Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

Skau­tai Lie­tu­vos gim­ta­die­nį šven­tė tris die­nas

Lie­tu­vos skau­ti­jos (LS) Tel­šių kraš­to Plun­gės ir Žli­bi­nų Gon­din­gos tun­to skau­tams Va­sa­rio 16-osios ren­gi­niai tę­sė­si nuo penk­ta­die­nio iki sek­ma­die­nio.

Penk­ta­die­nį, pa­kvies­ti pa­ty­ru­sio skau­to Gied­riaus ma­mos ir dar­že­lio ad­mi­nist­ra­ci­jos, sve­čia­vo­mės lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Pa­sa­ka“. Kar­tu su vai­kais šven­tė­me 102 Lie­tu­vos gim­ta­die­nį. Su dar­že­lio ben­druo­me­ne prie iš­skleis­tos tri­spal­vės gie­do­jo­me Lie­tu­vos him­ną, klau­sė­mės ma­žų­jų pi­lie­čių dai­nų ir ei­lių. Taip pat pa­pa­sa­ko­jo­me jiems apie mū­sų or­ga­ni­za­ci­ją, dai­na­vo­me ju­bi­lie­ji­nei skau­tų šimt­me­čio sto­vyk­lai, vy­ku­siai 2018 m. Rum­šiš­kė­se, gru­pės „Sky­lė“ su­kur­tą dai­ną „Su­dai­nuo­ki­me Lie­tu­vą“. Po iš­kil­min­go­sios da­lies su­si­bū­rė­me kie­me ir prie dar­že­lio var­tus sau­gan­čių nykš­tu­kų su­smei­gė­me į že­mę tri­spal­vius vė­jo ma­lū­nė­lius. Su ma­ža­isiais at­si­svei­ki­no­me iki ki­tų su­si­ti­ki­mų.
Šeš­ta­die­nį rin­ko­mės būk­le, esan­čia­me žir­gy­ne, pa­mi­nė­ti Gon­din­gos tun­to ant­ro­jo gim­ta­die­nio. Su­si­bū­rė­me kar­tu pri­si­min­ti, kaip 2018 m. va­sa­rio 17 d. Plun­gės vai­kų bib­lio­te­kos Kū­ry­bos pa­lė­pė­je bu­vo įkur­tas LS Tel­šių kraš­to Gon­din­gos tun­tas, ku­riam pri­klau­so se­sių Kregž­dy­no (drau­gi­nin­kė se­sė Kris­ti­na), bro­lių Per­kū­no ąžuo­lo (tun­ti­nin­kas bro­lis Do­vy­das) ir Žli­bi­nų Ig­no Kon­čiaus (drau­gi­nin­kė se­sė Ire­na) drau­go­vės.
No­rė­jo­si, kad šven­tė bū­tų ir sma­gi, ir so­ti, tad ant­ro­jo gim­ta­die­nio pro­ga su­ren­gė­me ce­pe­li­nų puo­tą. Ži­no­ma, šį tra­di­ci­nį pa­tie­ka­lą ruo­šė­me būk­le ben­dro­mis jė­go­mis, o vė­liau, iš­grieb­da­mi „klec­kus“ iš puo­do, ban­dė­me at­pa­žin­ti, ku­rie ce­pe­li­nai kie­no ran­ko­mis su­lip­dy­ti. La­bai svar­bu pa­mi­nė­ti, kad prieš vai­šes vy­ko iš­kil­min­ga ri­kiuo­tė su vė­lia­vos įne­ši­mu, him­no gie­do­ji­mu, tun­ti­nin­ko bro­lio Žyd­rū­no svei­ki­ni­mu ir nau­jo LS na­rio bro­lio Ta­do įžo­džiu. Be ri­kiuo­tės ir vai­šių, tą die­ną skau­tų lau­kė staig­me­na – vir­tu­a­lios re­a­ly­bės (VR) aki­nių edu­ka­ci­ja, ku­rią su­ren­gė se­sė Kris­ti­na, dir­ban­ti Plun­gės vai­kų bib­lio­te­ko­je. VR aki­niai – Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos pro­jek­to re­zul­ta­tas. Jais šiau­liš­kiai bib­lio­te­ki­nin­kai da­li­ja­si su ki­to­mis ap­skri­ties bib­lio­te­ko­mis. Va­sa­rio mė­ne­sį – su Plun­gės vai­kų bib­lio­te­ka.
Šeš­ta­die­nio pa­va­ka­rę pen­ki gon­din­giš­kiai dar nu­lė­kė iki Kau­no pa­svei­kin­ti Ža­lia­kal­nio tun­to, tą die­ną šven­tu­sio 1-ąjį gim­ta­die­nį. Kaip sa­kė bro­lis Žyd­rū­nas, juk rei­kia už­megz­ti di­plo­ma­ti­nius san­ty­kius su į ki­tą Ne­mu­no pu­sę per­mes­tais že­mai­čiais. Jiems šū­kiu „Mau­raa ne mau­raa, Kauns va­ra kiau­rą! Po Plun­gės, aiš­ku“ pa­lin­kė­jo­me aug­ti ir stip­rė­ti.
Li­ku­sie­ji būk­le nuo ce­pe­li­nų per­ėjo prie tor­to, py­ra­gų ir se­sių Ol­gos ir Mil­dos iš Ma­žei­kių at­vež­to bur­no­je tirps­tan­čio tin­gi­nio. Po vai­šių at­si­svei­ki­no­me iki ry­to­jaus.
Ki­tą ry­tą (sek­ma­die­nį) vėl su­si­bū­rė­me būk­le. Šį­kart – vir­ti sriu­bos ir ruoš­ti py­ra­go. Mat tą die­ną tu­rė­jo­me su­spė­ti į du ren­gi­nius – Py­ra­gų šven­tę, skir­tą Va­sa­rio 16-ajai, vy­ku­sią Plun­gės kul­tū­ros cen­tre, ir Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės mi­nė­ji­mą su Stal­gė­nų ben­druo­me­ne. Tad ki­bo­me į dar­bą. Vie­ni sku­to, pjaus­tė dar­žo­ves, da­rė mė­sos ku­ku­liu­kus sriu­bai, ki­ti te­pė bal­tą duo­ną, pjaus­tė deš­rą ir sū­rį su­muš­ti­nių py­ra­gui, mat pa­si­ta­rę nu­spren­dė­me, kad py­ra­gas ne­bū­ti­nai tu­ri bū­ti sal­dus. Skau­tams ap­skri­tai pats gar­džiau­sias py­ra­gas yra ant lau­žo vir­ta ko­šė…
Bai­gę mais­to ruo­šos dar­bus, iš­sku­bė­jo­me į šv. Mi­šias. Jau­nes­nie­ji bro­liai ir se­sės su va­do­vė­mis Li­na bei Mar­ga­ri­ta – į Plun­gės šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čią, vy­res­nie­ji su va­do­vais Kris­ti­na ir Žyd­rū­nu – į Stal­gė­nų šv. apaš­ta­lų Pet­ro ir Pau­liaus baž­ny­čią, kur kar­tu su Stal­gė­nų ben­druo­me­ne pa­mi­nė­jo­me Lie­tu­vos gim­ta­die­nį. Prie gau­saus plun­giš­kių skau­tų bū­rio pri­si­jun­gė ir Rie­ta­vo skau­tai Ar­nas bei Gvi­das.
Po šv. Mi­šių, ku­rias au­ko­jo kle­bo­nas An­ta­nas Gut­kaus­kas, bei ei­lių, svei­ki­ni­mų, skam­bė­ju­sių iš Stal­gė­nų se­niū­no Arū­no Jur­kaus, se­niū­ni­jos šei­mų ben­druo­me­nės „Gi­ja“ pir­mi­nin­kės Jur­gi­tos La­ta­kie­nės, bib­lio­te­ki­nin­kės Bro­nis­la­vos Moc­ku­vie­nės, Mi­la­šai­čių kai­mo šei­mų ben­druo­me­nės „Sruo­ja“ va­do­vės Rū­tos En­dri­jaus­kie­nės, jau­nų­jų stal­gė­niš­kių ir ki­tų lū­pų, vi­sa ben­druo­me­nė su­si­rin­ko kle­bo­ni­jo­je. Čia mes, Gon­din­gos tun­to at­sto­vai, pa­kvie­tė­me vi­sus į ra­tą skau­tiš­kai mal­dai, o po jos – pa­ska­nau­ti at­si­vež­tos sriu­bos. Re­gis, bu­vo tik­rai gar­du, nes ne vie­nas pa­no­ro ir ant­ros por­ci­jos. Puo­das bu­vo toks di­de­lis, kad li­ko ir Rie­ta­vo se­ne­lių na­mų gy­ven­to­jams. Jiems vai­šes iš Stal­gė­nų par­ve­žė kle­bo­nas A. Gut­kaus­kas. Pa­bu­vo­ję su Stal­gė­nų ben­druo­me­ne, pa­ki­lia nuo­tai­ka su­si­ruo­šė­me na­mo.
Ne ma­žiau sma­gu bu­vo Plun­gė­je li­ku­siems gon­din­giš­kiams. Jie po šv. Mi­šių pri­si­jun­gė prie Plun­gės įstai­gų, įmo­nių, or­ga­ni­za­ci­jų, pa­vie­nių as­me­nų, ben­druo­me­nių ini­cia­ty­vos pa­svei­kin­ti Lie­tu­vą su 102-uo­ju gim­ta­die­niu vai­ši­nant pa­čių pa­ga­min­tais py­ra­gais. Tai­gi tarp 800 tor­tų, py­ra­gų, „skruz­dė­ly­nų“, vy­nio­ti­nių ir ki­tų gar­dė­sių pui­ka­vo­si ir skau­tų Gon­din­gos tun­to ne­sal­dus su­muš­ti­nių py­ra­gas „Gon­din­gos pi­lia­kal­nio pi­lai­tė“.
Ap­si­lan­kiu­sie­ji rin­ko „Lie­tu­viš­kiau­sią“, „Ska­niau­sią“, „Gra­žiau­sią“, „Ori­gi­na­liau­sią“, „Įdo­miau­sią“ ir „Iš­skir­ti­niau­sio sko­nio“ py­ra­gus. Pa­tys nu­ste­bo­me, kai mū­sų py­ra­gas pel­nė „Įdo­miau­sio“ no­mi­na­ci­ją. Sma­gu, kad mū­sų nau­jų­jų drau­gų iš „Pa­sa­kos“ lop­še­lio-dar­že­lio ke­pi­nys bu­vo pa­skelb­tas „Iš­skir­ti­niau­sio sko­nio“.
Tai­gi mums, skau­tams, Va­sa­rio 16-osios ren­gi­niai bu­vo ne tik sma­gūs, bet ir tik­rai įsi­min­ti­ni bei pra­smin­gi. Su­si­do­mė­ju­sius kvie­čia­me įsi­jung­ti į skau­tiš­ką šei­mą.

„Gon­din­gos“ tun­to inf.

 

Nuotraukoje: Vasario 16-ąją skautai lankėsi Stalgėnuose, kur po šv. Mišių miestelio bendruomenę vaišino sriuba.

Komentarai
Kiti straipsniai