Ketvirtadienis, 2020 m. rugpjūčio 06 d.

Sto­nai­čių kai­me iš de­gan­čio ūki­nio pa­sta­to bu­vo gel­bė­ja­mi gy­vū­nai

Va­sa­rio 4-osios po­pie­tę di­de­lis gais­ras ki­lo Nau­so­džio se­niū­ni­jos Sto­nai­čių kai­me – de­gė ūki­nis pa­sta­tas, ku­ria­me bu­vo lai­ko­mos avys, viš­tos ir triu­šiai.

Pra­ne­ši­mas apie gais­rą Sto­nai­čių kai­me, Tuo­pų gat­vė­je, gau­tas ant­ra­die­nį, prieš pat pu­sę ke­tu­rių. Plun­gės prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai (PGT) nu­ro­dy­ta, jog pleš­ka vietos gyventojui S. U. priklausantis ūki­nis pa­sta­tas, o vi­du­je yra na­mi­nių gy­vū­nų.
At­vy­kus gel­bė­to­jams, pa­sta­to sto­gas de­gė jau at­vi­ra lieps­na. Kaip pa­aiš­kė­jo – pa­sta­tas iš dvie­jų da­lių: mū­ri­nio tvar­to (11×7 m) ir me­di­nės dar­ži­nės (7×7 m).
Dar iki ug­nia­ge­sių at­vy­ki­mo gy­ven­to­jai iš tvar­to iš­ve­dė 45 avis ir iš­gel­bė­jo 20 viš­tų. Vi­du­je dar bu­vo li­kę 10 triu­šių, kurių išgelbėti nebepavyko.
Gais­ro me­tu nu­de­gė tvar­to da­lies sto­gas (apie 100 kv. m), su­nai­kin­ta 6 to­nos šie­no. Te­ko nu­ar­dy­ti ir da­lį pa­sta­to kon­struk­ci­jų. Ug­nia­ge­sių dė­ka iš­sau­go­ta pri­blo­kuo­ta dar­ži­nė ir ki­tas pa­sta­tas, bu­vęs už 8 met­rų nuo gais­ra­vie­tės.
Įtariama, jog gaisras kilo dėl dūmtraukių ir krosnių įrengimo bei jų eksploatavimo taisyklių pažeidimų.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Ugnis gerokai apgadino ūkinio pastato stogą, sudegė šienas.

Komentarai
Kiti straipsniai