Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

Nuo rug­sė­jo švie­ti­mo sri­ty­je pla­nuo­ja­mos nau­jo­vės ga­li pa­lies­ti ir Rie­ta­vą

Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja pranešė, kad nuo rug­sė­jo siū­lo jung­ti da­lį pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gų su pa­pras­to­mis mo­kyk­lo­mis. Ki­toms siū­lo­ma su mo­kyk­lo­mis su­da­ry­ti jung­ti­nės veik­los su­tar­tis dėl ben­dro­jo ug­dy­mo pro­gra­mos. Į šių nau­jo­vių sū­ku­rį pa­tek­tų ir Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los (TVM) Rie­ta­vo sky­rius, ku­rį siū­lo­ma per­kel­ti į Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­ją.

Pa­teik­tas pla­nas su pro­fe­si­nė­mis ir ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­mis bei ki­to­mis įstai­go­mis bus de­ri­na­mas apie mė­ne­sį, o ga­lu­ti­nai jam ke­ti­na­ma pri­tar­ti iki ba­lan­džio. Iš 61 šiuo me­tu vei­kian­čios pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gos 5 ke­ti­na­ma vi­siš­kai su­jung­ti. 25 siū­lo­ma su­da­ry­ti jung­ti­nės veik­los su­tar­tis su ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­mis dėl ben­dro­jo ug­dy­mo pro­gra­mų. Li­ku­sioms vei­kian­čius sky­rius siū­lo­ma per­kel­ti į ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las, įstei­giant at­ski­rą pro­fe­si­nio mo­ky­mo sky­rių. Ti­ki­ma­si, kad nau­jo­ji sis­te­ma su­ma­žins kon­ku­ren­ci­ją tarp pro­fe­si­nio ir ben­dro­jo ug­dy­mo įstai­gų. Per­tvar­ka įsi­ga­lio­tų jau nuo šio rug­sė­jo.

Pa­reng­ta pa­gal ŠMM inf.

Komentarai
Kiti straipsniai