Pirmadienis, 2021 m. sausio 18 d.

Pa­si­da­li­no in­for­ma­ci­ja apie Sa­vi­val­dy­bė­je vyk­do­mus pro­jek­tus

Be­si­bai­giant pir­ma­jam šių me­tų Ta­ry­bos po­sė­džiui, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pa­si­da­li­no in­for­ma­ci­ja, kaip se­ka­si vyk­dy­ti pro­jek­tus. Pa­mi­nė­jo ir tuos, ku­rie jau baig­ti.

Pra­ėju­sių me­tų ge­gu­žės 6-ąją už­baig­tas pro­jek­tas „Vie­šo­sios erd­vės su pri­ei­go­mis su­tvar­ky­mas Rie­ta­vo mies­to Lais­vės gat­vė­je, įren­giant že­mės ūkio pro­duk­tų tur­ge­lį“.
Dar vie­nas pro­jek­tas – „Rie­ta­vo mies­to Dar­žų gat­vės at­kar­pos nuo Ža­lio­sios iki Pa­lan­gos gat­vės tech­ni­nių pa­ra­met­rų ge­ri­ni­mas“ – už­baig­tas 2018 m. bir­že­lio 12 d. Jo me­tu re­konst­ruo­ta 0,58 km Dar­žų gat­vės. Taip pat nu­ma­ty­ta re­konst­ruo­ti Pa­miš­kės gat­vę – 0,708 km. Ran­gos dar­bai vyk­do­mi pa­gal 2018-10-31 pa­si­ra­šy­tą ran­gos dar­bų su­tar­tį, o mak­si­ma­lus ran­gos dar­bų ter­mi­nas – 36 mėn.
Baig­tas įgy­ven­din­ti ir pro­jek­tas „Rie­ta­vo mies­to pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ko Auš­ros alė­jo­je įren­gi­mas“. Šiuo me­tu ver­ti­na­mas ga­lu­ti­nis mo­kė­ji­mo pra­šy­mas. Bai­gia­mas įgy­ven­din­ti ir pro­jek­tas „Rie­ta­vo mies­to ap­leis­tos te­ri­to­ri­jos L. Ivins­kio g. 16 at­nau­ji­ni­mas ir plėt­ra“.
Link pa­bai­gos ei­na ir pro­jek­to „Jū­ros upės kraš­to­vaiz­džio for­ma­vi­mas gam­ti­nio kar­ka­so te­ri­to­ri­jo­je Rie­ta­vo mies­te“. Šių me­tų sau­sio 31 d. pa­teik­tas ga­lu­ti­nis mo­kė­ji­mo pra­šy­mas. Kaip sa­kė sa­vi­val­dy­bės me­ras, šio pro­jek­to vyk­dy­mui jis prie­kaiš­tų ne­tu­ri, dar­bai vyk­do­mi sklan­džiai.
Dar­bai pra­dė­ti ir įgy­ven­di­nant pro­jek­tą „Rie­ta­vo mies­to vie­šų­jų erd­vių kom­plek­si­nis su­tvar­ky­mas“. Įreng­tos dvi vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės, šiuo me­tu vyks­ta cen­tri­nės mies­to vie­šo­sios erd­vės su­tvar­ky­mo dar­bų pro­jek­ta­vi­mas. Bai­gia­mas įgy­ven­din­ti pro­jek­tas „Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus kom­plek­si­nis su­tvar­ky­mas ir pri­tai­ky­mas kul­tū­ri­nėms, edu­ka­ci­nėms reik­mėms“. At­lik­ti vi­si ran­gos dar­bai, li­ko tik įsi­gy­ti pro­jek­te nu­ma­ty­tą įran­gą. Anot A. Čer­nec­kio, pri­si­de­dant prie šio pro­jek­to, Sa­vi­val­dy­bės pe­čius už­gu­lė di­de­lė naš­ta, ta­čiau kai dar­bai pra­dė­ti, pri­va­lu juos už­baig­ti.
Šiuo me­tu fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tis ruo­šia­ma pro­jek­tui „Po­il­sio ir rek­re­a­ci­jos zo­nos įren­gi­mas ša­lia Rie­ta­vo ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių dvar­vie­tės“. Ki­tam pro­jek­tui – „Rie­ta­vo ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių dvar­vie­tės su­tvar­ky­mas ir pri­tai­ky­mas ben­druo­me­ni­niams po­rei­kiams, nau­jų pa­slau­gų tei­ki­mui“ – vyk­do­mi ran­gos dar­bai, ku­rių pa­bai­ga nu­ma­to­ma šių me­tų gruo­džio 21 d.
Kal­bant apie dvar­vie­tės pro­jek­tą, Ta­ry­bos na­rys Al­fre­das Moc­kus do­mė­jo­si, ar jis jau ne­be­kei­čia­mas ir ga­lu­ti­nai pa­tvir­tin­tas. „Man už­kliu­vo, kad ten bus ka­vi­nė. Ta vie­ta at­ro­do ne­la­bai tin­ka­ma ka­vi­nei“, – sa­kė A. Moc­kus. Me­ras at­sa­kė, kad nė­ra tiks­liai nu­spręs­ta, kas ten bus. „Mes tik su­da­ro­me są­ly­gas, kad ka­vi­nė ga­lė­tų ten at­si­ras­ti. Tai pri­klau­sys nuo sa­vi­nin­ko (AB „Že­mai­ti­jos pie­nas“), mes tik nuo­mo­ja­mės te­ri­to­ri­ją ir pa­sta­tą. Mū­sų už­da­vi­nys – su­da­ry­ti są­ly­gas, kad ten at­ei­tų ver­slas, kur­tų­si ka­vi­nės, įstai­gos. Žvel­giant iš da­bar­ti­nės per­spek­ty­vos, nie­kas ten ne­ga­li kur­tis, nes šiuo me­tu vi­du­ry dva­ro te­ri­to­ri­jos tu­ri­me lau­žy­ną. Tai yra pro­ble­ma, ku­rią ban­do­me iš­spręs­ti“, – sa­kė A. Čer­nec­kis. Anot me­ro, vie­ta yra ge­ra. Tai pats dva­ro vi­du­rys, ap­link yra kul­tū­ros cen­tras, tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras, me­no mo­kyk­la. Ži­no­ma, ant tven­ki­nio kran­to ka­vi­nė gal ir ge­riau at­ro­dy­tų, ta­čiau ten nie­kas ne­leis jos sta­ty­ti, nes yra pa­vel­do zo­na ir rei­kia lai­ky­tis tam tik­rų rei­ka­la­vi­mų. „Svar­bu da­ry­ti tai, kas lei­džia­ma, o ne tai, ko no­ri­si“, – re­ziu­ma­vo me­ras.

Komentarai
Kiti straipsniai