Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

Mi­nė­jo Va­sa­rio 16-ąją

Va­sa­rio 16-osios ren­gi­niai Tve­ruo­se pra­si­dė­jo jau penk­ta­die­nį. Tve­rų gim­na­zi­jos ak­tų sa­lė­je vy­ko Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos ren­gi­nys „Taip žy­di lais­vė“. Šeš­ta­die­nį Tve­rų kul­tū­ros na­muo­se su­reng­tas šven­ti­nis kon­cer­tas „Ap­juos­kim Lie­tu­vė­lę“. Da­ly­va­vo Kvė­dar­nos kul­tū­ros na­mų, Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro, Tve­rų gim­na­zi­jos ir kul­tū­ros na­mų me­no ko­lek­ty­vai. Va­sa­rio 16-ąją bu­vo au­ko­ja­mos šv. Mi­šios Tve­rų Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ap­si­lan­ky­mo baž­ny­čio­je.

Va­sa­rio 15-ąją La­bar­džių kai­mo ben­druo­me­nė taip pat pa­mi­nė­jo Va­sa­rio 16-ąją. Lie­tu­vos gim­ta­die­nio pro­ga la­bar­diš­kiai su­ren­gė jau tra­di­ci­niu ta­pu­sį kon­cer­tą. O Me­din­gė­nų fi­lia­le sek­ma­die­nį su­reng­tas ta­py­bos pa­ro­dos „Tė­viš­kės spal­vos“, skir­tos Va­sa­rio 16-ajai, ati­da­ry­mas.
Va­sa­rio 16-ąją – Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną – Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tre vy­ko šven­ti­nis kon­cer­tas „Ko­kia nuo­sta­bi“. Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma.
Kon­cer­tą su­ren­gė Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro me­no ko­lek­ty­vai: mer­gai­čių šo­kių ko­lek­ty­vas ir mer­gi­nų šo­kių ko­lek­ty­vas „Šar­ke­lės“ (vad. Al­do­na Mic­ku­vie­nė), fol­klo­ro an­sam­blis „Ka­da­gi­nis“ ir liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Su­ba­ta“ (vad. Ai­da Liu­ti­kie­nė), jau­ni­mo šo­kių ko­lek­ty­vas ir vy­res­nių­jų žmo­nių šo­kių ko­lek­ty­vas „Trep­sis“ (vad. Ri­ma Pleš­kie­nė), dra­mos stu­di­ja „Di­džio­ji T“ (vad. Bi­ru­tė Ged­mi­nai­tė), mo­te­rų cho­ras „Jū­ra­va“ (vad. Vy­tau­tė Jo­nuš­kie­nė, kon­cert­meis­te­rė Ja­na Alek­na­vi­čie­nė), te­at­ro „Ruo­da“ ak­to­riai (vad. Vin­cas An­driuš­ka), so­lis­tė Ema Ma­ro­zai­tė, kul­tū­ros cen­tro kū­ry­bi­nė gru­pė.

Komentarai
Kiti straipsniai