Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

Re­gist­rų cen­tro li­ki­mas lie­ka ne­aiš­kus

Gruo­džio mė­ne­sį ra­šė­me, kad pa­laips­niui ma­žes­nių sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jai lie­ka be vie­šų­jų pa­slau­gų – Pa­gė­gių, Kaz­lų Rū­dos ir Rie­ta­vo re­gist­rų cen­tras už­da­ro sa­vo pa­da­li­nius. Anot Re­gist­rų cen­tro at­sto­vų, pa­da­li­niai už­da­ro­mi, nes siek­ta ne­pa­žeis­ti įpa­rei­go­ji­mo pa­slau­gas su­teik­ti per vie­ną die­ną, be to, per ma­ži gy­ven­to­jų srau­tai. Už­da­ry­tuo­se pa­da­li­niuo­se per mė­ne­sį vi­du­ti­niš­kai su­lau­kia­ma apie 20 klien­tų. Dir­bant pa­da­li­niui vie­ną kar­tą per sa­vai­tę, per die­ną vi­du­ti­niš­kai ap­tar­nau­ja­mi 5 klien­tai.

Šio­mis nau­jo­vė­mis pik­ti­no­si ne tik sa­vi­val­dy­bių me­rai, ku­rie tai va­di­no re­gio­nų skur­di­ni­mu, bet ir gy­ven­to­jai, ku­riems tvar­ky­tis rei­ka­lų ten­ka ke­liau­ti į ki­tas sa­vi­val­dy­bes už ke­lias­de­šimt ki­lo­met­rų. Sau­sio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me Sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pa­si­da­li­jo nau­jie­no­mis iš tre­čią kar­tą vy­ku­sio su­si­ti­ki­mo. Pir­ma­sis vy­ko Re­gist­rų cen­tre, ant­ra­sis – pas Vy­riau­sy­bės kanc­le­rį, ku­ris pa­ve­dė spręs­ti šią pro­ble­mą kon­sul­ta­vi­mo cen­trui, o sau­sio ga­le įvy­ko tre­čia­sis su­si­ti­ki­mas dėl spren­di­mo pri­ėmi­mo. Vis­gi ga­lu­ti­nis spren­di­mas ne­bu­vo pri­im­tas, su­si­ti­ki­mo me­tu ap­si­tar­ta, ko­kiu ke­liu ei­ti to­liau. Siū­lo­ma ir ki­tas vals­ty­bi­nes funk­ci­jas, ku­rių pa­slau­gų tei­ki­mas ma­žė­ja ir ku­rios dėl lė­šų tau­py­mo yra cen­tra­li­zuo­ja­mos, su­jung­ti į vie­ną.
Ten­ka pri­pa­žin­ti, kad pa­slau­gų tei­ki­mas trau­kia­si iš pa­kraš­čių į cen­trus, ir tai yra di­džiu­lė pro­ble­ma žmo­nėms, ku­rie ne­la­bai ge­ba nau­do­tis elek­tro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis. To­kių yra ga­nė­ti­nai ne­ma­žai, vie­ni skai­čiuo­ja, kad apie 25 proc., ki­ti – dar dau­giau. „Bu­vo siū­lo­ma ras­ti ka­bi­ne­tą ir įsteig­ti kon­sul­ta­vi­mo cen­trą. Ja­me sto­vė­tų rei­kia­ma įran­ga, bū­tų dar­buo­to­jas, ku­ris su­si­siek­tų su ati­tin­ka­ma ins­ti­tu­ci­ja, nu­sa­ky­tų tiks­lią pro­ble­mą, per­siųs­tų ar nu­ske­nuo­tų do­ku­men­tus ir pan. Daug ką bū­tų ga­li­ma at­lik­ti ne vyks­tant į vie­tą, o per to­kius kon­sul­ta­vi­mo cen­trus. Ži­no­ma, dar­buo­to­jas pro­ble­mos ne­iš­spręs, ta­čiau nu­kreips žmo­gų tin­ka­ma lin­kme, pa­ro­dys ir pa­aiš­kins, ką jam rei­kia pa­da­ry­ti“, – sa­kė me­ras. Šiuo me­tu Re­gist­rų cen­tras žmo­nėms siū­lo nau­do­tis elek­tro­ni­ne sa­vi­tar­na, kon­sul­ta­ci­jo­mis te­le­fo­nu, už­sa­ky­mais paš­tu ir in­te­rak­ty­vio­mis kon­sul­ta­ci­jo­mis in­ter­ne­te. Kaip ten be­bū­tų, at­si­ran­da at­ve­jų, kai ne vis­ką ga­li­ma su­tvar­ky­ti elek­tro­ni­niu bū­du, kar­tais rei­kia nu­si­vež­ti by­lą į vie­tą. Ją siųs­ti paš­tu taip pat ne vi­si pa­si­ry­žę – bi­jo­ma, kad dings ir ne­pa­sieks ad­re­sa­to.
Su­lauk­ta ir dar vie­no pa­na­šaus siū­ly­mo – kon­sul­ta­vi­mo funk­ci­ją ati­duo­ti se­niū­nų pa­va­duo­to­jams. Anot A. Čer­nec­kio, ne­ma­lo­nus niu­an­sas yra tas, kai vals­ty­bė ne­už­tik­ri­na sa­vo funk­ci­jų ir jas nu­me­ta ant sa­vi­val­dos. Pa­čia­me Re­gist­rų cen­tre ir vi­suo­se pa­da­li­niuo­se su­ma­žė­jo dar­buo­to­jų, nes ne­be­li­ko to­kio po­rei­kio, koks bu­vo anks­čiau. Iš cen­tro pa­teik­tų duo­me­nų ma­ty­ti, kad au­ga nau­do­ji­ma­sis elek­tro­ni­nė­mis pa­slau­go­mis – nuo 46 iki 131, o kon­tak­ti­nis ben­dra­vi­mas ma­žė­ja nuo 146 iki 104. „To­kiu ke­liu bus ei­na­ma, ir nie­ko čia ne­pa­da­ry­si­me. Ga­lu­ti­nio at­sa­ky­mo kol kas ne­tu­riu, nes trys sa­vi­val­dy­bės – Rie­ta­vas, Pa­gė­giai ir Kaz­lų Rū­da – esa­me pas­ku­ti­niai, ku­rio­se ši funk­ci­ja bu­vo pa­nai­kin­ta. Ban­do­me ieš­ko­ti iš­ei­ties, nes dar­buo­to­jų su­grą­žin­ti ne­pa­vyks. Kaip jie pa­tys įvar­di­jo, dar­buo­to­jas at­lie­ka paš­ti­nin­ko funk­ci­jas, jis pa­ima by­lą, ją nu­ve­ža ir po sa­vai­tės par­ve­ža. Iš es­mės tai yra tie­sa“, – sa­kė sa­vi­val­dy­bės va­do­vas.

Da­lia BARCYTĖ

Komentarai
Kiti straipsniai