Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

Ža­lio­sios ro­dyk­lės grįš, jei bus gau­tas pri­ta­ri­mas

Tai, kad pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Plun­gė­je, kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, san­kry­žo­se ne­li­ko ža­lių­jų ro­dyk­lių, ku­rios vai­ruo­to­jams tei­kė ga­li­my­bę at­lik­ti po­sū­kį į de­ši­nę, net jei tuo me­tu švie­so­fo­re deg­da­vo rau­do­nas sig­na­las, – ma­žai ką nu­džiu­gi­no. Juk nie­kam jos ne­truk­dė. Ki­lo ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ban­ga, tad pa­kei­ti­mai bu­vo at­šauk­ti – sau­sio 17 d. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos įsa­ky­mu ža­li­ą­sias ro­dyk­les nu­tar­ta grą­žin­ti. Tie­sa, yra tam tik­rų są­ly­gų – rei­kia gau­ti kom­pe­ten­tin­gų spe­cia­lis­tų pri­ta­ri­mą. Plun­gės ra­jo­no Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja, po­sė­džia­vu­si sau­sio 23-iąją, pa­si­sa­kė už ža­lių­jų ro­dyk­lių grą­ži­ni­mą mū­sų mies­te, ta­čiau, kaip mi­nė­ta, rei­kės su­lauk­ti tei­gia­mo at­sa­ky­mo.

Plun­gė­je ža­lio­sios ro­dyk­lės bu­vo dvie­jo­se vie­to­se: prie švie­so­fo­rų, sto­vin­čių J. Ju­mo-Vaiž­gan­to ir Si­na­go­gų gat­vių san­kry­žo­je, bei prie švie­so­fo­rų V. Ma­čer­nio, A. Ju­cio ir J.Tu­mo-Vaiž­gan­to san­kry­žo­je. Jau pieš nau­jus me­tus len­te­lės bu­vo nuim­tos, ir ta­da prieš san­kry­žas at­si­ra­do len­te­lės su įspė­ji­mais apie pa­si­kei­ti­mus.
Pir­mo­sio­mis die­no­mis vai­ruo­to­jai sig­na­li­za­vo vie­ni ki­tiems, ne­su­pras­da­mi, ko­dėl prie­ky­je sto­vin­tys au­to­mo­bi­liai ro­do po­sū­kį, bet ne­be­su­ka de­ši­nėn, kol ne­už­si­de­ga ža­lia švie­sa. Pas­kui sig­na­li­za­vi­mai lio­vė­si, bet kamš­čių, ypač mik­ro­ra­jo­ne esan­čio­je re­gu­liuo­ja­mo­je san­kry­žo­je, bent jau pi­ko me­tu, pa­si­tai­ko iki šiol.
Ka­dan­gi Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja nu­ta­rė ža­li­ą­sias ro­dyk­les grą­žin­ti į sa­vo vie­tas, o Vy­riau­sy­bė tam pri­ta­rė, Sa­vi­val­dy­bių Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos tu­ri ap­si­spręs­ti, ar to tik­rai rei­kia, ir ku­rio­se vie­to­se. Es­mė ta, jog kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės nau­jiems eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo rei­ka­la­vi­mams bu­vo pa­si­ren­gu­sios ir len­te­lių su ža­lia ro­dyk­le grą­žin­ti ne­be­pla­nuo­ja, mat įren­gė pa­pil­do­mas švie­so­fo­rų sek­ci­jas ir juos per­prog­ra­ma­vo.
Mū­sų Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja, ku­riai pir­mi­nin­kau­ja Ro­ber­tas En­dri­kas, šiuo klau­si­mu dis­ku­ta­vo sausio pabaigoje. Kaip ži­nia, Plun­gė­je pa­pil­do­mų sek­ci­jų prie švie­so­fo­rų ne­bu­vo įreng­ta. Ko ge­ro, to­kiu at­ve­ju mums tiks­lin­giau bū­tų bu­vę keis­ti pa­čius švie­so­fo­rus, mat pa­pil­do­mų sek­ci­jų anie ga­lė­jo ir „ne­at­lai­ky­ti“, o nau­jiems pi­ni­gų nė­ra.
Ko­mi­si­jos na­riai su­ta­rė vien­bal­siai – Plun­gė­je ža­li­ą­sias ro­dyk­les rei­kia grą­žin­ti į tas pa­čias vie­tas. Ta­čiau Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja į šį pro­ce­są yra įtrau­ku­si Trans­por­to kom­pe­ten­ci­jų agen­tū­rą, ku­ri pir­miau tu­ri pa­tvir­tin­ti sa­vi­val­dy­bių siū­ly­mą vie­no­je ar ki­to­je san­kry­žo­je grą­žin­ti ža­lią len­te­lę. Agen­tū­ra at­lie­ka spren­di­mo įreng­ti prie trans­por­to švie­so­fo­ro rau­do­no sig­na­lo len­te­lę su ža­lia ro­dyk­le ver­ti­ni­mą eis­mo sau­gu­mo ir pra­lai­du­mo po­žiū­riu. Tai­gi, da­bar Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja kreip­sis į VšĮ „Trans­por­to kom­pe­ten­ci­jų agen­tū­ra“ ir lauks at­sa­ky­mo. Ti­ki­ma­si, kad mū­sų mies­to ža­lių­jų ro­dyk­lių grą­ži­ni­mui bus pri­tar­ta.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Plungėje prie šviesoforų žaliosios rodyklės greičiausiai bus grąžintos, bet kol kas tebekabo lentelės su įspėjimais apie pasikeitimus.

Komentarai
Kiti straipsniai