Sekmadienis, 2020 m. rugsėjo 27 d.

Į eis­mo įvy­kį pa­kliu­vęs rie­ta­viš­kis at­si­pir­ko iš­gąs­čiu

Ant­ra­die­nį di­de­lė ava­ri­ja įvy­ko ma­gist­ra­lė­je, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ties po­sū­kiu į Vė­žai­čius. Eis­mo įvy­kio me­tu su­mai­to­ti net trys au­to­mo­bi­liai. Vie­nu iš jų va­žia­vo rie­ta­viš­kis.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, au­to­mo­bi­lis „To­y­o­ta“ pa­si­vi­jo ta pa­čia kryp­ti­mi va­žia­vu­sius ki­tus du au­to­mo­bi­lius ir, rė­žę­sis į juos, nuo smū­gio ap­si­ver­tė. „Re­nault“ vir­to me­ta­lo krū­va, ki­tai ma­ši­nai – „Opel“ – su­mai­to­tas ga­li­nis šo­nas. Nors vi­sos trys trans­por­to prie­mo­nės su­kne­žin­tos ir vi­sur mė­tė­si au­to­mo­bi­lių de­ta­lės, vai­ruo­to­jai at­si­pir­ko tik iš­gąs­čiu. Anot „Re­nault“ au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jo, di­de­liu grei­čiu at­lė­ku­si „To­y­o­ta“ tren­kė­si į jo au­to­mo­bi­lio ga­lą. Dar vie­ną į eis­mo įvy­kį pa­kliu­vu­sį vai­ruo­to­ją iš Rie­ta­vo, vai­ra­vu­sį au­to­mo­bi­lį „Opel“, iš­ti­ko leng­vas šo­kas, ta­čiau vy­ras į li­go­ni­nę va­žiuo­ti at­si­sa­kė. Jis sa­kė, kad vis­kas bai­gė­si dar ge­rai, nes kliu­dy­tas bu­vo tik jo au­to­mo­bi­lio ga­las, jis nuo smū­gio at­si­tren­kė į ati­tva­rus. Jei smū­gis bū­tų bu­vęs stip­res­nis, įma­no­mas va­rian­tas, kad ati­tva­rai bū­tų ne­at­lai­kę, ir au­to­mo­bi­lis bū­tų nu­lė­kęs nuo skar­džio bei at­si­dū­ręs apa­čio­je ten­kan­čia­me upe­ly­je.
Ava­ri­jos kal­ti­nin­kas įvy­kio ne­ko­men­ta­vo, jo vai­ruo­ja­mo au­to­mo­bi­lio nu­me­riai ita­liš­ki, o pats vai­ruo­to­jas – ne lie­tu­vis. Eis­mo įvy­kio prie­žas­tis – ma­nev­ra­vi­mas ke­ly­je ne­pa­si­rin­kus sau­gaus grei­čio. Vi­sų tri­jų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai bu­vo blai­vūs.

Nuotraukoje: Visi trys į eismo įvykį papuolę automobiliai nukentėjo, tačiau vairuotojai – sveiki.

Komentarai
Kiti straipsniai