Trečiadienis, 2020 m. rugsėjo 30 d.

Ir­kla­vi­mo ba­zės gel­bė­ji­mui – pu­sė mi­li­jo­no eu­rų

Ap­gai­lė­ti­nos būk­lės Plun­gės ir­kla­vi­mo ba­zei nu­si­ma­to per­mai­nos: daug me­tų trū­ni­jęs se­nas ob­jek­tas pa­ga­liau ga­li bū­ti re­konst­ruo­tas, mat pa­raiš­ka dėl fi­nan­sa­vi­mo ne­tru­kus bus tei­kia­ma Spor­to rė­mi­mo fon­dui. Pla­čiau apie tai kal­bė­ta va­sa­rio 3 die­ną Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Plun­gės spor­to ben­druo­me­nė, ku­riai svar­bi bai­da­rių ir ka­no­jų ir­kla­vi­mo spor­to ša­ka, jau pa­va­sa­rį tu­rė­tų su­lauk­ti ži­nios, ar bus ski­ria­ma pi­ni­gų ir­kla­vi­mo ba­zės re­konst­ra­vi­mui. Dar 1982 me­tais prie va­di­na­mo­sios Plun­gės jū­ros V. Ma­čer­nio gat­vė­je sta­ty­tas ob­jek­tas da­bar yra griū­van­tis ir to­kios pra­stos būk­lės, kad prie jo pa­vo­jin­ga net ar­tin­tis.
To­dėl Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras (SRC) kar­tu su part­ne­riu – Sa­vi­val­dy­be – su­pla­na­vo įgy­ven­din­ti pro­jek­tą „Spor­to pa­skir­ties pa­sta­tų – ir­kla­vi­mo ba­zės, Plun­gės m., V. Ma­čer­nio g. 42 A, re­konst­ra­vi­mas“.
Kaip sa­kė Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Eg­lė Ma­ka­re­vi­čie­nė, ben­dra pro­jek­to ver­tė – 500 tūkst. eu­rų. Iš Spor­to rė­mi­mo fon­do (tai Vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos) ti­ki­ma­si 450 tūkst. eu­rų (90 proc. su­mos), o Sa­vi­val­dy­bei teks pri­si­dė­ti apie 50 tūkst. eu­rų (t. y. ne ma­žiau kaip 10 proc.).
Už pu­sę mi­li­jo­no eu­rų ti­ki­ma­si su­re­mon­tuo­ti Plun­gės ir­kla­vi­mo ba­zės da­lį, ob­jek­tas bus pri­tai­ky­tas tiek vai­kams ir jau­ni­mui, tiek ne­įga­liems as­me­nims ar vie­tos ben­druo­me­nei. Pla­nuo­ja­ma pro­jek­tą įgy­ven­din­ti per 36 mė­ne­sius.
Sa­vi­val­dy­bės ar­chi­tek­tas To­mas Jo­cys pri­dū­rė, jog bu­vo pa­reng­tos net trys ir­kla­vi­mo ba­zės te­ri­to­ri­jos vi­zi­jos, apie vi­sas daug dis­ku­tuo­ta ir iš­rink­tas toks va­rian­tas, jog bus sta­to­mas vie­nas nau­jas di­de­lis pa­grin­di­nis pa­sta­tas ir du re­konst­ruojant (da­bar ten iš vi­so yra pen­ki ava­ri­nės būk­lės sta­ti­niai, ne­rei­ka­lin­gi bus nu­griau­ti).
Nau­ja­me pa­sta­te bus lai­ko­mas ka­no­ji­nin­kų ir bai­da­ri­nin­kų spor­to in­ven­to­rius, įreng­ti per­si­ren­gi­mo kam­ba­riai, tre­ni­ruok­lių sa­lė, du­šai, tu­a­le­tai, tre­ne­rių ka­bi­ne­tai ir kt. Ben­dras pa­tal­pų plo­tas – per 400 kv. m.
Kas bus li­ku­sio­je lais­vo­je vie­to­je – kol kas ne­ži­nia. Svars­ty­ta ir apie pri­va­tų in­ves­tuo­to­ją (pvz. sta­to­mas vieš­bu­tis, ka­vi­nė, van­dens pra­mo­gų ob­jek­tas ar ki­toks ko­mer­ci­nės pa­skir­ties sta­ti­nys), ir apie Plun­gės SRC veik­los plė­ti­mą. La­biau links­ta­ma prie to, jog prie ir­kla­vi­mo ba­zės rei­kė­tų orien­tuo­tis į spor­to ob­jek­tus.
Be­je, ša­lia ir­kla­vi­mo ba­zės esan­čio­je te­ri­to­ri­jo­je at­ei­ty­je dar gal­vo­ja­ma įreng­ti lau­ko te­ni­so kor­tus.
Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas pro­jek­tui su Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mu pri­ta­rė ir džiau­gė­si ini­cia­ty­va, ku­rios jau la­bai se­niai rei­kė­jo. Tie­sa, dar tu­rės bū­ti gau­tas ir Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pri­ta­ri­mas. Pas­kui, ko­vo pra­džio­je, Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­rius pa­raiš­ką teiks Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai ir ti­kė­sis gau­ti Spor­to rė­mi­mo fon­do lė­šų. At­sa­ky­mas tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti pa­na­šiai ba­lan­džio pa­bai­go­je.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Trys irklavimo bazės pastato dalys bus nugriautos, dvi – rekonstruotos.

Komentarai
Kiti straipsniai