Sekmadienis, 2020 m. rugsėjo 27 d.

Pa­si­ra­šy­ta ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis

Va­sa­rio 3-ąją Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis ir Klai­pė­dos vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos di­rek­to­rė Gra­ži­na Mark­val­die­nė pa­si­ra­šė abie­jų įstai­gų ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį. Su­tar­tis ter­mi­nuo­ta, ga­lio­ja 5 me­tus.

Ko­le­gi­ja įsi­pa­rei­go­jo pa­gal ga­li­my­bes per­duo­ti įgy­tą ge­rą­ją pa­tir­tį, su­kaup­tas ži­nias ir ak­tu­a­lią in­for­ma­ci­ją; įtrauk­ti Sa­vi­val­dy­bę part­ne­riu į Ko­le­gi­jos vyk­do­mus tarp­tau­ti­nius pro­jek­tus, jei­gu jie su­si­ję su ki­tos Ša­lies vyk­do­ma veik­la; kvies­ti at­sto­vus į Ko­le­gi­jo­je or­ga­ni­zuo­ja­mus ren­gi­nius, se­mi­na­rus, kon­fe­ren­ci­jas; da­ly­vau­ti Sa­vi­val­dy­bės skel­bia­muo­se vie­šuo­siuo­se kon­kur­suo­se, siū­lant kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo, mo­ky­mo, ty­ri­mų ir kt. pa­slau­gas.
Sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­jo su­da­ry­ti są­ly­gas Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų ir Ko­le­gi­jos dar­buo­to­jų pro­fe­si­niam ben­dra­dar­bia­vi­mui (sta­žuo­tės, mo­ko­mie­ji vi­zi­tai ir kt.); in­for­muo­ti apie rin­kos po­ky­čius, spe­cia­lis­tų po­rei­kį ir ver­slo vys­ty­mo­si ten­den­ci­jas (da­ly­va­vi­mas bai­gia­mų­jų dar­bų gy­ni­mo pro­ce­dū­ro­se, dis­ku­si­jo­se ir ki­tuo­se ren­gi­niuo­se); su­da­ry­ti są­ly­gas Ko­le­gi­jos stu­den­tams at­lik­ti spe­cia­ly­bės prak­ti­kas ir skir­ti kva­li­fi­kuo­tus prak­ti­kos va­do­vus; in­for­muo­ti Ko­le­gi­ją apie at­si­ra­du­sį Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo, ty­ri­mų at­li­ki­mo ir ki­to­kį po­rei­kį.
Pa­si­ra­šant su­tar­tį da­ly­va­vo ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas stra­te­gi­nei plėt­rai Re­mi­gi­jus Kin­de­ris, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas bei Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Li­di­ja Rė­ka­šie­nė.

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės inf.

Komentarai
Kiti straipsniai