Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

Di­dės dau­gia­bu­čių šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų prie­žiū­ros ta­ri­fai

Plun­gės mies­to dau­gia­bu­čių na­mų šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų prie­žiū­ros mak­si­ma­lūs ta­ri­fai bu­vo pa­tvir­tin­ti 2010 me­tais. Tuo pa­čiu me­tu bu­vo pa­tvir­tin­ti dau­gia­bu­čių na­mų šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų prie­žiū­ros fik­suo­ti ta­ri­fai tems gy­ve­na­mie­siems na­mams, ku­rių prie­žiū­rą vyk­do UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“. At­ėjo lai­kas ta­ri­fus keis­ti. Apie tai va­sa­rio 4 die­ną Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je kal­bė­jo Vie­tos ūkio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Ka­zys Mi­lie­rius ir UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Arū­nas Ta­mo­šaus­kas.

Pa­sak spe­cia­lis­tų, mi­nė­tais 2010 me­tais sis­te­mų prie­žiū­ros ta­ri­fai bu­vo nu­sta­ty­ti 0,12 Lt/m2 – jie ir taip bu­vo 40 proc. ma­žes­ni už ta­da ga­lio­ju­sius mak­si­ma­lius ta­ri­fus. Po ket­ve­rių me­tų – 2014-ai­siais, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no dau­gia­bu­čių na­mų šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų prie­žiū­ros mak­si­ma­lius ir fik­suo­tus ta­ri­fus, per­skai­čiuo­tus jau eu­rais. Ta­da ta­ri­fas su­ma­žė­jo dar 12 proc. ir bu­vo nu­sta­ty­ti 3 cen­tai, t. y. 0,03 eu­ro/m2.
Pa­gal Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mą, mak­si­ma­lūs ta­ri­fai ga­li bū­ti nu­sta­to­mi ne il­ges­niam kaip 5 m. lai­ko­tar­piui. To­dėl da­bar Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos tvir­ti­ni­mui tei­kia­mi nau­ji sis­te­mų prie­žiū­ros mak­si­ma­lūs ta­ri­fai, ku­rie vis tiek bus 38 pro­cen­tais ma­žes­ni nei ap­skai­čia­vo UAB „Sis­te­la“ (ates­tuo­ta įmo­nė, at­lie­kan­ti są­ma­ti­nius skai­čia­vi­mus). Taip pat Ta­ry­bai tei­kia­mi tvir­tin­ti dau­gia­bu­čių šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų prie­žiū­ros mo­kes­čio ta­ri­fų ko­e­fi­cien­tai, įver­ti­nan­tys pa­sta­tų plo­tą ir sis­te­mos eks­plo­a­ta­vi­mo lai­ką.
Pa­sak A. Ta­mo­šaus­ko, šiai veik­lai už­tik­rin­ti (sis­te­mų prie­žiū­rai) dar­buo­to­jų skai­čius per ma­žas, dar­bo už­mo­kes­tis – taip pat. Vie­no pri­žiū­rė­to­jo ži­nio­je yra be­veik 50 dau­gia­bu­čių, nors tu­rė­tų bū­ti tik 33 na­mai. O nuo­to­li­nis įva­di­nių ap­skai­tos prie­tai­sų nu­skai­ty­mas bei ši­lu­mi­nių maz­gų val­dy­mas yra įdieg­tas ma­žiau nei treč­da­ly­je dau­gia­bu­čių.
Ak­cen­tuo­ta, jog bū­ti­no­sios są­nau­dos ši­lu­mos punk­tų, karš­to van­dens ir šil­dy­mo sis­te­mų prie­žiū­rai pa­di­dė­jo tris kar­tus, tad da­bar­ti­niai ta­ri­fai ne­be­pa­den­gia įmo­nės „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ veik­lai už­tik­rin­ti bū­ti­nų są­nau­dų. Prie sis­te­mų prie­žiū­ros ten­ka dirb­ti iš tu­ri­mų re­sur­sų, o dėl per ma­žo ta­ri­fo nė­ra iš ko at­nau­jin­ti tech­ni­nės įran­gos.
Kaip mi­nė­ta, iki šiol ta­ri­fas bu­vo 0,03 eu­ro/m2. Po per­skai­čia­vi­mo, at­si­žvel­gus į pa­sta­to plo­tą ir šil­dy­mo sis­te­mos se­nu­mą, pa­di­dės dviem, trim ar ke­tu­riais cen­tais. Tam dar tu­rės pri­tar­ti Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.

Nuotraukoje: Apie vandens sistemų priežiūros tarifų didinimą kalbėjo K. Milierius.

Komentarai
Kiti straipsniai