmo­nės veik­los jau­tė spau­di­mą iš UAB „Vi­čiū­nų gru­pė“ ir jo ben­dra­sa­vi­nin­kio, Ta­ry­bos na­rio Liu­do Skie­raus. A. Ta­mo­šaus­kas ta­da sa­kė, kad „ma­rio­ne­te ne­si­ruo­šia bū­ti“ ir jo­kio „ki­li­mo vamz­džių pa­vi­da­lu iki „Vi­čiū­nų“ ties­ti ne­ke­ti­na“. Tuoj po to di­rek­to­rius su­si­lau­kė gra­si­nan­čių užuo­mi­nų iš Ta­ry­bos na­rio R. En­dri­ko, esą „ar jis įsi­vaiz­duo­jąs, kaip to­liau ga­lės dirb­ti sa­vo dar­bą įmo­nė­je?“
Kaip ten be­bū­tų, po­li­ti­kas iš­ne­šė sau­są kai­lį, nes Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ja „ne­įžvel­gė“ jo spau­di­mo di­rek­to­riui…
Ta­čiau kuo to­liau, tuo nau­jo­ji val­džia sa­vo „skaid­riais ir są­ži­nin­gais“ spren­di­mais klim­po gi­liau.

Ei­lė „keis­tų“ su­ta­pi­mų…

Gar­siai iš­rek­la­muo­tas skaid­rus „ne­pri­klau­so­mų“ Plun­gės sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių įmo­nių val­dy­bų iš­rin­ki­mas vir­to pa­juo­kos te­ma, nes dar ne­įvy­kus jų at­ran­kai, ta­po ži­no­ma, kas taps vie­na iš „ne­pri­klau­so­mos“ UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ val­dy­bos na­rių. Ja, kaip ra­šy­ta mū­sų laik­raš­ty­je, tu­rė­jo tap­ti (ir ta­po!) „Vie­nin­gai Plun­gei“ pri­klau­san­ti tei­si­nin­kė Mar­ga­ri­ta Cha­ri­to­no­va.
Laik­raš­tis ta­da taip pat įspė­jo, kad tu­ri in­for­ma­ci­jos, jog į ne­pri­klau­so­mą „Plun­gės van­de­nų“ val­dy­bą pre­ten­duo­ja to pa­ties Ta­ry­bos na­rio R. En­dri­ko sū­nus Os­val­das. Tie­sa, į at­ran­ką jis ne­at­vy­ko…
Plun­gės mies­to se­niū­no rin­ki­mai tik dar sy­kį pa­tvir­ti­no, jog pri­si­den­gus „skaid­ru­mu“, rei­kia­ma­me pos­te ga­li­ma tu­rė­ti sa­vo žmo­gų. Pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį „Plun­gės ži­nios“ ra­šė, kad mies­to se­niū­ne taps su val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je esan­čiais kon­ser­va­to­riais sie­ja­ma Už­im­tu­mo tar­ny­bos Klai­pė­dos klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Dan­gi­ru­tė Jur­ku­vie­nė. Ir nors iš pra­džių val­džios at­sto­vai tai nei­gė, ne­se­niai Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas pa­skel­bė, kad se­niū­ne ta­po… D. Jur­ku­vie­nė.
Is­to­ri­ja su ne­pri­klau­so­ma UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ val­dy­ba – „skaid­rių“ val­dan­čio­sios dau­gu­mos spren­di­mų pa­ro­di­ja. Kai ne­pri­klau­so­ma val­dy­ba pa­ban­dė bū­ti iš­ties ne­pri­klau­so­ma (į įmo­nės di­rek­to­riaus pos­tą iš­rin­ko ne su val­dan­čiai­siais sie­ja­mą žmo­gų), iš­kart bu­vo pa­sta­ty­ta į sa­vo vie­tą – at­leis­ta. Mo­ty­vas – „iš­rink­ti ir pa­skir­ti val­dy­bos na­riai, ga­li­mai pa­žeis­da­mi ne­ša­liš­ku­mo ir są­ži­nin­gu­mo prin­ci­pus, vei­kė prieš ben­dro­vės ir ak­ci­nin­ko nau­dą, di­rek­to­riaus at­ran­ka at­lik­ta la­bai ne­pro­fe­sio­na­liai ir for­ma­liai, taip su­ku­riant prie­lai­dą ma­ny­ti, kad ga­li­mai bu­vo iš anks­to su­si­tar­ta dėl ga­lu­ti­nio re­zul­ta­to.“
O val­dy­bos na­rių ar­gu­men­tas, kad su „Vie­nin­ga Plun­ge“ sie­ja­mas kan­di­da­tas nu­ko­pi­ja­vo vie­nos ke­lei­vių per­ve­ži­mu už­si­i­man­čios įmo­nės pri­sta­ty­mą ir jį pa­tei­kė kaip sa­vo pro­gra­mą, pa­si­ro­do, nie­kam nė mo­tais.
Čia dar ne vis­kas. Lyg cir­ko pa­si­ro­dy­me ne­tru­kus vie­nas „iš­rink­tas“ val­dy­bos na­rys, ku­ris net ne­da­ly­va­vo po­sė­džiuo­se, pa­reiš­kė, kad net ne­ži­no, kaip bu­vo iš­rink­tas…
Cir­kas tę­sė­si to­liau: ma­tyt, su­siz­gri­bęs, jog su­si­vė­lė sa­vo sku­bo­tuo­se spren­di­muo­se, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius da­lį val­dy­bos na­rių grą­ži­no, o ki­tą da­lį pa­sky­rė iš Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų kaip lai­ki­nus. Ki­taip ta­riant, „ne­pri­klau­so­mai“ val­dy­bai įves­tas tie­sio­gi­nis ak­ci­nin­ko val­dy­mas. Tuo pa­čiu aiš­kiai pa­ro­dy­ta, kaip bus tvar­ko­ma­si su ki­to­mis „ne­pri­klau­so­mo­mis“ val­dy­bo­mis, jei ne­bus da­ro­ma taip, kaip no­ri val­dan­čio­ji dau­gu­ma.
Pir­mo­mis šių me­tų die­no­mis val­dan­tie­ji pa­skel­bė (ir tuo pa­čiu pa­tvir­ti­no, kas bu­vo kal­ba­ma vie­šo­jo­je erd­vė­je dar iki kon­kur­so), kad TRATC va­do­vu iš­rink­tas vėl su tais pa­čiais ko­a­li­ci­jos part­ne­riais – kon­ser­va­to­riais – sie­ja­mas žmo­gus. Juo ta­po prieš tai vie­no­je „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pei pri­klau­san­čio­je įmo­nė­je dir­bęs Vi­di­man­tas Do­mar­kas. O štai da­bar TRATC va­do­vas į dar­bą be kon­kur­so ar at­ran­kos pri­ėmė… „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pė­je be­si­dar­buo­jan­čio val­dan­čio­sios Ta­ry­bos dau­gu­mos at­sto­vo, „Vie­nin­gos Plun­gės“ na­rio R. En­dri­ko sū­nų Os­val­dą.
Su­ta­pi­mas? O gal at­ly­gis?

„Ko­dėl tu­rė­jau skelb­ti kon­kur­są?“

Pir­miau­sia, rei­kia pa­sa­ky­ti, kad Ta­ry­bos na­rio sū­nus iki 2017 m. ru­dens dir­bo TRATC-e. Iki tol vi­suo­me­nė­je ma­žai kam ži­no­mas O. En­dri­kas Plun­gė­je pa­gar­sė­jo Sa­vi­val­dos ta­ry­bos rin­ki­mų lai­ko­tar­piu (už­pra­ė­ju­siais ir pra­ėju­siais me­tais), kai so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se „at­si­sklei­dė“ sek­sis­ti­niais, ki­tus že­mi­nan­čiais ko­men­ta­rais, vie­nus iš­va­din­da­mas „sė­din­čiais iš­an­gė­je“, ki­tus – „po­li­ti­kie­riais, sė­din­čiais ka­ba­kuo­se“ ar siū­ly­da­mas „iš­ban­dy­ti nau­ją šam­pū­ną, kad pro­tin­ges­nės min­tys at­ei­tų“…
Ir štai da­bar, kai ne­ta­po ne­pri­klau­so­mos UAB „Plun­gės van­de­nys“ val­dy­bos na­riu, pra­ėjus pus­an­tro mė­ne­sio po nau­jo TRATC va­do­vo pa­sky­ri­mo, O. En­dri­kas pa­ty­liu­kais grį­žo į tą pa­čią įmo­nę, iš ku­rios bu­vo pa­si­trau­kęs.
Dėl jo pa­sky­ri­mo į pa­rei­gas re­dak­ci­ja su­sie­kė su TRATC di­rek­to­riu­mi V. Do­mar­ku, ku­ris per tar­pi­nin­ką – įmo­nės Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo spe­cia­lis­tę Eg­lę Ge­le­ži­nę – pa­tei­kė at­sa­ky­mus į mū­sų klau­si­mus.
„Os­val­das En­dri­kas į Eks­plo­a­ta­ci­jos sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas pa­skir­tas nuo 2020-01-16. Kon­kur­sas skelb­tas ne­bu­vo, – ra­šo­ma at­siųs­ta­me at­sa­ky­me ir pri­du­ria­ma, – O. En­dri­kas anks­čiau ne vie­ne­rius me­tus dir­bo UAB „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tre“, yra su­si­pa­ži­nęs su įmo­nės veik­la, tai­gi tu­ri pa­tir­ties, yra kom­pe­ten­tin­gas – tu­ri aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį iš­si­la­vi­ni­mą , o svar­biau­sia – no­rą dirb­ti įmo­nės la­bui.“
Į klau­si­mą dėl gi­mi­nys­tės ry­šių, di­rek­to­riui ga­li­mai da­ry­tą įta­ką pri­imant į pa­rei­gas, E. Ge­le­ži­nė at­sa­kė: „Pri­imant dar­buo­to­jus į TRATC, gi­mi­nys­tės ry­šių „ne­ana­li­zuo­ja­me“, ta­čiau ne­po­tiz­mas nė­ra to­le­ruo­ti­nas. Svar­biau­si as­pek­tai, ku­riais va­do­vau­ja­ma­si įdar­bi­nant – no­ras dirb­ti šiai įmo­nei ir kom­pe­ten­ci­ja. Net ne­pa­tei­kus ko­men­ta­ro į ki­tą klau­si­mą – jau bus ko­men­ta­ras. To­dėl į pro­vo­ka­ci­jas ir in­ter­pre­ta­ci­jas ne­ke­ti­na­me re­a­guo­ti.“
Ta­čiau re­dak­ci­jai vis­gi bu­vo įdo­mu, ko­dėl bu­vo pa­si­rink­tas bū­tent tas, o ne ki­tas žmo­gus, ir ko­dėl ne­bu­vo skelb­tas kon­kur­sas.
Te­le­fo­nu su­si­sie­kus su pa­čiu di­rek­to­riu­mi, su­lau­kė­me at­sa­ky­mo, kad kon­kur­so skelb­ti ne­pri­va­lu, nes ir ki­tos įmo­nės ne­skel­bia kon­kur­so ieš­ko­da­mos dar­buo­to­jų. „Aš il­gai ieš­ko­jau ge­ro spe­cia­lis­to…“ – pa­bai­go­je nu­skam­bė­jo di­rek­to­riaus žo­džiai.
Il­gai – tai tru­pu­tį dau­giau nei pus­an­tro mė­ne­sio dir­bant ir va­do­vau­jant TRATC-ui nuo pa­sky­ri­mo die­nos. No­rom ne­no­rom ky­la keis­tų min­čių bei klau­si­mų: ko­dėl iki tol ki­tam di­rek­to­riui kaip ir ne­pri­rei­kė bū­tent to­kio, bū­tent ši­to spe­cia­lis­to…

Pet­ras ŽILIUS

Nuotraukoje: Metų pradžioje TRATC vadovu paskirtas V. Domarkas (kairėje) redakcijai teigė ilgai ieškojęs gero specialisto, todėl nieko blogo nemato, kad be konkurso įdarbino Tarybos nario R. Endriko sūnų Osvaldą.

Komentarai
Kiti straipsniai