Sekmadienis, 2020 m. rugsėjo 27 d.

Per 2019 me­tus Plun­gės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ga­vo 5602 gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mus

Va­sa­rio 4 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės di­džio­jo­je po­sė­džių sa­lė­je ra­jo­no va­do­vams, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams, se­niū­nams ir se­niū­nai­čiams, ben­druo­me­nių, tei­sė­sau­gos ir tei­sėt­var­kos sis­te­mų at­sto­vams, po­li­ci­jos rė­mė­jams bu­vo pri­sta­ty­ta Plun­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to 2019 me­tų veik­los ata­skai­ta. Į svar­biau­sius pra­ėju­sių me­tų Plun­gės PK veik­los ro­dik­lius su­si­rin­ku­sių­jų dė­me­sį at­krei­pė Plun­gės PK vir­ši­nin­kas Gin­tau­tas Po­ce­vi­čius.

Per 2019 me­tus Plun­gės PK pa­rei­gū­nai ope­ra­ty­viai re­a­ga­vo į 5602 gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mus. Už­re­gist­ruo­tai 84 A ti­po pra­ne­ši­mai, kai ky­la re­a­li grės­mė as­mens gy­vy­bei ar tur­tui, to­kiais at­ve­jais po­li­ci­jos eki­pa­žas įvy­kio vie­tą tu­ri pa­siek­ti per 12 mi­nu­čių mies­te ar per 25 mi­nu­tes už­mies­čio te­ri­to­ri­jo­je. B ti­po pra­ne­ši­mams bu­vo pri­skir­ti 923 at­ve­jai, C ti­po, kai eki­pa­žas at­vyks­ta per va­lan­dą, – 4055 at­ve­jai.
Plun­gės PK vir­ši­nin­kas pa­ste­bė­jo, kad per­nai 67 gy­ven­to­jai bu­vo pa­trauk­ti at­sa­ko­my­bėn, kai pa­aiš­kė­jo, jog po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų pa­gal­ba jiems ne­bu­vo rei­ka­lin­ga.
Iš tir­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų ko­mi­sa­ria­to va­do­vas iš­sky­rė ke­le­tą: dar daug smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je at­ve­jų (27,61 proc. tir­tų vei­kų), au­to­mo­bi­lių va­gys­čių (13,48 proc. tir­tų vei­kų), plė­ši­mų (0,87 proc.). Iš pa­vog­tų 6 au­to­mo­bi­lių 5 bu­vo ras­ti. Glu­mi­na, kad dau­gu­ma at­ve­jų sa­vi­nin­kai sa­lo­nuo­se bu­vo pa­li­kę už­ve­di­mo rak­te­lius. Iš 4 plė­ši­mo at­ve­jų 3 plė­ši­kai bu­vo nu­sta­ty­ti.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai vis dar ga­mi­na na­mi­nu­kę, – per­nai tir­tos 23 vei­kos. Už nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mą at­sa­ko­my­bėn pa­trauk­ti 3 as­me­nys, o 47 nu­baus­ti už nar­ko­ti­nių me­džia­gų var­to­ji­mą.
G. Po­ce­vi­čius at­krei­pė dė­me­sį, kad vėl dau­gė­ja eis­mo įvy­kių ra­jo­no ke­liuo­se. 2019 me­tais ava­ri­jo­se žu­vo 4 as­me­nys, du iš jų bu­vo ke­tur­ra­čių vai­ruo­to­jai.
Plun­gės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pa­si­džiau­gė, kad jiems dar­be tal­ki­na 8 po­li­ci­jos rė­mė­jai. Ma­žiau nu­si­kals­ta­mų vei­kų re­gist­ruo­ta ben­dri­jo­se, ku­rio­se vei­kia Sau­gios kai­my­nys­tės gru­pės, to­kių gru­pių Plun­gės ra­jo­ne – jau 31.
Prie ge­rų po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų dar­bo re­zul­ta­tų pri­si­de­da ir ke­tur­ko­jai pa­rei­gū­nai: 1,5 me­tų Mė­tos spe­cia­li­za­ci­ja – nar­ko­ti­kų pa­ieš­ka, 12 me­tų Jor­ge – jau ve­te­ra­nas, ta­čiau ne­pra­ran­da pėd­se­kys­tės įgū­džių.
Plun­gės PK vir­ši­nin­kas G. Po­ce­vi­čius pa­žy­mė­jo, kad 2020 me­tais po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai dar di­des­nį dė­me­sį skirs nu­si­kals­ta­mų vei­kų už­kar­dy­mui, ypač – ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų pre­ven­ci­jai bei ne­pil­na­me­čių prie­žiū­rai ir nar­ko­ti­nių me­džia­gų pla­ti­ni­mo (ir var­to­ji­mo) pre­ven­ci­jai.
Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ra­mū­nas Ši­dei­kis pa­žy­mė­jo, jog Plun­gės PK pa­rei­gū­nai iš­ti­ria dau­giau nei sta­tis­ti­nis vi­dur­kis, nu­si­kals­ta­mų vei­kų. At­si­žvel­gus į šį ro­dik­lį, Plun­gės PK šie­met pra­dė­tas pu­sę me­tų truk­sian­tis eks­pe­ri­men­tas, kaip dar la­biau pa­ge­rin­ti ko­mi­sa­ria­to veik­lą ir pa­rei­gū­nų dar­bą.
Už ge­rą dar­bą Plun­gės PK pa­rei­gū­nams pa­dė­ko­jo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė, pa­gar­bą už ge­rus nu­si­kals­ta­mų vei­kų iš­aiš­ki­ni­mo ro­dik­lius iš­reiš­kė ata­skai­tą iš­klau­sęs Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma. Plun­gės pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Vy­tau­tas Ged­vai­nis pa­ste­bė­jo, kad ge­rai dir­ban­čius pa­rei­gū­nus ir žmo­nės la­biau įver­ti­na bei ger­bia.
„Svar­bu ži­no­ti, kad esa­me rei­ka­lin­gi!“, – sa­vo ir ko­lek­ty­vo var­du Plun­gės PK 2019 me­tų veik­los ata­skai­tą už­bai­gė vir­ši­nin­kas G. Po­ce­vi­čius.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos inf.

Komentarai
Kiti straipsniai