Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

Ap­do­va­no­ti pa­rei­gū­nai už ge­riau­sius pa­sie­ki­mus spor­te

Pa­mi­nė­ti Va­sa­rio 16-to­sios, Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos, Kul­tū­ros fab­ri­ke su­si­rin­ku­sius Klai­pė­dos ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus svei­kin­da­mas Klai­pė­dos apskr. VPK vir­ši­nin­kas Al­fon­sas Mo­tu­zas pa­žy­mė­jo, kad mei­lė Tė­vy­nei to­ly­gi mei­lei ar­ti­miau­siam žmo­gui, ra­gi­no džiaug­tis, kad gy­ve­na­me Ne­pri­klau­so­mo­je Lie­tu­vo­je ir ga­li­me lais­vai švęs­ti sun­kiai iš­ko­vo­tą Lais­vę.

Ke­liems ap­skri­ties pa­rei­gū­nams įteik­ti me­da­liai ir pa­dė­kos už ne­pri­ekaiš­tin­gą tar­ny­bą. Ap­do­va­no­tos ge­riau­sius re­zul­ta­tus spor­te pa­sie­ku­sios ko­man­dos. Su­su­ma­vus per­nai vy­ku­sių var­žy­bų re­zul­ta­tus, pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Klai­pė­dos apskr. VPK Pa­tru­lių rink­ti­nės, ant­rą­ją – Rie­ta­vo ko­mi­sa­ria­to, bron­za ati­te­ko Skuo­do ra­jo­no ko­mi­sa­ria­to ko­man­doms.
Šven­ti­nės po­pie­tės me­tu Klai­pė­dos ap­skri­ties pa­rei­gū­nams pa­ro­dy­tas Lie­tu­vos po­li­ci­jos stu­den­tų su­kur­tas vai­dy­bi­nis fil­mas „Tar­na­vau. Lie­tu­vos po­li­ci­jo­je“ (re­ži­sie­rius – Te­odo­ras Va­lys).

Klai­pė­dos VPK inf.

Komentarai
Kiti straipsniai