Sekmadienis, 2020 m. rugsėjo 27 d.

Ne­įga­lūs žmo­nės Plun­gė­je daž­niau­siai spor­tuo­ja… prie šaš­kių len­tos

Ko­kia yra ne­įga­lių­jų už­im­tu­mo spor­ti­nė veik­la Plun­gė­je ir kaip pri­tai­ky­ta vi­sa in­fra­struk­tū­ra mū­sų mies­te šiems li­ki­mo nu­skriaus­tiems žmo­nėms – apie tai kal­bė­ta va­sa­rio 4 die­ną, per Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dį. Kaip pa­aiš­kė­jo, si­tu­a­ci­ja ga­na liūd­na – ne­įga­lie­siems mū­sų mies­te tik­rai nė­ra ge­rų są­ly­gų spor­tuo­ti.

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tė Ju­li­ja Čiu­že­lie­nė kal­bė­jo, jog bu­vo ap­klaus­tos mū­sų ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jos apie da­ly­va­vi­mą spor­ti­nė­je veik­lo­je. Iš at­sa­ky­mų ma­ty­ti, jog ma­žai kas spor­tuo­ja. Bū­na 1 ar 2 iš­vy­kos per me­tus į ne­įga­lių­jų var­žy­bas, kar­tais da­ly­vau­ja­ma Plun­gės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro or­ga­ni­zuo­ja­muo­se už­si­ė­mi­muo­se ir mi­ni­ma­liai pa­si­mankš­ti­na­ma sa­vo drau­gi­jo­je. Tie­sa, ne­tru­kus Plun­gės Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pro­gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je Plun­gės ne­įga­lių­jų drau­gi­ja pra­dės spor­tuo­ti kiek­vie­ną sa­vai­tę – to­kia ga­li­my­bė su­de­rin­ta su Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tru. O iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to, pa­sak J. Čiu­že­lie­nės, spor­ti­nei ne­įga­lių­jų veik­lai per­nai bu­vo nu­ma­ty­ti 5 tūkst. eu­rų, ta­čiau pa­raiš­kos ne­pa­tei­kė nė vie­na ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­ja. Prie­žas­tis – per ma­ža su­ma.
Ko­mi­te­to po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sios ke­lių drau­gi­jų at­sto­vės bė­do­jo, jog su ve­ži­mė­liais į spor­to sa­les ne­įga­lie­siems įva­žiuo­ti su­dė­tin­ga, sa­lių nu­oma – la­bai bran­gi, tre­ne­riai už ne­di­de­les su­mas su jais dirb­ti ne­no­ri. Nau­jo­jo­je drau­gi­jų būs­ti­nė­je, tiks­liau – Plun­gės ben­druo­me­nės cen­tre (pa­ra­pi­jos na­muo­se), pa­tal­pos jų veik­lai la­bai ge­ros, bet spor­ta­vi­mui ne­pri­tai­ky­tos. Sa­lė yra, bet kas­kart, no­rint pa­ju­dė­ti, rei­kia iš­stum­dy­ti kė­des, o pas­kui vėl su­sta­ty­ti. Ne­įga­lie­ji tu­ri nuo­lat pa­ju­dė­ti ir jie tik­rai no­rė­tų spor­tuo­ti, bet Plun­gė­je są­ly­gų nė­ra. To­dėl pa­grin­di­nis jų spor­tas yra šaš­kės. Dar kar­tais – smi­gi­nis.
Ko­mi­te­to na­riai dėl to la­bai su­si­krim­to ir ap­gai­les­ta­vo, ža­dė­jo su­gal­vo­ti, kaip pa­ge­rin­ti są­ly­gas. Ra­gi­no kreip­tis į Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą, kad ši pri­im­tų spren­di­mą at­leis­ti drau­gi­jas nuo mo­kes­čių, su­si­ju­sių su spor­to sa­lių nu­oma.
Be ne­įga­lių­jų drau­gi­jų, Plun­gė­je yra spe­cia­li ug­dy­mo įstai­ga, ku­rio­je kas­dien lan­ko­si fi­zi­nę ir pro­ti­nę ne­ga­lią tu­rin­tys jau­ni žmo­nės iki 21 me­tų. Tai – Plun­gės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tras, ku­riam va­do­vau­ja Ri­man­tas Gent­vi­las. Čia jie ne tik mo­ko­mi, bet ir lan­ko įvai­rius už­si­ė­mi­mus.
Di­rek­to­rius pa­sa­ko­jo, jog mo­ko­si 80 vai­kų su spe­cia­liai­siais po­rei­kiais, 45 per sa­vai­tę gy­ve­na ben­dra­bu­ty­je. Maž­daug treč­da­lis – ne mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jai. Be ug­dy­mo, cen­tre tei­kia­mas ir svei­ka­ti­ni­mas: vyks­ta 2–3 kū­no kul­tū­ros pa­mo­kos per sa­vai­tę, yra spor­to sa­lė ir sta­dio­nas, ve­da­ma gy­do­mo­ji kū­no kul­tū­ra ir spor­to (šo­kių) bū­re­lis. Šo­ka­ma pa­pras­tai, nes brei­ko, anot di­rek­to­riaus, ne­bė­ra kam šok­ti – jų ug­dy­ti­niai yra la­bai su­sil­pnė­ję.
Dar cen­tre tei­kia­mos ba­sei­no ir ki­ne­zi­te­ra­pi­jos pa­slau­gos, per pus­me­tį ap­si­lan­ko iki 300 vai­kų (dau­gu­ma yra ne šios įstai­gos auk­lė­ti­niai, tad rei­kia mo­kė­ti nu­sta­ty­tą įkai­nį). Taip pat pa­slau­go­mis nau­do­ja­si stu­bu­ro bė­dų tu­rin­tys žmo­nės, per­nai at­ei­da­vo ir ben­dri­jos „Vil­tis“ na­riai.
R. Gent­vi­las sa­kė, jog jų spor­to sa­lei ver­kiant rei­kia re­mon­to, la­bai pra­stas ir ša­li­gat­vis prieš mo­kyk­lą, bet di­rek­to­rius vis tiek op­ti­mis­tiš­kai kal­bė­jo apie ga­li­my­bę pas juos reng­ti ne­įga­lių­jų spar­ta­kia­das ir įvai­rius spor­ti­nius už­si­ė­mi­mus.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Pasak J. Čiuželienės, neįgaliųjų organizacijos sportinėje veikloje dalyvauja labai mažai.

Komentarai
Kiti straipsniai