Trečiadienis, 2020 m. rugsėjo 30 d.

„Žodis ga­li sprog­ti ta­vo šir­dy­je ir iš­si­lie­ti nau­jo­mis ga­li­my­bė­mis…“

Tai ci­ta­ta iš pa­svars­ty­mo, ką ga­li žo­dis, prieš 2020 m. Plun­gės ra­jo­no me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­są, tradiciškai vykusį Vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinėje mokykloje. Apie žo­džio ga­lias kal­bė­jo „Sau­lės“ gim­na­zi­jos mo­ki­nės, pa­ruoš­tos lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros bei re­to­ri­kos mo­ky­to­jos me­to­di­nin­kės Jo­lan­tos Ma­žuk­nės.

Vė­liau, skai­ty­da­mi iš­mok­tus teks­tus, žo­džio ga­lią at­sklei­dė 23 kon­kur­so da­ly­viai. Kiek ma­žiau nei pu­sė jų mo­ko­si 5–8 kla­sė­se ir at­sto­va­vo „Bab­run­go“ bei Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pro­gim­na­zi­joms, „Ry­to“ pa­grin­di­nei mo­kyk­lai, Se­na­mies­čio mo­kyk­lai. Dau­gu­ma mo­ki­nių kon­kur­sui pa­si­rin­ko pro­zos kū­ri­nių iš­trau­kas (tik du da­ly­viai de­kla­ma­vo Ra­mu­tės Sku­čai­tės, Sa­lo­mė­jos Nė­ries, Vin­co Gied­ros ir Vy­tau­to Ma­čer­nio ei­lė­raš­čius). Di­dži­ą­ją da­lį ro­ma­nų ir ap­sa­ky­mų, ku­rių iš­trau­kas skai­tė penk­to­kai–­aš­tun­to­kai, su­kur­ti lie­tu­vių au­to­rių. Gir­dė­jo­me Vy­tau­to V. Land­sber­gio, Vy­tau­to Ra­čic­ko, Ro­mu­al­do Gra­naus­ko, Ilo­nos Eže­ri­ny­tės kū­ri­nių frag­men­tus. Dvi aš­tun­to­kės pa­si­rin­ko už­sie­nio ra­šy­to­jų kny­gas – per­tei­kė An­tu­a­no de Sent Eg­ziu­pe­ri fi­lo­so­fi­nės pa­sa­kos ir Sal­los Si­mu­kos ro­ma­no iš­trau­kas.
Po pir­mo­sios da­lies pa­skelb­ta per­trau­ka. Ko­mi­si­ja (kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rius Ro­mas Ma­tu­lis, Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Vi­da Turs­ky­tė, „Sau­lės“ gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė J. Ma­žuk­nė, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė In­gri­da Uz­ne­vi­čiū­tė ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja Kris­ti­na Pi­li­taus­kie­nė) po per­trau­kos pa­skel­bė 5–8 kl. gru­pės nu­ga­lė­to­jus. Skir­tos dvi tre­čio­sios vie­tos – „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos penk­to­kei Jus­tei Sla­vins­ky­tei (mo­ky­to­ja San­dra Ar­laus­kie­nė) ir Se­na­mies­čio mo­kyk­los šeš­to­kui Er­nes­tui Luk­šui (mo­ky­to­ja Rū­ta Pau­li­kie­nė). Ant­rą­sias vie­tas taip pat už­ėmė du mo­ki­niai – Sau­lė Va­lan­čiū­tė, Se­na­mies­čio mo­kyk­los šeš­to­kė (mo­ky­to­ja Dai­va Rim­kie­nė) ir Vi­lius Ja­sas, Akad. A. Ju­cio pro­gim­na­zi­jos penk­to­kas (mo­ky­to­ja Ri­ne­ta Rau­die­nė). Pir­mo­ji vie­ta ir tei­sė at­sto­vau­ti Plun­gės ra­jo­nui ati­te­ko Se­na­mies­čio mo­kyk­los aš­tun­to­kei Ak­vi­lei Duob­ly­tei, skai­čiu­siai iš­trau­ką iš suo­mių ra­šy­to­jos Sal­los Si­mu­kos ro­ma­no „Rau­do­na kaip krau­jas“. Ak­vi­lei pa­si­ruoš­ti pa­dė­jo mo­ky­to­ja Ire­na Ston­kie­nė.
Įdo­mu, kad ant­ro­jo­je me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­so da­ly­je, skir­to­je 9–12 kla­sių mo­ki­niams, da­ly­vių bu­vo dau­giau – net try­li­ka. Jie at­sto­va­vo ne tik Plun­gės mo­kyk­loms (Se­na­mies­čio mo­kyk­lai, „Ry­to“ pa­grin­di­nei mo­kyk­lai, „Sau­lės“ gim­na­zi­jai), bet ir ra­jo­no gim­na­zi­joms – Pla­te­lių ir Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus. Ir šio­je gru­pė­je vy­ra­vo pro­za (tik vie­na de­šim­to­kė de­kla­ma­vo Dai­vos Če­paus­kai­tės ei­lė­raš­tį). Dau­gu­ma kū­ri­nių, kaip ir pir­mo­jo­je kon­kur­so da­ly­je, – su­kur­ti lie­tu­vių au­to­rių. Gir­dė­jo­me iš­trau­kas iš Mi­ka­lo­jaus Kon­stan­ti­no Čiur­lio­nio, Ig­no Šei­niaus, Ro­mu­al­do Gra­naus­ko, Dai­nos Opols­kai­tės, Jo­no Me­ko, Lau­ros Sin­ti­jos Čer­niaus­kai­tės, Ilo­nos Eže­ri­ny­tės ro­ma­nų bei apy­sa­kų. Dvi skai­to­vės pa­si­rin­ko už­sie­nio ra­šy­to­jų – Eri­cho Ma­ri­ja Re­mar­ko ir Jen­ni­fer Ni­ven – kū­ri­nius. Du kon­kur­so da­ly­viai skai­tė iš­trau­kas iš lie­tu­vių au­to­rių esė, vie­na – iš me­mu­a­rų kny­gos.
Vy­res­nių­jų gru­pės pa­si­ro­dy­mus ko­mi­si­jai ver­tin­ti bu­vo dar sun­kiau. Kaip vė­liau sa­kė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas R. Ma­tu­lis, kiek­vie­nas bu­vo ver­tas at­sto­vau­ti Plun­gei. Tad ir pri­zi­nių vie­tų skir­ta ne­ma­žai. Net trys skai­to­vai už­ėmė tre­či­ą­sias vie­tas. Tai Se­na­mies­čio mo­kyk­los de­šim­to­kas Ei­man­tas Se­sels­kis (mo­ky­to­ja I. Ston­kie­nė), skai­tęs iš­trau­ką iš D. Opols­kai­tės ro­ma­no „Ir vie­ną­kart, Ri­či“, „Sau­lės“ gim­na­zi­jos de­šim­to­kė Au­gus­tė Ti­re­vi­čiū­tė (mo­ky­to­ja J. Ma­žuk­nė), pri­sta­čiu­si iš­trau­ką iš L. S. Čer­niaus­kai­tės ro­ma­no „Kvė­pa­vi­mas į mar­mu­rą“ ir Al­sė­džių S. Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­kė Be­ni­ta Mi­liū­tė (mo­ky­to­ja Vio­le­ta Rim­ku­vie­nė), pa­si­rin­ku­si R. Gra­naus­ko no­ve­lės „Švel­nu­mas“ iš­trau­ką.
Ant­ro­sios vie­tos skir­tos dvi, abi „Sau­lės“ gim­na­zi­jos mo­ki­niams – abi­tu­rien­tei Ga­bi­jai Bie­ran­tai­tei (mo­ky­to­ja Lo­re­ta Pel­die­nė), skai­čiu­siai Be­atos Tiš­ke­vič me­mu­a­rų kny­gos „Vy­ve­ni­mas“ epi­zo­dą, ir de­vin­to­kui No­jui Rau­džiui (mo­ky­to­ja Ri­ne­ta Rau­die­nė), žais­min­gai per­tei­ku­siam Liu­tau­to De­gė­sio esė „Bu­čiuo­ti sel­fį“. Pir­mą­ją vie­tą už­ėmė Ug­nė Grum­bly­tė, Se­na­mies­čio mo­kyk­los de­šim­to­kė (mo­ky­to­ja Van­da Ma­kaus­kie­nė). Ug­nė su­ža­vė­jo įtai­gia Ilo­nos Eže­ri­ny­tės apy­sa­kos „Su­tik­ti ei­dą“ iš­trau­ka. De­šim­to­kė kar­tu su A. Duob­ly­te ko­vo 7 d. at­sto­vaus Plun­gės ra­jo­nui re­gio­ni­nia­me me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­so eta­pe. Lin­ki­me mer­gi­noms di­džiau­sios sėk­mės ir daug įspū­džių.
Vi­si nu­ga­lė­to­jais bū­ti ne­ga­li, ta­čiau vi­si ra­jo­ni­nio kon­kur­so da­ly­viai – įsi­min­ti­ni, kū­ry­bin­gi, ta­len­tin­gi. Kaip, tar­da­mas bai­gia­mą­jį žo­dį, sa­kė ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas R. Ma­tu­lis, me­no žmo­nės yra trim laip­te­liais aukš­čiau už pa­si­rin­ku­sius ki­tas sri­tis, nes vis­kas pra­si­de­da nuo kū­ry­bingumo.

Kris­ti­na Pi­li­taus­kie­nė
Plun­gės r. sav. Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja

Nuotraukoje: 9–12 kl. grupės nugalėtojai su komisijos pirmininku ir mokytojomis.

Komentarai
Kiti straipsniai