Trečiadienis, 2020 m. rugsėjo 30 d.

Įvardijo, kiek sko­lin­si­mės spor­to kom­plek­so sta­ty­bai

Šią sa­vai­tę Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­te­tų na­riams Fi­nan­sų ir biu­dže­to sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Ma­žei­kie­nė pri­sta­tė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 2020 me­tų biu­dže­to pro­jek­tą, ku­rį mė­ne­sio pa­bai­go­je tu­rė­tų pa­tvir­tin­ti Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Šiais me­tais mū­sų biu­dže­to pa­ja­mos – 41 mln. 141,8 tūkst. eu­rų, taip pat bus pa­nau­do­tas 2019 me­tų li­ku­tis – 1 mln. 182 tūkst. eu­rų. Dar 2 mln. eu­rų pla­nuo­ja­ma pa­si­sko­lin­ti, kad bū­tų ga­li­ma pri­si­dė­ti prie vyk­do­mų in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo (iš jų ne­ma­ža da­lis teks Plun­gės uni­ver­sa­laus spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo kom­plek­so sta­ty­bai).

Mi­nė­tos 41 mln. biu­dže­to su­mos di­dži­ą­ją da­lį „su­ne­šė“ gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tis – 19 mln. eu­rų (46 proc.); kiek ma­žiau – 18,3 mln. eu­rų (44 proc.) yra vals­ty­bės do­ta­ci­jos; mo­kes­čiai iš tur­to ir ki­tos pa­ja­mos pri­dė­jo 2,7 mln. eu­rų (7 proc.), o pa­ja­mos už pre­kes ir pa­slau­gas da­vė 1,1 mln. eu­rų (3 proc.). Kol kas ne­ži­no­mos tiks­li­nės do­ta­ci­jos lė­šos sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nės reikš­mės ke­liams tai­sy­ti bei sau­gaus eis­mo są­ly­goms už­tik­rin­ti.
Šių me­tų ben­dra biu­dže­to ap­im­tis, ly­gi­nat su 2019 m., yra 183,3 tūkst. eu­rų ma­žes­nė. Ta­čiau sa­va­ran­kiš­ko­sioms funk­ci­joms fi­nan­suo­ti di­dė­ja 10,9 proc. – tai su­si­jęs su pri­im­tais tei­sės ak­tais, ku­rie di­di­na gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio pa­ja­mas.
Dėl Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės pri­im­tų spren­di­mų di­dė­ja šios Sa­vi­val­dy­bės iš­lai­dos: 148 tūkst. eu­rų rei­kia mi­ni­ma­liai mė­ne­si­nei al­gai pa­di­din­ti; 161 tūkst. eu­rų – pa­rei­gi­nės al­gos ba­zi­niam dy­džiui pa­di­din­ti; 116 tūkst. eu­rų dau­giau – Sa­vi­val­dy­bių dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams, 77 tūkst. eu­rų dau­giau – kul­tū­ros dar­buo­to­jams ir kt.
Nau­jo­vė 2020 me­tais – sa­vi­val­dy­bės ska­ti­na­mos už są­ly­gų ver­slo plėt­rai su­da­ry­mą. Tam vi­soms sa­vi­val­dy­bėms skir­ta 10 mln. eu­rų, mums iš tos su­mos „at­rie­kė“ 231 tūkst. eu­rų. Pi­ni­gus ža­da­ma pa­skirs­ty­ti ši­taip: 30 tūkst. eu­rų – smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo rė­mi­mui; 25 tūkst. eu­rų – Lent­pjū­vės gat­vės re­konst­ra­vi­mo pro­jek­tui pa­reng­ti; už 136 tūkst. eu­rų Pra­mo­nės pro­spek­te nu­ma­ty­ta įreng­ti ta­kus, ša­li­gat­vius ir ap­švie­ti­mą; 40 tūkst. eu­rų teks prie­mo­nei „In­fra­struk­tū­ros plėt­ra Sa­vi­val­dy­bės ir fi­zi­nių bei ju­ri­di­nių as­me­nų jung­ti­nės veik­los pa­grin­du“ (kai prie ke­lių tvar­ky­mo pri­si­de­da gy­ven­to­jai).
Kal­bant apie 2020 me­tais pla­nuo­ja­mą pa­si­sko­lin­ti su­mą – ji sieks 2 mln. ir 43 tūkst. eu­rų. Sko­lin­tis rei­kia no­rint pri­si­dė­ti prie vyk­do­mų in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo. Iš mi­nė­tos su­mos 872,3 tūkst. eu­rų klius Plun­gės uni­ver­sa­laus spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo kom­plek­so sta­ty­bai, I eta­pui (pri­me­na­me, jog ben­dra pro­jek­to pa­ren­gi­mo ir sta­ty­bos dar­bų ver­tė yra 9,8 mln. eu­rų, ob­jek­to fi­nan­suo­to­jai – Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­ma ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, ran­go­vas bus ren­ka­mas vi­so kom­plek­so sta­ty­bai, bet pir­miau bus sta­to­mas ba­sei­nas – aut. past.).
Kaip bus iš­leis­ti mi­li­jo­nai iš mū­sų biu­dže­to? Ži­no­ma, di­džiau­sia da­lis teks dar­bo už­mo­kes­čiui ir so­cia­li­nio drau­di­mo įna­šams – 22,8 mln. eu­rų (51 proc.). Pre­kėms ir pa­slau­goms klius 12,2 mln. eu­rų (28 proc.); tur­to iš­lai­dos su­da­rys 8,1 mln. eu­rų (18 proc.); pa­sko­loms grą­žin­ti ir pa­lū­ka­noms rei­kės 1,3 mln. eu­rų (3 proc.).
Šie­met nu­ma­ty­ta lė­šų ir nau­joms prie­mo­nėms fi­nan­suo­ti: 25 tūkst. eu­rų – Plun­gės ra­jo­ną rep­re­zen­tuo­jan­čių spor­ti­nin­kų ko­man­dų rė­mi­mui; 33 tūkst. eu­rų – Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos ir ki­tų kul­tū­ri­nių pro­jek­tų rė­mi­mui ir 70 tūkst. eu­rų pla­nuo­ja­ma pa­si­lik­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus re­zer­ve ne­nu­ma­ty­tiems at­ve­jams.
Ko­mi­te­tų na­riai tu­rė­jo ir sa­vų pa­siū­ly­mų dėl biu­dže­to. Pa­vyz­džiui, Aud­rius Mi­siū­nas siū­lė nu­ma­ty­ti prie­mo­nę darb­da­viams, ku­ri su­teik­tų ga­li­my­bę iš da­lies fi­nan­suo­ti ne­pil­na­me­čių įdar­bi­ni­mą va­sa­ros me­tu, o Ro­ber­tas En­dri­kas siū­lė iš biu­dže­to ap­mo­kė­ti vie­šo­jo mies­to tu­a­le­to pa­slau­gas, kad į „na­me­lį“ už­bė­gan­tiems žmo­nėms ne­rei­kė­tų mo­kė­ti.
Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si Plun­gės grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos (GMP) di­rek­to­rė Ra­sa Mon­čie­nė ste­bė­jo­si, jog da­ly­va­vi­mui tarp­tau­ti­nė­se GMP ko­man­dų var­žy­bo­se jiems ski­ria­mas… 0 eu­rų! Pra­šė, kaip ir anks­čiau, – 1,5 tūkst. eu­rų. Ko­mi­te­to na­riai pri­ta­rė, kad pi­ni­gų skir­ti rei­kė­tų.
Li­go­ni­nės di­rek­to­rius An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius ak­cen­ta­vo, jog so­cia­li­nėms funk­ci­joms vyk­dy­ti jie pi­ni­gų pri­trūks (sau­gios nak­vy­nės pa­slau­gai ir so­cia­liai ne­draus­tų as­me­nų pa­gal­bai). Pri­mi­nė, jog toks bu­vo sa­vi­val­dy­bės įsi­pa­rei­go­ji­mas – fi­nan­suo­ti šias funk­ci­jas. Li­go­ni­nė pra­šė 99 tūkst. eu­rų, ta­čiau iš biu­dže­to nu­ma­ty­ta tik 50 tūkst. eu­rų. Li­go­ni­nės va­do­vas sa­kė, jog di­džio­ji da­lis rei­ka­lin­ga ap­sau­gi­nių (63,8 tūkst. eu­rų), ku­rie už­tik­ri­na tvar­ką li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­riu­je ir va­di­na­ma­me kon­tei­ne­ry­je, kur pa­ten­ka ne­prog­no­zuo­ja­mi įkau­šė­liai, at­ly­gi­ni­mams. Tai­gi, trūks pi­ni­gų – ne­bus ap­sau­gos. Ne­bus ap­sau­gos – li­go­ni­nė ne­be­pri­ims į na­me­lį gir­tų as­me­nų.
„Jei jums pa­slau­gos ne­rei­kia – mums tuo la­biau. At­si­sa­ky­si­me, ir vis­kas. Iš gy­dy­to­jų ar slau­gy­to­jų tik­rai nie­kas ne­no­rės ei­ti į tą na­me­lį pas gir­tą ir ag­re­sy­vų pi­lie­tį. Kur po­li­ci­ja juos dės – ne li­go­ni­nės rei­ka­las. Kaž­kur Kel­mės ra­jo­ne yra dar­ži­nė…“, – dėl fi­nan­sa­vi­mo ma­ži­ni­mo py­ko A. Mar­tu­se­vi­čius. Ko­mi­te­to na­rys Vai­do­tas Skie­rus svars­tė, kad die­nos me­tu ap­sau­gi­nio ne­rei­kia, tad bū­tų ga­li­ma kaž­kiek su­tau­py­ti. Dar kiek pa­dis­ku­ta­vę, ko­mi­te­to na­riai su­ta­rė, kad bent 20 tūkst. eu­rų vis­gi rei­kė­tų pri­dė­ti.
Su­pran­ta­ma, no­rint kaž­kam pri­dė­ti, iš kaž­kur rei­kės at­im­ti. Po Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to po­sė­džio sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je bus įkel­tas pa­gal ko­mi­te­tų na­rių siū­ly­mus pa­tiks­lin­tas biu­dže­to pro­jek­tas. Gy­ven­to­jai sa­vo pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus taip pat dar ga­li pa­teik­ti raš­tu ar elek­tro­ni­niu paš­tu.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Į Plungės rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto projektą įtraukta suma, kurią skolinsimės sporto ir sveikatingumo komplekso statybos I etapui.

Komentarai
Kiti straipsniai