Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

Šei­rės sto­vyk­la­vie­tės li­ki­mas: Sa­vi­val­dy­bei ar į pri­va­ti­nin­kų ran­kas?

Prie pat Pla­te­lių eže­ro, ne­to­li jach­tklu­bo, esan­ti Šei­rės sto­vyk­la­vie­tė su vi­sais ta­kais ir aikš­te­lė­mis ga­li ati­tek­ti pri­va­ti­nin­kams. Kaip sa­kė Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Vac­lo­vas Ma­ta­vi­čius, re­or­ga­ni­za­vus ša­lies urė­di­jas į Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­ją, rek­re­a­ci­jos te­ri­to­ri­jos yra pa­lik­tos li­ki­mo va­liai. To­dėl Sa­vi­val­dy­bė no­rė­tų vi­są že­mės skly­pą pa­si­im­ti sa­vo ži­nion ir im­tis tvar­kos. Ta­čiau Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rių dau­gu­ma bu­vo prieš to­kį pla­ną, pa­va­din­da­mi jį „gal­vos skaus­mu“.

Klau­si­mą dėl vals­ty­bi­nės miš­kų ūkio pa­skir­ties skly­po per­da­vi­mo pa­ti­kė­ji­mo tei­se Sa­vi­val­dy­bei, mi­nė­tas ko­mi­te­tas ap­ta­rė va­sa­rio 4 die­ną. Ko­dėl pa­ruoš­tas toks spen­di­mo pro­jek­tas, pa­aiš­ki­no Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas V. Ma­ta­vi­čius.
Tei­gė, jog re­or­ga­ni­za­vus miš­kų urė­di­ją, rek­re­a­ci­jos te­ri­to­ri­jos yra pa­lik­tos li­ki­mo va­liai – sto­vyk­la­vie­tės ne­pri­žiū­ri­mos, suo­lai su­lū­žę, lau­ža­vie­tė­se esan­tys ug­nia­ku­rai iš­griu­vę. Šiuo at­ve­ju kal­ba­ma apie 1,8 ha že­mės skly­pą Pla­te­lių se­niū­ni­jo­je, ne­to­li eže­ro, kur yra ir Šei­rės sto­vyk­la­vie­tė.
Bai­mi­na­ma­si, kad vals­ty­bės tur­to ban­kas tą že­mę par­duos pri­va­ti­nin­kams. To­dėl Sa­vi­val­dy­bė no­rė­tų per­im­ti mi­nė­tą skly­pą sa­vo ži­nion. Jis da­bar pri­klau­so Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jai, bet jos funk­ci­joms yra ne­rei­ka­lin­gas.
Pa­sak V. Ma­ta­vi­čiaus, pla­nuo­ja­ma su­tvar­ky­ti sto­vyk­la­vie­tės in­fra­struk­tū­rą, taip pat bū­tų ga­li­ma įreng­ti kem­pe­rių aikš­te­lę, rei­kė­tų iš­spręs­ti van­den­tie­kio ir ka­na­li­za­ci­jos rei­ka­lus. Be to, skly­pą svar­bu per­im­ti ir to­dėl, kad at­ei­ty­je bū­tų už­tik­rin­tas dvi­ra­čių ta­kų apie Pla­te­lių eže­rą nau­do­ji­mo tęs­ti­nu­mas.
Da­bar Sa­vi­val­dy­bė ne­ga­li skir­ti lė­šų ne sa­vo val­do­mai te­ri­to­ri­jai tvar­ky­ti. To­dėl krei­pė­si į Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­ją dėl skly­po per­da­vi­mo pa­ti­kė­ji­mo tei­se.
Gruo­džio mė­ne­sį gau­tas at­sa­ky­mas. Raš­te iš­dės­ty­tos są­ly­gos dėl že­mės skly­po ir ja­me esan­čio il­ga­lai­kio tur­to per­da­vi­mo. Iš­reikš­ta po­zi­ci­ja, jog kar­tu su že­mės skly­pu Sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų pri­si­im­ti ke­liu­ką į Šei­rės sto­vyk­la­vie­tę, rek­re­a­ci­nius pės­čių­jų ta­kus, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, po­il­sio aikš­te­lę, lau­ko tu­a­le­tą ir vi­sa ki­ta, kas įei­na į skly­po te­ri­to­ri­ją.
Ko­mi­te­to na­riai dėl to net bal­sa­vo. Pri­ta­rė tik To­mas Rau­dys. Ki­tiems tai at­ro­dė „uto­pi­niai pla­nai“. Ro­ber­tas En­dri­kas svars­tė, kad Sa­vi­val­dy­bė vis tiek ne­mo­ka „biz­nio da­ry­ti“, tai kam čia rei­kia… „Te­gu par­duo­da Tur­to ban­kas. Kam mums rei­kia to skly­po? Bū­tų tik gal­vos skaus­mas Sa­vi­val­dy­bei“, – sa­vo nuo­mo­nę dės­tė R. En­dri­kas.
Ga­lu­ti­nį spren­di­mą vis­gi pri­ims Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Savivaldybės taryba turės apsispręsti, ar perimti savo žinion žemės sklypą, į kurį įeina ir Šeirės stovyklavietė.

Komentarai
Kiti straipsniai